Skip to main content
Protipomenskost v slovenskem knjižnem jeziku. Na primeru terminoloških slovarjev.


Avtorica: Marjeta Humar
Leto: 2016


Monografija je nastala kot plod dolgoletnega leksikografskega in terminografskega dela na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU pri pripravi SSKJ in različnih razlagalnih terminoloških slovarjev. V delu ne najdemo le odgovora na vprašanje, kaj označuje v slovenščini izraz protipomenka – torej beseda ali besedna zveza z nasprotnim pomenom, temveč tudi zgodovinskorazvojni pregled obravnave protipomenskih razmerij, in to v filozofiji, retoriki in jezikoslovju. Predstavljeni so izsledki evropskega in posebej še slovenskega jezikoslovja (Guilbert, Lyons, Apresjan, Novikov, Schippan, Mistrík, Filipec, Gočev, Dolník, Šarić, Gortan - Premk, Kobozeva …Toporišič, Vidovič - Muha, Golden, Novak). Prvi del monografije avtorica zaključi s predlogom delitve terminoloških protipomenk. V drugem je predstavljena razmeroma nesistematična obravnava protipomenskosti v desetih terminoloških slovarjih. Prek kontrastivne analize delo odgovarja na vprašanja o vzporednicah pri vzpostavljanju in evidentiranju protipomenskih razmerij v različnih strokah ter na to, kateri leksemi so značilni nosilci protipomenskosti.Kazalo vsebine

Predgovor
Zahvala
1 Uvod
1.1 Opredelitev problematike
1.2 Metoda dela
1.3 Terminološka problematika
2 Zgodovinskorazvojni pogled na pojmovanje pomenskih nasprotij
2.1 Pomenska nasprotja kot temelj človekovega mišljenja in dojemanja sveta
2.2 Pomenska nasprotja v filozofiji
2.3 Pomenska nasprotja kot prvine logike
2.4 Pomenska nasprotja kot prvine v govorništvu in literaturi
3 Obravnava protipomenk v jezikoslovju
3.1 Teoretična izhodišča in spoznanja jezikoslovcev o protipomenkah v splošni jezikoslovni literaturi
3.2 Pregled delitev protipomenk
3.3 Obravnava posameznih vidikov protipomenskosti
4 Slovaropisna teorija o obravnavi protipomenk v slovarjih
4.1 Protipomenke v splošnih slovarjih
4.2 Protipomenke v terminologiji
4.3 Navajanje protipomenk po nekaterih terminografskih priročnikih
4.4 Vrste terminoloških protipomenk
4.5 Protipomenke v splošnem jeziku in v terminologiji
5 Izhodišča za obravnavo protipomenk v slovenskih terminoloških slovarjih
5.1 Nosilci protipomenskosti terminov
5.2 Delitev in poimenovanje terminoloških protipomenk po gradivu v slovenskih terminoloških slovarjih
5.3 Dvojna, večkratna protipomenskost
6 Protipomenke v slovenskih slovarjih
6.1 Protipomenke v starejših slovenskih slovarjih
6.2 Protipomenke v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ)
7 Protipomenke v novejših slovenskih terminoloških slovarjih
7.1 Poimenovanje in označevanje protipomenk v novejših slovenskih terminoloških slovarjih
8 Prikazovanje in vrste protipomenk v novejših slovenskih terminoloških slovarjih
8.1 Način obravnave protipomenk
8.2 Protipomenke v slovarjih naravoslovno-matematičnih ved
8.3 Protipomenke v slovarjih tehniških ved
8.4 Protipomenke v slovarjih medicinskih ved
8.5 Protipomenke v slovarjih biotehniških ved
8.6 Protipomenke v slovarjih družboslovnih ved
8.7 Protipomenke v slovarjih humanističnih ved
9 Sklepne ugotovitve
9.1 Splošne značilnosti obravnavanih terminoloških slovarjev
9.2 Nekateri slovaropisni problemi, vidni pri navajanju protipomenk v slovenskih terminoloških slovarjih
9.3 Pregled značilnosti protipomenk v analiziranih terminoloških slovarjih
9.4 Nadaljevanje slovenske slovaropisne tradicije z navajanjem protipomenk
Antonymy in standard slovenian on the example of terminological dictionaries
Viri in literatura
Redna cena
19,00 €

Spletna cena
17,10 €


Ključne besede
knjižni jezik
protipomenke
slovenščina
terminološki slovarji
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR