Protipomenskost v slovenskem knjižnem jeziku. Na primeru terminoloških slovarjev

Author: Marjeta Humar
Year: 2016


Monography ('Antonymy in Standard Slovenian on the Example of Terminological Dictionaries') deals with antonymy in Slovenian dictionaries, especially in terminological, with linguistic theories about antonyms, lexicographical theories about the presentation of antomyms in general language and terminological dictionaries, with types of antonymes in dictionaries of diferent sciences, most frequent mistakes.
The presentation of antonyms in Slovenian dictionaries has a long tradition, starting already in the so-called non-standard dictionaries pertaining to the language works of Slovenian Protestants and continuing with Cigale’s Znanstvena terminologija s posebnim ozirom na srednja učilišča (Scientific Terminology with Special Focus on Secondary Schools, 1880), where antonyms were marked for the first time in the form of notes opp. (opponitur).

In Slovar slovenskega knjižnega jezika (the Dictionary of Standard Slovenian) the mark ant. (antonym) became established, which along with the mark protipomenka (antonym) and nasprotje (opposite), is most frequently used in modern Slovenian terminological dictionaries.
Antonyms are expressed in 12 modern Slovenian terminological dictionaries of different sciences. The highest number of them is listed in Splošni tehniški slovar (the General Technical Dictionary, 2nd issue, 1st and 2nd volumes, 1978 and 1981), Slovenski medicinski slovar (the Slovenian Medical Dictionary, 2002) and Bibliotekarski terminološki slovar (the Library Science Terminological Dictionary, 2010).
The following problems are most frequently when presenting the antonyms: non-paired and unsystematic display, non-mirror explanations and listing lexems that are not in an antonymic relation.Table of content

Predgovor
Zahvala
1 Uvod
1.1 Opredelitev problematike
1.2 Metoda dela
1.3 Terminološka problematika
2 Zgodovinskorazvojni pogled na pojmovanje pomenskih nasprotij
2.1 Pomenska nasprotja kot temelj človekovega mišljenja in dojemanja sveta
2.2 Pomenska nasprotja v filozofiji
2.3 Pomenska nasprotja kot prvine logike
2.4 Pomenska nasprotja kot prvine v govorništvu in literaturi
3 Obravnava protipomenk v jezikoslovju
3.1 Teoretična izhodišča in spoznanja jezikoslovcev o protipomenkah v splošni jezikoslovni literaturi
3.2 Pregled delitev protipomenk
3.3 Obravnava posameznih vidikov protipomenskosti
4 Slovaropisna teorija o obravnavi protipomenk v slovarjih
4.1 Protipomenke v splošnih slovarjih
4.2 Protipomenke v terminologiji
4.3 Navajanje protipomenk po nekaterih terminografskih priročnikih
4.4 Vrste terminoloških protipomenk
4.5 Protipomenke v splošnem jeziku in v terminologiji
5 Izhodišča za obravnavo protipomenk v slovenskih terminoloških slovarjih
5.1 Nosilci protipomenskosti terminov
5.2 Delitev in poimenovanje terminoloških protipomenk po gradivu v slovenskih terminoloških slovarjih
5.3 Dvojna, večkratna protipomenskost
6 Protipomenke v slovenskih slovarjih
6.1 Protipomenke v starejših slovenskih slovarjih
6.2 Protipomenke v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ)
7 Protipomenke v novejših slovenskih terminoloških slovarjih
7.1 Poimenovanje in označevanje protipomenk v novejših slovenskih terminoloških slovarjih
8 Prikazovanje in vrste protipomenk v novejših slovenskih terminoloških slovarjih
8.1 Način obravnave protipomenk
8.2 Protipomenke v slovarjih naravoslovno-matematičnih ved
8.3 Protipomenke v slovarjih tehniških ved
8.4 Protipomenke v slovarjih medicinskih ved
8.5 Protipomenke v slovarjih biotehniških ved
8.6 Protipomenke v slovarjih družboslovnih ved
8.7 Protipomenke v slovarjih humanističnih ved
9 Sklepne ugotovitve
9.1 Splošne značilnosti obravnavanih terminoloških slovarjev
9.2 Nekateri slovaropisni problemi, vidni pri navajanju protipomenk v slovenskih terminoloških slovarjih
9.3 Pregled značilnosti protipomenk v analiziranih terminoloških slovarjih
9.4 Nadaljevanje slovenske slovaropisne tradicije z navajanjem protipomenk
Antonymy in standard slovenian on the example of terminological dictionaries
Viri in literatura
Regular price
19.00 €

Online price
17.10 €


Keywords
antonyms
Slovene language
standard language
terminological dictionaries
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR