Skip to main content
Procesualnost slovstvene folklore. Slovenska nesnovna kulturna dediščina.


Avtorica: Marija Stanonik
Leto: 2006


Knjiga je rezultat prizadevanja, da bi se slovenska slovstvena folkloristika konstituirala kot znanstveno verificirana disciplina s svojim predmetom, terminologijo in metodo, saj se avtorica ne more sprijazniti s tezo, da je (slovstveni) folkloristiki prihranjeno samo zbiranje. V knjigi tako predstavlja širok spekter vprašanj, ki vabijo slovensko kulturno (samo)zavest k premisleku o prevrednotenju slovenske slovstvene folklore kot besedne umetnosti. Besedna umetnost spremlja človeka vse od nastanka jezika in je po iznajdbi pisave (p)ostala ne le umetnost narečij, ampak tudi ustvarjalnost, ki nikakor ni vezana samo na ruralno okolje, saj v najrazličnejši pojavnosti spremlja današnjega urbanega človeka.

Samo z živimi osebami se vse do danes dobesedno od ust do ust in z morebitnimi vmesnimi objavami vzdržuje slovenska slovstvena folklora. Prav tako z vidika procesualnosti knjiga predstavlja zakonitosti nastajanja sodobne slovstvene folklore: to je vsega, kar aktivno živi med ljudstvom, ustreza njegovim idejno-estetskim interesom in se v izbiri posameznih del, žanrov in snovi iz folklorne dediščine neprestano spreminja.

Knjiga tako išče odgovor na vprašanje, kaj vpliva na nastanek, oblikovanje in preoblikovanje slovstvene folklore in kaj vzdržuje kontinuiteto njenih motivov in žanrov, njene drugotne oblike (otroška slovstvena folklora, slovstveni folklorizem, avdiovizualizacija slovstvene folklore) in načine avtorizacije.Kazalo vsebine

Uvod: Slovstvena folklora – zavržena umetnost?

A. VZVODI OBSTAJANJA SLOVSTVENE FOLKLORE

1. Začetki slovstvene folklore

2. Nosilci slovstvene folklore

3. Sodobna slovstvena folklora: da ali ne?

B. PROCESUALNOST SLOVSTVENE FOLKLORE

4. Folklorizacija

5. Tradicija + starost – kriterija slovstvene folklore

6. Od tipizacije k tipologiji slovstvene folklore

C. DRUGOTNE OBLIKE SLOVSTVENE FOLKLORE

7. Otroška slovstvena folklora

8. Slovstveni folklorizem

9. Avdiovizualizacija slovstvene folklore

Č. AVTORIZACIJA SLOVSTVENE FOLKLORE

10. Poustvarjanje slovstvene folklore

11. Bibliofilsko literarjenje slovstvene folklore

12. Literarizacija slovstvene folklore

Sklep: Poglavitni rezultati in perspektive nadaljnjega razvoja slovenske slovstvene folkloristike na meji dveh tisočletij

Objave

Summary

Viri in literatura

Razčlenjeno kazalo


Ključne besede
družbena kultura
etnologija
folkloristika
kulturna dediščina
ljudsko slovstvo
Slovenija
slovensko ljudsko slovstvo
slovstvena folklora
teorija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR