Pravopisna razpotja. Razprave o pravopisnih vprašanjih

Uredili: Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik
Leto: 2015


Monografija Pravopisna razpotja tako z imenom kot z obliko predstavlja nadaljevanje monografije Pravopisna stikanja (2012) in prinaša »še več pravopisa«. S prispevki 27 avtoric in avtorjev z različnih ustanov in iz različnih okolij želi delo preseči idejna in metodološka nasprotja, s katerimi je nasičena slovenska jezikoslovna publicistika. Prispevki so združeni v šest poglavij (Ožja pravopisna poglavja: izbira začetnice in ločila, Pravorečje v pravopisu, Oblikoslovje in besedotvorje v pravopisu, Pravopisna norma na drugih področjih, Iz pravil v slovar in iz slovarja v pravila, Pravopisna izbira kot jezikovnokulturna izbira: leksika, skladnja in slog) in se lotevajo problema male in velike začetnice pri nadomestnih imenih in frazemih, težavne stave vejice, težav pri oblikoslovnem in besedotvornem pregibanju, pravorečnih vprašanj v novem pravopisu, kratkega stika med pravopisom in standardi na drugih področjih, problemov slovarske obravnave okrajšav in citatnosti, ter težav, povezanih z normativnim vrednotenjem jezikovnih.

Vse obravnave nakazujejo, da je posodobitev pravopisa kot normativne nadgradnje jezikovnega opisa naloga, ki zahteva pravo stopnjo kritičnosti in distance – tudi in predvsem do ustaljenih prepričanj in predsodkov. Pri tem je pomembno omeniti tudi, da prenova pravopisa zahteva verodostojno sliko jezikovne realnosti, h kateri nas obvezujeta tako znanstvena etika kot obveza do prihodnjih generacij.Kazalo vsebine

Knjigi na pot ...

Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik

Pravopis med stikanji in razpotji

I.

Ožja pravopisna poglavja: izbira začetnice in ločila

Nataša Jakop, Ermina Ramadanović

K pravopisnemu pravilu o rabi začetnice pri nadomestnih imenih v slovenščini ob primerjavi s hrvaškim pravopisom

Irena Stramljič Breznik, Sanja Novak

Začetnica pri frazemih z (iz)lastnoimenskimi sestavinami v Slovarju slovenskih frazemov in korpusnih virih

Nataša Logar

Polstavčna vejica

Marta Kocjan - Barle

Vejica in večbesedni vezniki

Peter Holozan

Možnosti uporabe jezikovnih tehnologij za določanje težav pri rabi vejice

II.

Pravorečje v pravopisu

Tina Lengar Verovnik

Pravorečje v pravopisnem slovarju in ob njem

Hotimir Tivadar

Variantnost v prihodnjem slovenskem pravopisu (s poudarkom na pravorečju)

III.

Oblikoslovje in besedotvorje v pravopisu

Tanja Mirtič

Naglasne in oblikovne značilnosti samostalnikov druge ženske sklanjatve v sodobni knjižni slovenščini

Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik

Unikatna, tuja in večbesedna ženska rojstna imena v slovenščini ter z njimi povezana pravopisna problematika

Peter Weiss

Hannah z nami brez težav (in mi z isto Hanno prav tako)

Saška Štumberger

Sklanjanje kratic v pisnem knjižnem jeziku

Mateja Curk

Pravopisna neustaljenost zloženk in kratic v sodobnem literarnem diskurzu

Špela Arhar Holdt

Z Zoisom h Carmen: zahtevnejši primeri rabe predlogov s/z in k/h

Mojca Horvat

Rodilniška oblika panonskih, štajerskih in belokranjskih krajevnih imen na -ci, -ovci/-evci, -inci (tip Beltinci – iz Beltinec/Beltincev)

IV.

Pravopisna norma na drugih področjih

Monika Kalin Golob

Pravopis v poslovno-uradovalnih besedilih

Mojca Žagar Karer

Ožja terminološka norma in odstopi od pravopisne norme v terminologiji

Silvo Torkar

Moč in nemoč knjižnojezikovnega izročila pri tvorbi etnonimov: k vprašanju Gruzínci ali Grúzijci

Drago Kladnik, Drago Perko

Problematika poimenovanja držav in odvisnih ozemelj

Drago Kladnik, Drago Perko

Družbena občutljivost standardizacije imen držav na primeru Južne Afrike in Moldavije

V.

Iz pravil v slovar in iz slovarja v pravila

Aleksandra Bizjak Končar, Helena Dobrovoljc

Okrajšave v slovenščini: pravopisni slovar in pravila

Marko Snoj

Citatno, polcitatno, podomačeno

VI.

Pravopisna izbira kot jezikovnokulturna izbira: leksika, skladnja in slog

Polona Gantar

Vezniški in predložni pari v jezikovnih priročnikih glede na pomensko-skladenjske lastnosti in rabo

Andreja Žele

Med nepravilnostjo, dvoumnostjo in stilskostjo

Dafne Marko, Damjan Popič

Restriktivnost in oziralni relativniki v slovenskem jeziku

Slovenski povzetki

Orthography at a Cross-Roads – Summaries

Sodelujoči avtorji in avtorice

Imensko kazalo

Stvarno kazalo
Redna cena
24,00 €

Spletna cena
21,60 €


Ključne besede
pravopis
slovenščina
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR