Skip to main content
Pravopisna razpotja. Razprave o pravopisnih vprašanjih.


Edited by: Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik
Year: 2015


The purpose of the monograph Crossroads of Orthography which aims, as did its predecessor Junctures of Orthography (2012), to present arguments for additions and changes to normative rules – is to encourage normative and orthographic activities in Slovenian linguistic society. In the 20th century, these activities were intensified only after publication of normative guides called “pravopis” and during polemical discussions that accompanied the results. With both monographs, we want to encourage public debate before the publication of the new normative guide and also to find answers to the language and normative difficulties, which are not problematic only in terms of linguistics and orthography, but also within the wider social environment. In six thematic sections of the monograph, 26 authors of 22 articles deal with specific normative issues (capitalization and punctuation) as well as with other topics on different levels of grammatical description – phonology, morphology and word formation. The problems of orthography in other, often non-linguistic fields are discussed. In the last two parts of the monograph, the problems of lexicographic approaches to orthography and its relation to language culture are considered.Table of content

Knjigi na pot ...

Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik

Pravopis med stikanji in razpotji

I.

Ožja pravopisna poglavja: izbira začetnice in ločila

Nataša Jakop, Ermina Ramadanović

K pravopisnemu pravilu o rabi začetnice pri nadomestnih imenih v slovenščini ob primerjavi s hrvaškim pravopisom

Irena Stramljič Breznik, Sanja Novak

Začetnica pri frazemih z (iz)lastnoimenskimi sestavinami v Slovarju slovenskih frazemov in korpusnih virih

Nataša Logar

Polstavčna vejica

Marta Kocjan - Barle

Vejica in večbesedni vezniki

Peter Holozan

Možnosti uporabe jezikovnih tehnologij za določanje težav pri rabi vejice

II.

Pravorečje v pravopisu

Tina Lengar Verovnik

Pravorečje v pravopisnem slovarju in ob njem

Hotimir Tivadar

Variantnost v prihodnjem slovenskem pravopisu (s poudarkom na pravorečju)

III.

Oblikoslovje in besedotvorje v pravopisu

Tanja Mirtič

Naglasne in oblikovne značilnosti samostalnikov druge ženske sklanjatve v sodobni knjižni slovenščini

Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik

Unikatna, tuja in večbesedna ženska rojstna imena v slovenščini ter z njimi povezana pravopisna problematika

Peter Weiss

Hannah z nami brez težav (in mi z isto Hanno prav tako)

Saška Štumberger

Sklanjanje kratic v pisnem knjižnem jeziku

Mateja Curk

Pravopisna neustaljenost zloženk in kratic v sodobnem literarnem diskurzu

Špela Arhar Holdt

Z Zoisom h Carmen: zahtevnejši primeri rabe predlogov s/z in k/h

Mojca Horvat

Rodilniška oblika panonskih, štajerskih in belokranjskih krajevnih imen na -ci, -ovci/-evci, -inci (tip Beltinci – iz Beltinec/Beltincev)

IV.

Pravopisna norma na drugih področjih

Monika Kalin Golob

Pravopis v poslovno-uradovalnih besedilih

Mojca Žagar Karer

Ožja terminološka norma in odstopi od pravopisne norme v terminologiji

Silvo Torkar

Moč in nemoč knjižnojezikovnega izročila pri tvorbi etnonimov: k vprašanju Gruzínci ali Grúzijci

Drago Kladnik, Drago Perko

Problematika poimenovanja držav in odvisnih ozemelj

Drago Kladnik, Drago Perko

Družbena občutljivost standardizacije imen držav na primeru Južne Afrike in Moldavije

V.

Iz pravil v slovar in iz slovarja v pravila

Aleksandra Bizjak Končar, Helena Dobrovoljc

Okrajšave v slovenščini: pravopisni slovar in pravila

Marko Snoj

Citatno, polcitatno, podomačeno

VI.

Pravopisna izbira kot jezikovnokulturna izbira: leksika, skladnja in slog

Polona Gantar

Vezniški in predložni pari v jezikovnih priročnikih glede na pomensko-skladenjske lastnosti in rabo

Andreja Žele

Med nepravilnostjo, dvoumnostjo in stilskostjo

Dafne Marko, Damjan Popič

Restriktivnost in oziralni relativniki v slovenskem jeziku

Slovenski povzetki

Orthography at a Cross-Roads – Summaries

Sodelujoči avtorji in avtorice

Imensko kazalo

Stvarno kazalo
Regular price
24.00 €

Online price
21.60 €


Keywords
collective volume
orthography
Slovene language
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR