Skip to main content
Pesnjenje v vojaški suknji in proti njej 1515–1918. Monografija z antologijo vojaških pesmi.


Avtorica: Marija Stanonik
Leto: 2020


Zgodovinski kontekst pričujoče monografije se nanaša na čas, ko je bila večina slovenskega etničnega ozemlja od okrog leta 1500 do poraza Avstro-Ogrske v prvi svetovni vojni 1914–1918 pod habsburško dinastijo. Uokvirjajo jo prve tiskane vrstice iz slovenske puntarske pesmi v kmečkem uporu leta 1515 do pesmi o tragičnem uporu slovenskih črnovojnikov z Antonom Hafnerjem na čelu v Judenburgu leta 1917. Medtem ko prvo poglavje obravnava pesnjenje na vojne in vojaške teme v petih stoletjih, se drugo omejuje na samo pet let prve svetovne vojne. Nanjo se je odzvalo vsaj 70 različnih avtorjev z okroglo 1000 pesmimi. Njihovo geografsko obzorje sega na bojišča južne in vzhodne Evrope. Med njimi je bil na primer doslej popolnoma spregledan Vid Ambrožič. Zdržema je preživel sedem let v vojaški suknji, tri leta kot nabornik in nato kot vojak v prvi svetovni vojni. Ves čas je zvesto sledil vojnemu dogajanju in o njem napisal okrog 270 pesmi. V njegovih pesmih se kot strašljiv motiv pojavi lakota. Protiutež te pesniške motivike je motiv Slovenske krajine, ki je bila kot današnje Prekmurje priključena prvi Jugoslaviji oziroma ozemlju današnje SlovenijeKazalo vsebine

UVOD

I. PET STOLETIJ PESNJENJA V VOJAŠKI SUKNJI IN PROTI NJEJ (1515–1914)
1. Fragment pesmi iz slovenskega kmečkega upora 1515
2. Pesmi o bojih s Turki
3. Pesmi J. Damascena Deva ljubljanskim žovnirjem
4. Brambovske pesmi
5. Ogorčene pesmi zoper Francoze
6. Slovenske vojaške pesmi o soldatih v avstro-ogrski vojski
7. Beneška pesem o navdušenju nad Italijo in druga o še večjem razočaranju nad njo
8. Pesem o sudatih meksikajnarjih
9. Dve kronikalni pesmi po avstrijski zasedbi Bosne leta 1875
10. Slovenski vojak v avstro-ogrski vojašnici v Celovcu 1911–1914
     a) Jernej Petkovšek, Petnajst pesmi
     b) Iz kasarn na ulice zaradi socialnih in narodnostnih trenj

II. PET LET PESNJENJA MED PRVO SVETOVNO VOJNO 1914–1918
1. Avtorska statistika
     a) Izpisana imena in priimki
     b) Okrajšana imena
     c) Dva z dodanima psevdonimoma
     č) Nerazrešeni psevdonimi
     d) Neznano število neznanih avtorjev
     e) Po dva avtorja
     f) Po več avtorjev s prepoznanim nosilcem
     g) Skupinska besedila z znanimi imeni
     h) Kratice
     i) Kratice z dvema avtorjema / avtoricama
     j) Izpisana ženska imena
     k) Pomanjkljiva ženska imena
     l) Neznana ženska imena s prepoznano krajevno provenienco
2. Geografsko obzorje ̴ pesemska topografija
     a) Vojna napoved
     b) Domovina
     c) Vojna bojišča
          Srbija
          Romunija
          Albanija
          Galicija
          Karpati
          Tirolska fronta
          Soška fronta
          Doberdob
          Druga italijanska bojišča
          Jadransko morje
     č) Jugoslavija
     d) Pridobitev Slovenske krajine ̴ Prekmurja
3. Kronološki vidik (1914–1918)
     a) Vojno leto 1914
     b) Vojno leto 1915
     c) Vojno leto 1916
          Vojaščina
          Dekleta
          Prazniki
          Domovina
     č) Vojno leto 1917
          Vojaščina
          Lakota
          Dekleta
          Domovina
          Prazniki
d) Vojno leto 1918
          Prazniki
          Politika
          Dekleta
4. Vojaki brez orožja
     a) Nezanesljivi
     b) Ranjenci
     c) Ujetniki
     č) Jetniki
     d) Uporniki
          Judenburg
          Codroipo
5. Zaledje
     a) Avtorice
     b) Zvonovi
6. Pesnjenje na položajih
     a) Domoljub: »Urednikov predalček«
     b) Andrej Dobnikar: »Meni srce tako govori!«
     c) Anton Lah: »Namenil sem se pesem pisat«
     č) Vid Ambrožič: »Te skromne cvetke so doma od tam, kjer vojska, smrt divjá«
     d) Ivan Gruden: »Pesmi so mi za spomin«
     e) Cvetko Golar: »In tako je nastala moja pesem...«
     f) Andrej Čebokli: »Da bi čital in mislil in pisal, je izključeno – ker nam trgajo možgane«
     g) Albin Mlakar: »... saj menda ni pri zdravi pameti, kdor opeva luno«
7. Estetska razsežnost
     a) Medbesedilnost
          Sveto pismo
          Cerkvene pesmi
          Slovstvena folklora
          Slovensko pesništvo
          Revolucionarne pesmi
     b) Žanrski sistem
          Reprezentativni žanri s prevlado dramatske zvrstnosti
          Publicistični žanri s prevlado epske zvrstnosti
          Izbrana motivika s prevlado lirske zvrstnosti
     c) Poetika
          Jezik
          Ubeseditev
          Slogovna sredstva
          Metrika
          Kompozicija
8. Portretni obrisi ne/znanih avtorjev
     a) Janko Glazer
     b) Alojzij Res
     c) Franc Sušnik-Radimirov
     č) Franc Valenčič
     d) Francè Zbašnik
     e) Silvin Sardenko
     f) Alojz Gradnik
     g) Josip Stritar
9. Dve pesniški antologiji v vojaški službi
     a) Dr. Rudolf von Andrejka, Slovenische Kriegs-und Soldaten-lieder, 1916
     b) Dr. Josip Joža Lovrenčič, Brstje iz vrta slovenskega pesništva, 1918

III. PORAZEN KONEC (1918–1921)

SKLEP
SUMMARY
Five Centuries and five Years of Writing Poetry in a Military Uniform and against it (1515–1918)
 Še ...

Miha Naglič: Pesnjenje v vojaški suknji; Gorenjski glas, 29.12.2020

Posnetek predstavitve na novinarski konferenci Založbe ZRC:Redna cena
28,00 €

Spletna cena
25,20 €


Ključne besede
antologije
literarne teme
literarni motivi
slovenska poezija
vojaške pesmi
vojna
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR