Mediteranski miti od antike do 18. stoletja
Mediterranean Myths from Classical Antiquity to the Eighteenth Century


Uredili: Metoda Kokole, Marjeta Šašel Kos, Barbara Murovec, Michael Talbot
Leto: 2006


V knjigi je zbranih trinajst znanstvenih razprav, ki so jih večinoma prispevali udeleženci istoimenskega mednarodnega interdisciplinarnega znanstvenega srečanja (leta 2004). Avtorji so skozi različne raziskovalne metode, različne poglede na raziskovane teme ter pristope različnih ved (arheologija, klasična filologija, literarne vede, muzikologija in umetnostna zgodovina) do sorodne tematike predstavili del skupne kulturne dediščine mediteranskega prostora. Uporaba mitoloških vsebin v literaturi, v upodabljajočih umetnostih in v glasbi je bila namreč prvovrstni pojav skupne evropske kulture. Knjiga obravnava obdobje od časa antične Grčije, ko so t. i. mediteranski miti pognali korenine, do 18. stoletja, ko so bili deležni najširše pozornosti književnih ustvarjalcev in umetnikov. Rdečo nit dela predstavlja mit o argonavtih, ki je povezan tudi s krajevno zgodovino nekaterih slovenskih mest.

Avtorji obravnavajo obdobje od časa antične Grčije, ko so tako imenovani mediteranski miti pognali korenine, do 18. stoletja, ko so bili prav ti miti deležni najširše pozornosti književnih ustvarjalcev in umetnikov. Za rdečo nit dela je bil izbran mit o argonavtih in o legendarnih potovanjih ladje Argo, na kateri so pluli številni najbolj znani grški heroji. Prav ta mit je tesno povezan s krajevno zgodovino nekaterih slovenskih mest, predvsem Ljubljane (Emone) in Vrhnike (Navporta), ki naj bi ju po mnenju nekaterih zgodovinarjev 17. in 18. stoletja ustanovili Jazon in njegovi argonavti. Dodani sta dve razpravi o prvorazrednem spomeniku antične dobe v Sloveniji – rimski nekropoli v Šempetru.

Knjigi je dodano imensko kazalo, bogati pa jo raznoliko slikovno gradivo.

Od leta 2010 tudi kot prosto dostopen pdf dokument.Kazalo vsebine

Metoda Kokole, Preface / Predgovor

For the Introduction / Namesto uvoda

MARJETA ŠAŠEL KOS, A Few Remarks Concerning the archaiologia of Nauportus and Emona: The Argonauts / Argonavti: mitična preteklost Navporta in Emone

Classical Mythology / Antični miti

MARIA CECILIA D’ERCOLE, Back from Troy: Diomedes and Other Heroes in the Ancient Mediterranean / Nazaj iz Troje: Diomed in drugi heroji staroveškega Mediterana

GABRIELLE KREMER, Mythologie und Grabarchitektur am Beispiel der römerzeitlichen Grabbauten in Noricum und Pannonien / Mitologija in nagrobna arhitektura na primeru rimskih nagrobnih spomenikov v Noriku in Panoniji

Archaeology / Arheologija

IRENA LAZAR, The Roman Necropolis in Šempeter: The History of Research / Rimska nekropola v Šempetru: zgodovina raziskav

ANDREJA MAVER, The Arcade Tomb of Šempeter in Savinjska dolina, Slovenia / Arkadna grobnica iz Šempetra v Savinjski dolini

Classical Mythology in Literature and in Music Theatre of the 17th and 18th Centuries / Klasična mitologija v literaturi in glasbenem gledališču 17. in 18. stoletja

MARKO MARINČIČ, The Poetics of the Argonaut Voyage: Shamanism, Sorcery and Art / Poetika argonavtske odprave: šamanstvo, čarovništvo in umetnost

RENATO RAFFAELLI, Da Ipsipile a Zelmira / Od Hipsipile do Zelmire

HENDRIK SCHULZE, Dramaturgical Setting, Representation of Characters and the Mythological Basis in Giacinto Andrea Cicognini’s and Francesco Cavalli’s Giasone / Dramaturgija, predstavitev značajev in mitološka osnova za opero Jazon Giacinta Andree Cicogninija in Francesca Cavallija

MICHAEL TALBOT, Mythology in the Service of Eulogy: The Serenata Andromeda liberata (1726) / Mitologija v službi evlogije: serenata Andromeda liberata (1726)

DINKO FABRIS, Partenope da sirena a regina: il mito musicale di Napoli / Partenopa od sirene do kraljice: glasbeni mit o Neaplju

Perception and Reception of the Myth of the Argonauts in the Visual Arts / Razumevanje in sprejemanje mita o argonavtih v upodabljajočih umetnostih

GIOVANNA PERINI, Il fregio con le storie di Giasone dipinto dai Carracci a Palazzo Fava, Bologna / Niz prizorov slikarjev Carracci iz Jazonove zgodbe v bolonjskem Palazzo Fava

STANKO KOKOLE, Some Seventeenth- and Eighteenth-Century Appropriations and Adaptations of the Myth of the Argonauts in Ljubljana: From Texts to Images / Nekaj ljubljanskih priredb in preobrazb zgodbe o argonavtih v 17. in 18. stoletju: od besed k podobam

BARBARA MUROVEC, Graphische Darstellungen der Geschichte Jasons im Lichte der Herausgeber- und Sammeltätigkeit Johann Weichard Valvasors / Grafične upodobitve zgodbe o Jazonu v luči izdajateljskega in zbirateljskega delovanja Janeza Vajkarda Valvasorja

Index / Imensko kazalo

Authors / Avtorji

Abstracts / Izvlečki
Redna cena
13,90 €

Spletna cena
12,50 €


Ključne besede
antični miti
Argonavti
arheologija
kulturna zgodovina
likovni motivi
literarni motivi
nekropole
Slovenija
Sredozemlje
stari vek
vplivi
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR