Description

Proceedings of the interdisciplinary seminary held at the Italian Cultural Institute in Ljubljana in 2004. It includes the articles of the following contributors: Maria Cecilia d'Ercole, Dinko Fabris, Stanko Kokole, Gabrielle Kremer, Irena Lazar, Marko Marinčič, Andreja Maver, Barbara Murovec, Giovanna Perini, Renato Raffaelli, Hendrik Schulze, Michael Talbot.

Table of content

Metoda Kokole, Preface / Predgovor

For the Introduction / Namesto uvoda

MARJETA ŠAŠEL KOS, A Few Remarks Concerning the archaiologia of Nauportus and Emona: The Argonauts / Argonavti: mitična preteklost Navporta in Emone

Classical Mythology / Antični miti

MARIA CECILIA D’ERCOLE, Back from Troy: Diomedes and Other Heroes in the Ancient Mediterranean / Nazaj iz Troje: Diomed in drugi heroji staroveškega Mediterana

GABRIELLE KREMER, Mythologie und Grabarchitektur am Beispiel der römerzeitlichen Grabbauten in Noricum und Pannonien / Mitologija in nagrobna arhitektura na primeru rimskih nagrobnih spomenikov v Noriku in Panoniji

Archaeology / Arheologija

IRENA LAZAR, The Roman Necropolis in Šempeter: The History of Research / Rimska nekropola v Šempetru: zgodovina raziskav

ANDREJA MAVER, The Arcade Tomb of Šempeter in Savinjska dolina, Slovenia / Arkadna grobnica iz Šempetra v Savinjski dolini

Classical Mythology in Literature and in Music Theatre of the 17th and 18th Centuries / Klasična mitologija v literaturi in glasbenem gledališču 17. in 18. stoletja

MARKO MARINČIČ, The Poetics of the Argonaut Voyage: Shamanism, Sorcery and Art / Poetika argonavtske odprave: šamanstvo, čarovništvo in umetnost

RENATO RAFFAELLI, Da Ipsipile a Zelmira / Od Hipsipile do Zelmire

HENDRIK SCHULZE, Dramaturgical Setting, Representation of Characters and the Mythological Basis in Giacinto Andrea Cicognini’s and Francesco Cavalli’s Giasone / Dramaturgija, predstavitev značajev in mitološka osnova za opero Jazon Giacinta Andree Cicogninija in Francesca Cavallija

MICHAEL TALBOT, Mythology in the Service of Eulogy: The Serenata Andromeda liberata (1726) / Mitologija v službi evlogije: serenata Andromeda liberata (1726)

DINKO FABRIS, Partenope da sirena a regina: il mito musicale di Napoli / Partenopa od sirene do kraljice: glasbeni mit o Neaplju

Perception and Reception of the Myth of the Argonauts in the Visual Arts / Razumevanje in sprejemanje mita o argonavtih v upodabljajočih umetnostih

GIOVANNA PERINI, Il fregio con le storie di Giasone dipinto dai Carracci a Palazzo Fava, Bologna / Niz prizorov slikarjev Carracci iz Jazonove zgodbe v bolonjskem Palazzo Fava

STANKO KOKOLE, Some Seventeenth- and Eighteenth-Century Appropriations and Adaptations of the Myth of the Argonauts in Ljubljana: From Texts to Images / Nekaj ljubljanskih priredb in preobrazb zgodbe o argonavtih v 17. in 18. stoletju: od besed k podobam

BARBARA MUROVEC, Graphische Darstellungen der Geschichte Jasons im Lichte der Herausgeber- und Sammeltätigkeit Johann Weichard Valvasors / Grafične upodobitve zgodbe o Jazonu v luči izdajateljskega in zbirateljskega delovanja Janeza Vajkarda Valvasorja

Index / Imensko kazalo

Authors / Avtorji

Abstracts / Izvlečki

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6568-04-3

Specifications

paperback • 14,5 × 22 cm • 298 pages

Price

13,90 EUR (Regular)
12,00 EUR (Club)