Skip to main content
Leksikalna sinonimija v Sinonimnem slovarju slovenskega jezika


Avtorica: Jerica Snoj
Leto: 2019


Monografija Leksikalna sinonimija v Sinonimnem slovarju slovenskega jezika prinaša leksikografski pogled na razmerje med leksikalno sinonimijo, kot živi v variantnih ubeseditvah individualnih vsebin, in pomenskim jezikovnim opisom, kot ga omogoča prikaz sinonimov v slovarskem priročniku. Delo temelji na slovaropisnih izkušnjah, kot jih je omogočila izdelava Sinonimnega slovarja slovenskega jezika (2016), vsebinsko pa teži k prikazu splošnih slovaropisnih dejstev, udeleženih pri izdelavi sinonimnega slovarja kot tipa slovarskega priročnika.

Osrednji del monografije predstavljajo poglavja, v katerih so predstavljeni slovaropisni postopki pri izdelavi SSSJ. Uvodno poglavje (Leksikalna sinonimija: jezikovna danost, tema v jezikoslovju, vsebina slovarja) ima poleg tega namen precizirati specifičnost slovaropisnega prikaza leksikalne sinonimije v razmerju do leksikalne sinonimije kot jezikovne danosti znotraj ubeseditvene variantnosti. Opisana je specifična vloga slovarske zasnove pri sinonimnem slovarju s stališča njegove tipološke določenosti v primerjavi z razlagalnim slovarjem. S predstavitvijo temeljnih določil iz zasnove SSSJ pa je ponazorjeno, kako se vloga slovarske zasnove sinonimnega slovarja uresničuje v praksi. V poglavju o pripravi gradiva za SSSJ (Gradivo za SSSJ) in poglavjih o ugotavljanju in slovarskem opisovanju medleksemskih pomenskih razmerij za SSSJ (Sinonimna razmerja v SSSJ: ugotavljanje, opisovanje, ponazarjanje in Slovaropisna strukturiranost leksikalne sinonimije v SSSJ) je razvidno, kako se v neposredni pripravi slovarja povezujeta leksikološka teorija in leksikografska praksa. V nadaljevanju so opisane prilagoditve in izpopolnitve, ki so bile opravljene za spletno objavo SSSJ na portalu Fran (Dopolnitve SSSJ v spletni objavi). Prikazane so zamisli, kako bi se lahko obvestilnost SSSJ sproti dopolnjevala in posodabljala znotraj obstoječega koncepta in katere konceptualne razširitve omogoča obstoječa zasnova (Prihodnje dopolnjevanje in vsebinske širitve SSSJ). Prikaz temeljnih leksikografskih postopkov dopolnjujeta poglavji o jezikovnotehnoloških spremljevalnih delih pri knjižni objavi in nato pri spletni objavi (Tehnološka podpora pri izdelavi SSSJ in Od slovarske baze v formatu XML do objave SSSJ na portalu Fran). Monografijo zaključuje dokumentarni prikaz zgodovine nastajanja SSSJ (Zgodovina nastajanja SSSJ).

Praktični namen monografije je, da prinaša prikaz ozadja, na katerem so se sprejemale slovaropisne odločitve v zvezi s SSSJ, kar naj bi omogočalo, da se v prihodnje ta slovarski priročnik ustrezno dopolnjuje. S tem, ko monografija ob primeru SSSJ neposredno prikazuje povezavo med leksikološkim védenjem o leksikalni sinonimiji in praktičnimi postopki v slovaropisju, govori tudi splošno o razmerju med jezikovno resničnostjo, ugotovljivo v besedilnih uresničitvah, in zmožnostih slovaropisja, ki ima nalogo to resničnost uporabno uprizarjati v slovarskih priročnikih. S tem monografija izpolnjuje vlogo splošnega leksikološko-leksikografskega priročnika in se v slovenističnem slovaropisju pridružuje prizadevanjem, da se praktično slovaropisno delo povezuje s pomenoslovno utemeljenim razmišljanjem, ki naj dani slovarski priročnik ustrezno umesti v širši (tj. ne zgolj uporabnostno omejeni) okvir razmišljanja in védenja o jeziku.Kazalo vsebine

Predgovor    

Leksikalna sinonimija: jezikovna danost, tema 
v pomenoslovju, vsebina slovarja
Gradivo za Sinonimni slovar slovenskega jezika
Sinonimna razmerja v Sinonimnem slovarju slovenskega jezika: 
ugotavljanje, opisovanje, ponazarjanje
Slovaropisna strukturiranost leksikalne sinonimije v SSSJ  (Martin Ahlin, Branka Lazar, Zvonka Praznik, Jerica Snoj)
Dopolnitve SSSJ v spletni objavi 
Prihodnje dopolnjevanje in vsebinske širitve SSSJ
Tehnološka podpora pri izdelavi SSSJ  (Nina Ledinek, Andrej Perdih)
Od slovarske baze v formatu xml do objave SSSJ na portalu Fran  (Nina Ledinek, Andrej Perdih)
Zgodovina nastajanja SSSJ

Summary
Viri in literatura
Kazalo ponazoril
Stvarno kazalo
Razčlenjeno kazalo
 Še ...Redna cena
21,00 €

Spletna cena
18,90 €


Ključne besede
sinonimi
slovarji
slovenščina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR