Skip to main content
Dom in delo na kmetijah. Raziskava odnosov med generacijami in spoloma.


Avtorici: Duška Knežević Hočevar, Majda Černič Istenič
Leto: 2010


Knjiga je sestavljena iz osmih vsebinsko povezanih poglavij, ki obravnavajo prepletenost dela in doma kmečkega prebivalstva. Avtorici v njej predstavljata temeljne rezultate empirične raziskave o odnosih med generacijami in spoloma na kmetijah, ki jih presojata tako v okviru strateških dokumentov razvoja kmetijstva v Sloveniji kot tudi širšega nabora tovrstnih raziskav doma in v tujini.

Temeljni motiv oblikovanja monografije je ta, da se zainteresiranemu bralstvu predstavi v besedilih o kmečkem prebivalstvu in njegovi dejavnosti običajno prezrte vsebine o prepletenosti dela in doma, ki je tako značilna za njegov življenjski stil. Tovrstno védenje je še posebej dobrodošlo ob obilici strokovnih in strateških ocen stanja in izgledov kmetovanja v Sloveniji, ki večinoma izhajajo iz zabeleženih dejstev, da so družinske kmetije še vedno prevladujoča oblika kmetijske dejavnosti v Sloveniji, obenem pa se število kmetij iz leta v leto zmanjšuje. Hkrati taka evidenca kaže, da je v Sloveniji neugodna posestna, starostna in izobrazbena struktura kmečkega prebivalstva in da je posledično omejena tudi vitalnost družinskih kmetij. Ta je še posebej povezana z odnosi v kmečkih gospodinjstvih, ki se med drugim v veliki meri soočajo s problemom odsotnosti naslednika kmetije. Slednje pa ima lahko neugodne izide tako za posamezno kmetijo kot tudi za kmetijstvo kot gospodarsko dejavnost. S tega vidika je znanje o odnosih med generacijami in spoloma v kmečkih družinah dobrodošlo, zlasti zaradi tega, ker je tovrstnih študij v Sloveniji razmeroma malo. Monografija, ki se osredotoča prav na predstavitev družinske klime, ki omogoča oziroma ovira vitalnost kmetije in s tem tudi kmetovanja v Sloveniji, prinaša nova znanja za razvoj podeželja kot tudi ruralne sociologije in sorodnih ved. Najpomembnejše ugotovitve monografije, oblikovane na podlagi empirične študije, kažejo, da kmetije, ki so pridobile državno podporo z naslova ukrepov pomoči mladim prevzemnikom in zgodnjih upokojencev, izkazujejo večje možnosti za razvoj in nadaljnje kmetovanje, kot pa kmetije, ki niso prejemnice takih podpor. Člani teh gospodinjstev običajno tudi nasprotujejo razdelitvi dediščine med več upravičencev in živijo na večjih kmetijah. Prav tako bolj uspešno usklajujejo interese vseh članov gospodinjstva, imajo višjo izobrazbo in višjo rodnost in so v primerjavi z drugimi preučevanimi skupinami (mestnim, podeželskim, kmečkim prebivalstvom, ki niso prejemniki tovrstnih podpor) bolj zavezani skrbeti za starejšo generacijo. Njihova pripravljenost nadaljevati in izboljšati kmetovanje se med drugim kaže tudi v kritični presoji opremljenosti svojega bivalnega okolja s storitvenimi dejavnostmi. Vendar pa mladi prevzemniki kot najverjetnejši nosilci razvoja kmetijstva v Sloveniji niso vključeni v širša socialna omrežja, ampak nasprotno, opirajo se izključno na svoje ožje sorodstvo.

Publikacija je torej namenjena strokovnjakom in svetovalcem s področja kmetijstva, razvoja podeželja in kmečke družine, visokošolskim učiteljem, raziskovalcem in študentom ruralne sociologije ter družboslovnih in humanističnih ved, ki se ukvarjajo z odnosi med člani gospodinjstva oz. družine.Kazalo vsebine

KAZALO VSEBINE

IZHODIŠČA RAZISKAVE

Kaj govori statistika o kmetijski dejavnosti?

Kaj sporočajo temeljni dokumenti o družinskem kmetovanju in razvoju kmetijstva v Sloveniji?

OVINEK V PRETEKLOST

Obdobje terezijansko-jožefinske zakonodaje: omejevanje nadzora zemljiške gospode nad kmeti

Marčna revolucija 1848 in zemljiška odveza

Obdobje med svetovnima vojnama

Obdobje po drugi svetovni vojni

KAJ POUDARJAJO TUJE ŠTUDIJE O SODOBNIH DRUŽINSKIH KMETIJAH?

Vztrajnost družinskega kmetovanja: med tradicijo in modernostjo

Obravnava spola v kmečkih družinah

Medgeneracijski odnosi v kmečkih družinah

VSEBINSKI POUDARKI PREUČEVALCEV SODOBNIH KMEČKIH DRUŽIN V SLOVENIJI

Zanimanja etnologov in antropologov

Sociološke presoje kmečkih družin oziroma gospodinjstev

METODOLOGIJA RAZISKAVE

Odločitev za izvedbo anketne raziskave Odnosi med generacijami in spoloma na kmetijah v Sloveniji

Vzorec in metode preučevanja

Raziskovalna vprašanja in hipoteza

KAJ RAZISKAVA GOVORI O KMEČKIH GOSPODINJSTVIH?

Opis kmečkih gospodinjstev

Velikost posesti

Kmetijske dejavnosti

Usposobljenost za kmetijsko dejavnost

Predaja kmetije

Oblike gospodinjstev in njihova lokacija

Stališča o protislovjih med »modernostjo in tradicijo«

V čem se ločijo kmečka od nekmečkih gospodinjstev?

Zaposlenost na kmetiji in zunaj nje

Delitev dela in odločanja na kmetiji

Delitev dela v gospodinjstvu in področja skupnega odločanja

Število otrok v kmečkih gospodinjstvih

Vzgoja in skrb za otroke

Skrb za ostarele

Viri pomoči kmečkih gospodinjstev

Opremljenost bivalnega okolja s storitvenimi dejavnostmi

Dojemanje medgeneracijske solidarnosti

Vrednotne usmeritve

SKLEPNA RAZMIŠLJANJA

LITERATURA

STVARNO IN IMENSKO KAZALO

KAZALO PREGLEDNIC IN SLIKŠe ...

Stanje kmetij; Demokracija 3/XVI (20.1.2011)Cena
razprodano


Ključne besede
družina
kmetije
medgeneracijski odnosi
odnosi med spoloma
Slovenci
sociologija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR