Skip to main content
Divje babe I. Paleolitsko najdišče mlajšega pleistocena v Sloveniji (2. del: Arheologija) / Upper Pleistocene Palaeolithic site in Slovenia (Part 2: Archaeology).


Avtor: Ivan Turk
Leto: 2014


Monografija obravnava vse arheološke najdbe tega najdišča (kamnite in koščene izdelke, ognjišča in z njimi povezane obognjiščne dejavnosti in posamične kostne najdbe, ki so bile predmet manipulacij paleolitskih obiskovalcev Divjih bab I), vse s pomočjo raziskovalnih tehnik, ki doslej niso bile uporabljene pri tovrstnih raziskavah v Sloveniji. Avtorji so po njihovi zaslugi prišli od prvotnih predvidevanj do nekaterih nepričakovanih dobro argumentiranih spoznanj na področju slabo poznanega duhovnega sveta neandertalcev – evropskih praprebivalcev.

Monografija ima 17 poglavij in se navezuje na ugotovitve o klimatskih in okoljskih spremembah v času mlajšega pleistocena kot so zabeležene neposredno v sedimentnem profilu najdišča in njegovi paleontološki vsebini. Te spremembe so bile podrobno podane v 1. delu monografije iz leta 2007 in so povzete v Dodatku 2. dela monografije, kjer je predstavljena geološka razčlemba profila na podlagi fizikalnih in (bio)kemičnih lastnosti sedimentov.

Drugi del obravnava vpliv teh sprememb na vedenjske vzorce neandertalcev, ki se odslikavajo v obljudenosti jame, izrabi jamskega prostora in ne nazadnje v njihovih izdelkih, predvsem v izboru surovin zanje in njihovi izrabi.

Potem ko glavni avtor predstavi uporabljeno metodologijo in razloži večnivojsko arheološko stratigrafijo, od katere je odvisna časovna ločljivost najd in dogodkov, s soavtorji sistematično obdela naslednja področja najd artefaktov: surovino kamnitih izdelkov, njihovo tehnologijo, fragmentacijo, morfometrijo, retušo in tipologijo – ter s posebnim poudarkom organske artefakte. Vse z dobršno mero inovativnih prijemov in z navedbo vseh podatkov, uporabljenih pri analitskih postopkih. Ti so vsestransko prikazani v tabelah skupaj z večnivojsko arheološko stratigrafijo in prostorsko porazdelitvijo najdb.

Posebnost Divjih bab I so organski artefakti iz kosti in rogovja iz obdobja srednjega paleolitika, ki predstavljajo izjemne najdbe. Na prvem mestu je tu trenutno najstarejše glasbilo, ki je obravnavano v treh poglavjih. V dveh so analizirane in interpretirane njegove zmogljivosti, ki so zabeležene na priloženi zgoščenki.

Posebno poglavje je odgovor vsem dosedanjim kritikom najdbe in razkrije vse slabosti t. i. tafonomske hipoteze o nastanku lukenj v glasbilu.

Uporabo kosti kot surovine v srednjem paleolitiku Divjih bab I dokazujejo tudi najdbe šil in suličnih osti iz različnih plasti. Najstarejši primerek je star kar 115 000 let, kar je dvakrat toliko kot najdba glasbila. Gre za izjemno redke najdbe, ki rušijo nekatere znanstvene stereotipe o neandertalcih. Kot kamniti artefakti so tudi organski ustrezno analizirani in interpretirani z dokajšno mero inovativnih prijemov, ki jih ni zlahka najti v tuji literaturi.

Popolna novost v slovenskem paleolitiku je poglavje o ognjiščih in obognjiščnih dejavnostih. V različnih nivojih je bilo odkritih 21 ognjišč, na katere se vežejo različne najdbe iz celotne arheološko in drugače raziskane površine. Najštevilneši so ostanki jamskega medveda. Podrobna večplastna analiza teh množičnih ostankov v ognjiščnih nivojih in njihova primerjava z nivoji brez ognjišč je pokazala, kakšen odnos so imeli neandertalci do jamskega medveda. Ugotovitve, ki so podprte z materialnimi dokazi, potrjujejo stare hipoteze o povezanosti neandertalcev s to živaljo na metafizični ravni. Presentljiva je podobnost med obrednim obravnavanjem pokojnikov in v določenih primerih medvedjih kadavrov. Da je bila za najstarejše glasbilo uporabljena stegnenica mladiča jamskega medveda, tudi ni naključje, ampak odločitev, povezana z določenim ritualom.

V zadnjem poglavju monografija obravnava problematiko lova na jamskega medveda na podlagi starostne strukture fosilna populacije in drugih kazalcev ter ugotavlja, da lova ni bilo, prihajalo pa je do manipuliranja s kostnimi ostanki in njihovega izkoriščanja kot zalog mozga in maščob.

***

O Divjih babah I sta izšli še monografiji:

Divje babe I. Paleolitsko najdišče mlajšega pleistocena v Sloveniji (1. del: Geologija in paleontologija) / Upper Pleistocene palaeolithic site in Slovenia (Part 1: Geology and Palaeontology), Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 13, 2007

Moustérienska »koščena piščal« in druge najdbe iz Divjih bab I v Sloveniji / Mousterian “Bone Flute"" and Other Finds from Divje Babe I Cave Site in Slovenia, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 2, 1997Kazalo vsebine

 • Predgovor
 • 1. Uvod / Introduction (Ivan TURK)
 • 2. Metode, uporabljene pri raziskavi najdišča Divje babe I in pri preučevanju paleolitskih najdb v Sloveniji / Methods used in research of the site Divje babe I and in studying Palaeolithic finds in Slovenia (Ivan TURK)
 • 3. Stratigrafija paleolitskih najdb / Stratigraphy of Palaeolithic finds (Ivan TURK)
 • 4. Surovine, uporabljene za izdelavo artefaktov / Raw materials used for making artefacts (Janez TURK, Matija TURK, Ivan TURK)
 • 5. Tehnologija, uporabljena pri izdelavi artefaktov / Technology used in making artefacts (Matija TURK, Ivan TURK)
 • 6. Fragmentacija kamnitih artefaktov / Fragmentation of stone artefacts (Ivan TURK)
 • 7. Morfometrija kamnitih artefaktov / Morphometry of stone artefacts (Ivan TURK)
 • 8. Retuša na kamnitih artefaktih / Retouch of stone artefacts (Matija TURK)
 • 9. Tipologija kamnitih artefaktov / Typology of stone artefacts (Matija TURK)
 • 10. Koščeni in rogovinasti artefakti / Bone and antler artefacts (Ivan TURK)
 • 11. Glasbena raziskovanja piščali. Od domneve do sodobnega glasbila / Musical research into the flute. From suspected to contemporary musical instrument (Ljuben DIMKAROSKI)
 • 12. Analyse acoustique de la flûte avec souffle proximal / Akustična analiza piščali, ki ima ustnik na proksimalnem koncu (François Zoltàn HORUSITZKY)
 • 13. Piščal (glasbilo) 19 let po odkritju. Kritika tafonomske razlage najdbe / Flute (musical instrument) 19 years after its discovery. Critique of the taphonomic interpretation of the find (Ivan TURK, Janez DIRJEC, Matija TURK)
 • 14. Prikaz kurišč in ognjišč s poudarkom na obognjiščnih dejavnostih v osrednjem jamskem prostoru / Presentation of fireplaces and hearths with a stress on hearthside activities in the central cave area (Ivan TURK, Janez DIRJEC, Matija TURK)
 • 15. Jamski medved plen neandertalskih lovcev ali žival posebnega pomena? / Cave bear: prey of Neanderthal hunters or animal of special importance? (Ivan TURK)
 • 16. Sklep in razprava / Conclusions and discussion (Matija TURK, Ivan TURK)
 • 17. Klastični sedimenti in njihova razlaga na podlagi fizikalnih in geokemičnih značilnosti / Clastic sediments and their interpretation on the basis of physical and geochemical characteristics (Dragomir SKABERNE, Janez TURK, Ivan TURK)
 • 18. Literatura / Bibliography
 • 19. Table / Plates (Matija TURK)
 • 20. Indeksi / Indexes (Mateja BELAK)
 • 21. Avtorji / Contributors

 
Redna cena
62,00 €

Spletna cena
55,80 €


Ključne besede
arheologija
arheološka izkopavanja
arheološka najdišča
arheološke najdbe
arheološke raziskave
Divje babe
paleolitik
Slovenija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR