Skip to main content
Čar izročila. Dediščina Nika Kureta (1906–1995).


Uredila: Ingrid Slavec Gradišnik
Leto: 2008


Monografija je posvečena opusu akademika dr. Nika Kureta, ki je bil v slovenski etnologiji in folkloristiki druge polovice 20. stoletja ena osrednjih osebnosti in raziskovalec, brez katerega bi bile etnološke in folkloristične raziskave osiromašene za marsikatero dognanje. V knjigi se prepletajo tri ravni ali trije pogledi: najprej gre za osebno – značajsko in biografsko raven, nato za njene poti v primežu časov, krajev, političnih, nazorskih oz. družbenih in zgodovinskih razmer, in naposled za presojo Kuretove znanstvene in strokovne dediščine v okviru razmer, v katerih je bil dejaven, še posebno pa tistih presežkov, ki njegovo izročilo ohranjajo sveže in aktualno v delu njegovih naslednikov. Ti se seveda danes drugače in – zaradi pahljače novih uvidov in spoznanj – tudi kritično ozirajo na njegova, a se hkrati vedno znova spogledujejo z njimi; zrcalijo hkrati prelome in kontinuitete v znanstvenih tradicijah, dialogi med njimi pa so za humanistično znanje še posebej značilni in tudi dragoceni.

V posamičnih poglavjih in v knjigi kot celoti se prepletajo tri ravni ali perspektive. Najprej gre za osebno – značajsko in biografsko raven, nato za njene poti v primežu časov, krajev, političnih, nazorskih, skratka družbenih in zgodovinskih razmer, in naposled za presojo Kuretove znanstvene in strokovne dediščine v okviru razmer, v katerih je bil dejaven, še posebno pa tistih presežkov, ki njegovo izročilo ohranjajo sveže in aktualno v delu njegovih naslednikov. Ti se seveda danes drugače in – zaradi pahljače novih uvidov in spoznanj – tudi kritično ozirajo na njegova, a se hkrati vedno znova spogledujejo z njimi; zrcalijo hkrati prelome in kontinuitete v znanstvenih tradicijah, dialogi med njimi pa so za humanistično znanje še posebej značilni in tudi dragoceni.

Knjigo sestavljajo tri obsežnejši razdelki. V prvem delu (O Niku Kuretu) je akademik Kuret predstavljen kot osebnost, znanstvenik in široko kulturno angažiran posameznik. Pogledi nanj so ubesedeni z različnih perspektiv – od povsem osebne, družinske do akademsko spoštljive; osvetljujejo Kuretove strokovne začetke in njegove etnološke/folkloristične nazore, angažirane raziskovalne poti na Koroško, pionirstvo pri tlakovanju in osmišljanju vizualnih raziskav. Ponatisnjen je pogovor z dr. Kuretom, v katerem sam zarisuje in poudarja nekatere, zanj temeljne in pomembne odločitve in spoznanja.

V drugem delu (Transformacija tradicije v prazničnem in obrednem) avtorice in avtorji kritično spoštljivo do Kuretovega raziskovanja družbenih in duhovnih prvin nadaljujejo z raziskavami tem, ki se jim je najintenzivneje posvečal. Pogosto začenjajo tam, kjer se je sam ustavil, videl izzive za naprej, vendar se jim ni utegnil posvetiti in jih je prepustil mlajšim, ki njegove dosežke interpretirajo v različni globini in razsežnostih, so pa opazneje pozorni na tančine družbenih kontekstov transformacije ljudske kulture in tradicije. Pritrjujejo svežini njegovih zamisli, ko jih nadgrajujejo, zlasti pri obravnavi sodobnih kulturnih procesov, ki pa zahtevajo tudi drugačen znanstveni instrumentarij, kar odmeva tudi v drugačnih diskurzivnih formah.

Med oba dela je kot most postavljena bibliografija Kuretovih objav. Kakor nobena tudi ta bibliografija ni popolna, vendar je kljub vrzelim doslej najizčrpnejša bibliografska evidenca njegovih znanstvenih, strokovnih in poljudnih del. Izraža širino in obseg Kuretovega dela, kronološko urejena pa neposredno dokumentira valovanje njegovih interesov skoz čas.Kazalo vsebine

Ingrid Slavec Gradišnik, Čari izročila v gibanju / The Magic of Tradition in Motion

O Niku Kuretu / About Niko Kuret

Primož Kuret, O mojem očetu Niku Kuretu (My Father Niko Kuret)

France Bernik, Osebnost Nika Kureta (Niko Kuret's Personality)

Milko Matičetov, Z Nikom Kuretom v »slovenskem narodopisnem inštitutu« (With Niko Kuret in the »Slovenian ethnographic institute«)

Ingrid Slavec Gradišnik, Med življenjem in znanostjo. Etnološka obzorja Nika Kureta (Between Life and Scholarship: Niko Kuret's Ethnological Horizons)

Jurij Fikfak in …Niko Kuret, Pogovor (Interview)

… Taras Kermauner, Kuretova dramatika (Niko Kuret as a Playwright)

Jelena Sitar, Rojstvo Pavlihe (The Birth of Pavliha)

Edi Majaron, Dr. Kuret v mojem življenju (Niko Kuret in My Life)

Igor Cvetko, Veselja dom (The Merry Home)

Leopold A. Grčar, Teofanija in simbolika jaslic (Theophany and the Symbolism of the Nativity Scene)

Helena Ložar - Podlogar, Koroške poti Nika Kureta (Niko Kuret’s Research Work in Carinthia)

Naško Križnar, Kuretova dediščina etnografskega filma. Etnografski film v preobilju vizualnega (Kuret’s Legacy: Ethnographic Film in Abundance of the Visual)

Bibliografija / Bibliography

Helena Ložar - Podlogar in Vanja Huzjan, Bibliografija Nika Kureta (Niko Kuret: A Bibliography)

Transformacija tradicije v prazničnem in obrednem / The Transformation of Tradition in the Festive and Ritual

Roberto Dapit, Praznično leto Slovencev in dileme sodobnega raziskovanja (The Festive Year of the Slovenians and the Dilemmas of Contemporary Research)

Mojca Ravnik, Pustne šege v Benečiji v kontekstu selitvenih gibanj in položaja slovenskega narečja (Carnival Customs in Benečija in the Contexts of Migrations and Slovenian Dialect)

Ivan Lozica in Joško Čaleta, Repetitivni simboli i postupci otvorena značenja. Pust 1984. - 2004. (Repetitive Symbols and the Procedures of Open Meanings: Carnival 1984–2004)

Mateja Habinc, Koledarski prazniki. Niko Kuret, tvornost in političnost praznikov (Callendar Holidays: Niko Kuret, Agency, and the Politics of Holidays)

Nena Židov, »Kdor ne štehva, ni Posavc!« Štehvanje v Savljah, Klečah in na Ježici v Ljubljani (A New Quintain Tradition: Štehvanje in the Sava Valley)

Saša Poljak Istenič, O raziskovanju delovnih šeg kmečkega prebivalstva (Research on Rural Work Customs)

Irena Rožman, Šege ob krstu v kontekstu družbenih sprememb /ali: »O šegi in njeni spremenljivosti« (Birth Customs in the Context of Social Changes, or: “Customs and Their Changeability")

Katja Hrobat, Ustno izročilo o kamnitih babah. Med etnologijo in arheologijo (Oral Tradition and Stone Babas: Between Ethnology and Archeology)

Monika Kropej, Podoba ženskega lika v ljudskih verskih predstavah in šegah. Od starih verovanj do sodobnih čaščenj (Representations of Female Deities in Folk Religion and Customs: From Ancient Beliefs to Modern Veneration)

Marija Klobčar, Kresne pesmi kot razumevanje obrednega (Understanding Ritual through Midsummer Folk Songs)

Avtorice in avtorji / Authors


Ključne besede
bibliografije
etnologi
Kuret, Niko
ljudska verovanja
ljudski prazniki
slovenska etnologija
študije
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR