Skip to main content
Blaznikov zbornik
In memoriam Pavle Blaznik


Uredil: Matjaž Bizjak
Leto: 2005


Zbornik zajema dopolnjene in z znanstvenim aparatom opremljene referate z mednarodnega znanstvenega simpozija ob 200. obletnici sekularizacije freisinške in briksenske škofijske posesti na Slovenskem, ki je potekal med 10. in 12. decembrom 2003 v Škofji Loki. Glede na obravnavano tematiko, kraj, ki je gostil simpozij, in čas, v katerem se je odvijal (100-letnica Blaznikovega rojstva), so se organizatorji odločili zbornik posvetiti dr. Pavletu Blazniku, dolgoletnemu članu Zgodovinskega inštituta ZRC SAZU in zaslužnemu loškemu zgodovinarju.

Tematika ni omejena zgolj na sekularizacijo; prispevki zajemajo celotno 800-letno obdobje freisinške in briksenske prisotnosti na slovenskih tleh. Tako je vsebina razdeljena v pet ožjih vsebinskih sklopov, ki obravnavajo ozemeljske pridobitve škofij v alpsko-jadranskem prostoru, nekatere probleme cerkvene zgodovine v srednjem veku, srednjeveško gospodarsko in urbano zgodovino, sekularizacijo in usodo arhivskih fondov v tem času ter posekularizacijsko obdobje.

Vsi prispevki so objavljeni tako v originalnem (slovenskem ali nemškem) jeziku kot tudi v prevodu (slov. oz. nem.).Kazalo vsebine

Knjigi na pot

Predgovor

Kratice

Zemljepisna imena

STANE GRANDA: Zakaj Blaznikov zbornik?

MATJAŽ ERŽEN: Bibliografija dr. Pavleta Blaznika

PAVEL A. FLORJANČIČ: Predfreisinški dvor v Stari Loki. Iz pozdravnega govora

PETER ŠTIH: Izvor in začetki škofijske posesti na današnjem slovenskem ozemlju

GIUSEPPE ALBERTONI: Začetki razdrobljene briksenske posesti na Kranjskem v 10. in 11. stoletju

DARJA MIHELIČ: Srednjeveška posest freisinške škofije v Istri

GERTRUD THOMA: Freisinški škofje in škofijska posest na Slovenskem okoli leta 1300

MIHA KOSI: Freisinški škofje kot ustanovitelji mest in začetki Škofje Loke (Primerjalna študija k nastanku mest na Kranjskem v srednjem veku)

MATJAŽ BIZJAK: Razvoj, uprava in poslovanje freisinške in briksenske posesti na Kranjskem v srednjem veku

METOD BENEDIK: Sekularizacija – zaton fevdalne Cerkve

FRANCE M. DOLINAR: Cerkvenopravni položaj freisinške in briksenske posesti v oglejskem patriarhatu

DAMJAN HANČIČ: Odnos Freisinga in Briksna do samostanov na njunem ozemlju

BARBARA ŽABOTA: Razvoj protestantizma na slovenskih ozemljih briksenske in freisinške škofije

WALTER DEMEL: Sekularizacija na Bavarskem

PETER PFISTER: Arhivi s Freisinškega stolnega griča in njihova usoda med sekularizacijo leta 1802–1803

JUDITA ŠEGA: Evidentiranje arhivskega gradiva freisinškega loškega gospostva

VINCENCIJ DEMŠAR: Ustanovitev mestne župnije sv. Jakoba 1804 v Škofji Loki

STANE GRANDA: Usoda nekdanje freisinške posesti na Dolenjskem

MATJAŽ AMBROŽIČ: Materialni dokazi o navzočnosti freisinških škofov na Slovenskem

PETER HAWLINA: Freising v slovenskem spominu
Cena
razprodano


Ključne besede
Blaznik, Pavle
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR