Blaznikov zbornik
In memoriam Pavle Blaznik


Edited by: Matjaž Bizjak
Year: 2005Table of content

Knjigi na pot

Predgovor

Kratice

Zemljepisna imena

STANE GRANDA: Zakaj Blaznikov zbornik?

MATJAŽ ERŽEN: Bibliografija dr. Pavleta Blaznika

PAVEL A. FLORJANČIČ: Predfreisinški dvor v Stari Loki. Iz pozdravnega govora

PETER ŠTIH: Izvor in začetki škofijske posesti na današnjem slovenskem ozemlju

GIUSEPPE ALBERTONI: Začetki razdrobljene briksenske posesti na Kranjskem v 10. in 11. stoletju

DARJA MIHELIČ: Srednjeveška posest freisinške škofije v Istri

GERTRUD THOMA: Freisinški škofje in škofijska posest na Slovenskem okoli leta 1300

MIHA KOSI: Freisinški škofje kot ustanovitelji mest in začetki Škofje Loke (Primerjalna študija k nastanku mest na Kranjskem v srednjem veku)

MATJAŽ BIZJAK: Razvoj, uprava in poslovanje freisinške in briksenske posesti na Kranjskem v srednjem veku

METOD BENEDIK: Sekularizacija – zaton fevdalne Cerkve

FRANCE M. DOLINAR: Cerkvenopravni položaj freisinške in briksenske posesti v oglejskem patriarhatu

DAMJAN HANČIČ: Odnos Freisinga in Briksna do samostanov na njunem ozemlju

BARBARA ŽABOTA: Razvoj protestantizma na slovenskih ozemljih briksenske in freisinške škofije

WALTER DEMEL: Sekularizacija na Bavarskem

PETER PFISTER: Arhivi s Freisinškega stolnega griča in njihova usoda med sekularizacijo leta 1802–1803

JUDITA ŠEGA: Evidentiranje arhivskega gradiva freisinškega loškega gospostva

VINCENCIJ DEMŠAR: Ustanovitev mestne župnije sv. Jakoba 1804 v Škofji Loki

STANE GRANDA: Usoda nekdanje freisinške posesti na Dolenjskem

MATJAŽ AMBROŽIČ: Materialni dokazi o navzočnosti freisinških škofov na Slovenskem

PETER HAWLINA: Freising v slovenskem spominu
price
sold out


Keywords
Blazer, Pavle
collective volume
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR