Skip to main content
Stalne besedne zveze v slovenščini. Korpusni pristop.


Author: Polona Gantar
Year: 2007Table of content

Predgovor

I Korpusni pristop v leksikologiji in frazeologiji

Uvod: Korpus – jezikovni vir in metodologija

1 Možnosti jezikoslovne izrabe korpusnih podatkov

1.1 Empirična analiza dejanskega jezikovnega stanja

1.2 Razmerje med sistemsko možnim in uresničenim

1.3 Količina jezikovnih podatkov

1.4 Izraba računalniških orodij – avtomatizacija in racionalizacija postopkov

1.5 Premik od besede k večbesedni enoti

1.6 Razmerje med obliko in pomenom besede

2 Korpusa FIDA in FidaPLUS

2.1 Korpusni podatki

2.2 Jezikoslovna označenost

2.3 Orodja za analizo korpusa

3 Postopki korpusne analize

3.1 Beseda kot pojavnica, različnica in lema

3.2 Besedni niz, besedna zveza in kolokacija

3.3 Statistične analize

II Mesto večbesednih leksikalnih enot v slovenskem leksikalnem fondu

Uvod: Teoretična in terminološka izhodišča

1 Leksikologija

1.1 Leksikalna enota

2 Frazeologija

2.1 Frazeološka enota

2.2 Temeljni frazeološki pojmi

III Vloga korpusov pri prepoznavanju in analizi večbesednih leksikalnih enot

Uvod: beseda in njeno besedilno okolje; leksikalno-gramatična izhodišča

1 Beseda kot sestavina večbesedne leksikalne enote

1.1 Statistična opredelitev besede

1.2 Skladenjska opredelitev besede

1.3 Besedni pomen

2 Besedna zveza kot strukturni in pomenski organizator večbesedne leksikalne enote

2.1 Prepoznavanje fraznih jeder

2.2 Statistična opredelitev fraznih jeder

2.3 Skladenjska zgradba fraznih jeder

2.4 Pomenska opredelitev fraznega jedra

3 Večbesedna leksikalna enota

3.1 Prepoznavanje večbesednih leksikalnih enot

3.2 Statistična opredelitev večbesednih leksikalnih enot

3.3 Skladenjske lastnosti večbesednih leksikalnih enot

3.4 Pomenske lastnosti večbesednih leksikalnih enot

Slep

Povzetek

Literatura

Stvarno kazalo
Regular price
12.00 €

Online price
10.80 €


Keywords
corpus linguistics
lexicology
permanent phrases
phrasems
phraseology
phraseology
Slovene language
Slovene language
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR