Prispevki k slovenski in slovanski etimologiji

Author: Metka Furlan
Year: 2016


The work features twelve contributions in which Slovenian and other Slavic vocabulary is presented in a new or improved interpretation at the semantic and/or formal level, thereby adding to the knowledge of the history, prehistory, and etymological formation of the Slovenian and Slavic lexicon.
In order of appearance the analysed words are the following: Slov. dial. seber ‘poor man, poor thing’ (Zatolmin); Slov. oča ‘father’, oče ‘idem’; Slov. dial., Cro. dial. boškarin ‘breed of cattle native to Istria’; Slov., Cro. hydronym Dragonja; Slov. mirodilnica ‘drugstore’; Slov. dial. mel/mjel/njel/gnjel … ‘type of oak’, and Cro. dial. mjev/mnel … ‘idem’; Slov. dial. durla ‘female dormouse’; Slov., Cro. kuzla ‘bitch, female dog’; Slov. dial. koka ‘snake’; Cro. dial. švenac ‘louse’, and Bulg. dial. švenec ‘idem’; PSl. *pyriti ‘to make a fire’, *puriti ‘idem’.
The last contribution is dedicated to the question of linguistic development, which is characterized by linguistic systematicity and therefore linguistic predictability, and also by linguistic non-systematicity and therefore linguistic unpredictability.Table of content

UVODNA BESEDA

 

I SLOVENSKO NAREČNO IN KNJIŽNO

Slovensko seber ‘revež, nebogljenec’ (Zatolmin)

K nastanku samostalnikov oća/oča in oće/oče

Istrsko Boškarin in boškarin: od lastnoimenske do generične oznake

O hidronimu Dragonja

Slovensko mirodilnica ‘drogerija’

Po sledeh južnoslovanskega dendronima ‘Quercus’: slovensko mel/mjel/njel/gnjel … ‘vrsta hrasta’

K etimologiji narečnega zoonima durla ‘polšja samica …’

Slovensko-hrvaško kuzla ‘canis femina’ in praslovansko *kuzati/kyzati ‘sugere’ → *cuzati/cyzati

Slovensko koroško koka ‘kača’ – ohranjena pomenska predloga slovanskega mitološkega termina *kuka ‘zli duh’

II D RUGO SLOVANSKO

Balto-slovanska leksikalna inovacija

Praindoevropski heteroklitični samostalnik za ogenj v slovanskih jezikih ali o slovanskem razmerju *pyriti : *puriti

III IZ TEORIJE ETIMOLOŠKEGA RAZISKOVANJA

Slovanska etimologija med jezikoslovno predvidljivostjo in nepredvidljivostjo

 

Prispevki k slovenski in slovanski etimologiji (Povzetek)

Contributions to Slovenian and Slavic etymology (Summary)

Oчерки по словенской и славянской этимологии (Резюме)

Viri in literatura

Krajšave

Simboli

Seznam slik

Besedno kazalo

Stvarno kazaloMore ...

ETIMOLOGIJA; Družina 27.11.2016

Iztok Ilich: PRISPEVKI K SLOVENSKI IN SLOVANSKI ETIMOLOGIJI; Bukla 12.10.2016

Bernard Nežmah: METKA FURLAN, PRISPEVKI K SLOVENSKI SLOVANSKI ETIMOLOGIJI; Mladina 7.10.2016Regular price
17.00 €

Online price
15.30 €


Keywords
etymology
Slavic languages
Slovene language
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR