Skip to main content
Marušičev zbornik. Zgodovinopisec zahodnega roba – prof. dr. Branku Marušiču ob 80-letnici.


Edited by: Petra Kolenc, Danila Zuljan Kumar, Oto Luthar, Petra Svoljšak
Year: 2019


Important anniversaries of prominent historians have become traditional opportunities for the gift to the celebrator in the form of scientific contributions from his colleagues and the colleagues who have worked with him fruitfully or are still doing so. Marušičev zbornik is a tribute to one of the leading historians of the Slovene region in contact with its western neighbors, historian prof. Branko Marušič at the age of 80. He has created a very important oeuvre, while outlining basic research directions, which some have continued to gain. One of the prominent results of this “scientific transfer” is the present scientific monograph, with the highly significant subtitle, Zgodovinopisec zahodnega roba (The Historian of West Edge). In a single volume, it represents the contribution of different generations of historians to new insights into the history of coastal space, especially that of the borderland, which throughout history has encountered coexistence with “the other.” Different historical sources and their careful analyzes and interpretations, which the authors place in different time contexts, contribute to new or original scientific knowledge. The monograph is actual and important for the development of historiography, also because of the development of Slovenian scientific terminology.



Table of content

Ob jubileju – v tretje gre rado
PETRA SVOLJŠAK

Prof. dr. Branko Marušič – osemdesetletnik
SALVATOR ŽITKO

Od prijateljstva do ustvarjalnosti in nazaj
JANEZ SUHADOLC

Sodelovanje Branka Marušiča z Goriško Mohorjevo družbo
MARIJA ČEŠČUT

Gradivo za bibliografi jo Branka Marušiča med letoma 1956 in 2018
PETRA KOLENC

Razprave

Ekupetaris – gospodarji konj
DRAGO SVOLJŠAK

Obseg dela Venetije, ki je ostal Gotom, v času od frankovske osvojitve delov severne Italije (547) do konca gotsko-bizantinske vojne
MILOŠ FON

Pridelava in poraba hrane v provinci Venetia et Histria v vzhodnogotski dobi
RAJKO BRATOŽ

Sacramentum fi delitatis in integracija v Frankovsko cesarstvo
PETER ŠTIH

Prispevek k preučevanju družbene mobilnosti na primeru epizode krminske fajde iz prve polovice 17. stoletja
NEVA MAKUC

Il grande altare ligneo di Bartolomeo Ortari / Jernej Vrtav a Grions del Torre
GIUSEPPE BERGAMINI

Premoženje minoritskega samostana in cerkve sv. Frančiška Asiškega (Piran, 1818)
DARJA MIHELIČ

Odraz modernizacije vinogradništva in vinarstva ter vpliv trtnih bolezni na orodje in opremo kmečkega obrata Goriških Brd v 19. stoletju
TANJA GOMIRŠEK

Spomin na Narodno čitalnico v Tolminu je še živ
DAMJANA FORTUNAT ČERNILOGAR

Odmevi zedinjenja Italije in pripadnost Trsta v mnenjih in stališčih lista Primorec Vekoslava Raiča v začetku sedemdesetih let 19. stoletja
SALVATOR ŽITKO

Gospodarska kriza na Goriškem in Gradiškem v letu 1879 ter ukrepi oblasti in dobrodelnih institucij za njeno reševanje
ROBERT DEVETAK

O nekaterih potovanjih cesarja Franca Jožefa I. v Gorico in na Primorsko, kot sta jih videla osrednja kranjska časopisa Novice in Slovenec
EVA HOLZ

Prepirljivi slovenski kavboj v Winnipegu. Zgode in nezgode avstro-ogrskega konzula Ivana Švegla
ANDREJ RAHTEN

Von den Alpen an die Adria. Vom Karntner Landesprasidenten zum Statt halter in Triest und im Kustenlande
HARALD KRAHWINKLER

»Označen sem namreč za sumljivega in državi nevarnega prijatelja italijanske iredente.« Drobtinica o političnem preganjanju Andreja Gabrščka med 1. svetovno vojno
PETRA SVOLJŠAK

Sovražnik in drugi v slovenskih virih iz prve svetovne vojne
MARTA VERGINELLA

»Vaše drago pismo mi je prineslo duh vijolic in cvetja vaših vrtov in topel dih vaše pomladi.« Pisma Karmele in Anice Kosovel Albini Černe
IVANKA URŠIČ

Fašistični režim proti Francu Droletu, tigrovcu izpod Porezna
BORIS MLAKAR

Med skrbjo in ločevanjem. Ljubljanska škofi ja in razmere v italijanskih fašističnih taboriščih na podlagi gradiva ljubljanskega nadškofi jskega arhiva
OTO LUTHAR

Solkanca pod Andi. Primorski človek med fašizmom, komunizmom in nekonformizmom
BORIS GOLEC

Delovanje Jugoslavije in projugoslovanskih sil v Julijski krajini in na Svobodnem tržaškem ozemlju (1945–1954)
NEVENKA TROHA

Slovenci v Italiji. Slovenci v Trstu v prvih desetih povojnih letih po osvoboditvi 1945–1955
MILAN PAHOR

Britanski zgodovinar Alan John Percivale Taylor o Trstu in primorskem antifašizmu
BOJAN GODEŠA

Giuseppe Ungaretti. Due volte cinquant’anni dopo
SERGIO TAVANO

Poseganje komunističnih oblasti v zasebno lastnino na primeru severne Primorske po drugi svetovni vojni
JERNEJ VIDMAR

Moša Pijade in judovsko pokopališče v Rožni Dolini
RENATO PODBERSIČ

Avtorji prispevkov

Krajevno in imensko kazalo razpra



More ...

Vesna Humar: Zgodovinopisec zahodnega roba; Primorske novice, 7. 6. 2019

Mojca Dumančič: Marušičev zbornik; TV Slovenija 1, Prvi Dnevnik, 24. 5. 2019

Zgodovinopisec zahodnega roba; Primorski dnevnik, 24. 5. 2019



Regular price
39.00 €

Online price
35.10 €


Keywords
collective volume
cultural history
Gorice region
history
Marušič, Branko
Slovenia
Slovenians




Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR