Skip to main content
Erozijski procesi v slovenski Istri


Author: Matija Zorn
Year: 2008


The book deals with erosion processes in the Slovenian part of Istrian peninsula. In the introductory chapters the fluvial-denudation relief in Slovenia, erosion processes, and their influential factors, as well as the extent of erosion processes in Slovenia and Slovene Istria are presented. The largest section of the book is devoted to the presentation of measurements of erosion processes in the Dragonja river basin. Measurements included soil erosion measurements (interrill erosion on three different land uses, rill erosion and wind erosion), measurements of rockwall retreat and movements of debris through an erosion gully, as well as chemical denudation in the river basin.Table of content

PREDGOVOR

1 UVOD

2 REČNO-DENUDACIJSKI RELIEF V SLOVENIJI

2.1 RELIEFNE ZNAČILNOSTI POREČJA DRAGONJE KOT PRIMER REČNO-DENUDACIJSKEGA RELIEFA V SLOVENSKI ISTRI

2.1.1 O IMENU REKE

3 EROZIJSKO-DENUDACIJSKI PROCESI

3.1 FLIŠ IN EROZIJSKI PROCESI

3.1.1 FLIŠ IN ČLOVEK

3.2 EROZIJSKI PROCESI IN NAKLON POVRŠJA

3.3 EROZIJSKI PROCESI IN VREMENSKE RAZMERE

3.3.1 VREMENSKE RAZMERE V ČASU MERITEV

3.3.1.1 SPLOŠNO O PODNEBJU OBMOČJA MERITEV

3.3.1.2 TEMPERATURE

3.3.1.3 PADAVINE

3.3.1.4 VETER

3.4 EROZIJSKI PROCESI IN RASTLINSTVO

3.4.1 EROZIJSKI PROCESI, GOZD IN ČLOVEK

3.4.1.1 SPREMEMBE RASTLINSTVA V ZGODOVINSKEM OBDOBJU V SLOVENSKI ISTRI

3.5 METODE PREUČEVANJA EROZIJSKIH PROCESOV

4 EROZIJA (PRSTI) V SLOVENIJI

4.1 MERJENJE IN MODELIRANJE EROZIJE PRSTI V SLOVENIJI

5 EROZIJSKI PROCESI V SREDOZEMLJU

6 EROZIJSKI PROCESI V FLIŠNEM DELU ISTRE

6.1 AKUMULACIJSKA JEZERA V ISTRI

6.2 ODLAGANJE GRADIVA V SPODNJIH DELIH DOLIN IN NA USTJIH REK

6.3 POPLAVE IN HUDOURNIŠKI ZNAČAJ VODOTOKOV

6.4 BORBA PROTI EROZIJI V FLIŠNI ISTRI

7 VEČJI GEOMORFNI PROCESI V FLIŠU

8 PREUČEVANJE EROZIJSKIH PROCESOV V SLOVENSKI ISTRI

8.1 PREGLED DOSEDANJIH RAZISKAV

8.2 NAŠE MERITVE EROZIJSKIH PROCESOV

9 EROZIJA PRSTI

9.1 PRSTI NA FLIŠU

9.2 POVRŠINSKO SPIRANJE (MEDŽLEBIČNA EROZIJA)

9.2.1 METODOLOGIJA PREUČEVANJA POVRŠINSKEGA SPIRANJA (MEDŽLEBIČNE EROZIJE)

9.2.2 MERITVE PO TEDNIH

9.2.3 MERITVE PO MESECIH IN LETNIH ČASIH

9.2.4 KORELACIJE MED POVRŠINSKIM SPIRANJEM IN VREMENSKIMI VPLIVI

9.3 MERITVE ŽLEBIČNE EROZIJE

9.4 VETRNA EROZIJA PRSTI

10 EROZIJSKI PROCESI NA EROZIJSKIH ŽARIŠČIH

10.1 SPROŠČANJE FLIŠNIH KAMNIN S STRMIH GOLIH POBOČIJ

10.1.1 DOSEDANJE RAZISKAVE

10.1.2 MERITVE PO TEDNIH

10.1.3 MERITVE PO MESECIH IN LETNIH ČASIH

10.1.4 KORELACIJE MED SPROŠČANJEM FLIŠNIH KAMNIN IN VREMENSKIMI VPLIVI

10.2 »DVOJNO ŽIVLJENJE MELIŠČ«

10.3 PREMIKANJE SPROŠČENIH FLIŠNIH KAMNIN PO EROZIJSKIH JARKIH

10.3.1 MERITVE PO TEDNIH

10.3.2 MERITVE PO MESECIH IN LETNIH ČASIH

10.3.3 KORELACIJE MED PREMIKANJEM GRADIVA PO EROZIJSKEM JARKU IN VREMENSKIMI VPLIVI

11 KEMIČNA DENUDACIJA V POREČJU DRAGONJE

12 PRIMERJAVA MERITEV IN EKSTRAPOLACIJA NA POREČJE DRAGONJE

13 SKLEP

14 SEZNAM VIROV IN LITERATURE

15 SEZNAM SLIK

16 SEZNAM PREGLEDNIC
price


Keywords
denudation
Dragonja
erosion
flysch
geomorphology
physical geography
relief
Slovenian coast
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR