Dvojina v slovenskih narečjih

Author: Tjaša Jakop
Year: 2008


The dual is a mandatory element of Contemporary Standard Slovene, the language used in literature and in official writing and speech, and also appears in the majority of Slovene dialects to varying degrees. The monograph Dvojina v slovenskih narečjih examines the features and uses of the dual as they differ from one area of Slovene linguistic territory to the next. Using the methods of linguistic geography, an attempt is made to present, on a series of linguistic maps, the different ways in which Slovene dialects use the dual in verbs, pronouns, nouns, adjectives and the numeral dva/dve ‘two’. The morphological maps presented make extensive use of material gathered for the Slovenski lingvistični atlas (Slovene Linguistic Atlas).
Part I provides grammatical, morphological and historical background to the dual. It takes a close look at previous research into the dual in Slovene and introduces the ongoing Slovene Linguistic Atlas, which furnishes the material for the detailed study of the dual in Slovene dialects that follows in Part II. Part II concludes with a typology, statistics on dual use and a summary of findings.Table of content

Predgovor

Zapisovanje gradiva

Seznam kratic in krajšav

I DVOJINA V SLOVENŠČINI

1 PREDSTAVITEV KATEGORIJE DVOJINE

1.1 Slovnična kategorija števila

1.2 Slovnična kategorija dvojine

1.3 Pojmovanje dvojine in njen pomen v jeziku

1.4 Razširjenost dvojine

1.5 Sorodstvene, tipološke in zemljepisne vzporednice med slovenščino in drugimi jeziki

2 DOSEDANJE RAZISKAVE SLOVENSKE DVOJINE

2.1 Dosedanje obravnave oblikoslovja v slovenskih narečjih

2.2 Izgubljanje in ohranjanje dvojine

2.3 Parnost

2.4 Ostanki dvojine

3 NAREČNO GRADIVO ZA DVOJINO

3.1 Slovenski lingvistični atlas (SLA)

3.2 Priprava gradiva za kartiranje

3.3 Komentarji

3.4 Slovenska narečja

II GEOLINGVISTIČNA PREDSTAVITEV DVOJINE

V SLOVENSKIH NAREČJIH – KOMENTARJI H KARTAM

4 SAMOSTALNIKI

4.1 Zgodovina dvojinskih oblik samostalnikov

4.2 Dvojinske oblike samostalnikov v sodobnem slovenskem knjižnem jeziku

4.3 Dvojina samostalnikov moškega spola po narečjih

4.4 Dvojina samostalnikov ženskega spola po narečjih

4.5 Dvojina samostalnikov srednjega spola po narečjih

4.6 Parni samostalniki po narečjih

4.7 Dvojina samostalnikov – Tesnière

4.8 Dvojina samostalnikov – Belić

4.9 Dvojina samostalnikov – Ramovš

4.10 Dvojina samostalnikov – Rigler

4.11 Primerjava samostalniške dvojine z drugimi jeziki

5 OSEBNI ZAIMKI

5.1 Zgodovina dvojinskih oblik osebnih zaimkov

5.2 Dvojinski osebni zaimki v sodobnem slovenskem knjižnem jeziku

5.3 Dvojina osebnih zaimkov po narečjih

5.4 Dvojina osebnih zaimkov – Tesnière

5.5 Dvojina osebnih zaimkov – Belić

5.6 Dvojina osebnih zaimkov – Ramovš

5.7 Primerjava zaimenske dvojine z drugimi jeziki

6 PRIDEVNIKI

6.1 Zgodovina dvojinskih oblik pridevnikov

6.2 Dvojinske oblike pridevnikov v sodobnem slovenskem knjižnem jeziku

6.3 Dvojina pridevnikov po narečjih

6.4 Dvojina pridevnikov – Tesnière

6.5 Dvojina pridevnikov – Belić

6.6 Dvojina pridevnikov – Ramovš

6.7 Dvojina pridevnikov – Rigler

6.8 Primerjava pridevniške dvojine z drugimi jeziki

7 ŠTEVNIK dva

7.1 Zgodovina oblik števnika dva

7.2 Oblike števnika dva v sodobnem slovenskem knjižnem jeziku

7.3 Števnik dva po narečjih

7.4 Števnik dva – Tesnière

7.5 Števnik dva – Ramovš

7.6 Primerjava števnika dva z drugimi jeziki

8 GLAGOLI

8.1 Zgodovina dvojinskih oblik glagolov

8.2 Dvojinske oblike glagolov v sodobnem slovenskem knjižnem jeziku

8.3 Dvojina glagolov po narečjih

8.4 Zaimensko-glagolska dvojina po narečjih

8.5 Glagolska dvojina – Tesnière

8.6 Glagolska dvojina – Belić

8.7 Glagolska dvojina – Ramovš

8.8 Glagolska dvojina – Rigler

8.9 Primerjava glagolske dvojine z drugimi jeziki

9 POSKUS TIPOLOGIJE DVOJINSKIH OBLIK V SLOVENSKIH NAREČJIH

9.1 Izgubljanje dvojinskih oblik po besednih vrstah in oblikah

9.2 Izgubljanje dvojinskih oblik po narečjih

10 STATISTIČNI PODATKI O DVOJINI

10.1 Statistični podatki o dvojini samostalnikov

10.2 Statistični podatki o dvojini osebnih zaimkov

10.3 Statistični podatki o dvojini pridevnikov

10.4 Statistični podatki o dvojini števnika dva

10.5 Statistični podatki o dvojini glagolov

11 ZAKLJUČEK

11.1 Pomembnejši izsledki raziskave

11.2 Sklepne ugotovitve

12 POVZETEK

Viri in literatura

Seznam zapisov govorov po mreži krajev za SLA

Stvarno kazalo

Imensko kazalo

Summary

Priloga (karte)
price
sold out


Keywords
dialectology
dialects
dual
language atlases
morphology
Slovene language
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR