Skip to main content
Dejavniki rodnostnega obnašanja v Sloveniji


Author: Damir Josipović
Year: 2004


The present research considers factors of fertility behaviour in Slovenia. The analysis of the whole territory of Slovenia is complemented with the empirical research including a fieldwork in three sample regions, all of it being rounded off with the synthesis in a form of conclusions and mutual comparisons. Sample regions (Prekmurje, Zasavje in območje upravne enote Domžale) represent three main types of regional-geographic structure. The research temporally coincides with the period of second demographic transition in Slovenia commencing after 1980. The emphasis was put on recent development of fertility in Slovenia and sample regions. That was also a starting point of most comparisons evaluating the role of various factors in shaping fertility behaviour as well as possibilities of geographical approach to fertility research. In this sense the influence of geographical factors of fertility was of particular interest.Table of content

1. UVOD

DEFINICIJA PROBLEMA

NAMEN IN CILJI

MESTO SLOVENIJE V SODOBNIH DEMOGRAFSKIH PROCESIH V EVROPI IN SVETU

IZBOR IN KRATKA PREDSTAVITEV PREUČEVANIH OBMOČIJ

2. METODE

METODE DEMOGRAFSKE ANALIZE

IZBOR KAZALNIKOV IN METODE NJIHOVEGA IZRAČUNAVANJA

TERMINOLOŠKA OPREDELITEV IN DEFINICIJE OSNOVNIH POJMOV

VIRI STATISTIČNIH PODATKOV IN PROSTORSKE RAVNI PREUČEVANJA TER PRIMERJAV PODATKOV IN REZULTATOV

ANKETIRANJE

3. TEORETSKA IZHODIŠČA

DEFINICIJA IN PREDMET DEMOGRAFIJE

POVEZAVE MED GEOGRAFIJO IN DEMOGRAFIJO TER DRUGIMI ZNANOSTMI

APLIKACIJA BEHAVIORISTIČNOGEOGRAFSKEGA PRISTOPA PRI GEOGRAFSKEM ŠTUDIJU RODNOSTNEGA OBNAŠANJA

TEORETSKI OKVIR PREUČEVANJA RODNOSTI

4. VREDNOTENJE REZULTATOV IN PRIMERJAVA MED OBMOČJI

ANALIZA STATISTIČNIH PODATKOV

ANALIZA REZULTATOV ANKETE

5 ZAKLJUČEK

SINTEZA ANALIZ STATISTIČNIH PODATKOV

SINTEZA ANALIZ ANKETNIH PODATKOV

SKLEP

6 SEZNAM VIROV IN LITERATURE

7 SEZNAM SLIK

8 SEZNAM PREGLEDNIC

9 PRILOGE
price


Keywords
birth rate
demographic geography
fertility
fertility behaviour
population
regional differences
Slovenia
social geography
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR