Skip to main content
Zdravstvo v Sloveniji. Informacije za nove prebivalce.
Shëndeti në Slloveni. Mjet informativ për banorët e rinj.
Здравоохранение в Словении. Информационный инструмент для новых жителей.


Authors: Nina Marin, Blanka Rihter
Year: 2018


This multilingual booklet presents a section of a comprehensive information platform on living and working in eight countries of the Danube region called DANUBE COMPASS. It provides an overview of basic information for easier orientation within the Slovenian healthcare system. Zdravje v Sloveniji is intended for users that are not familiar with the Slovenian healthcare system and are facing language barriers as well as for healthcare professionals who want to improve access to information and services for non-Slovenian speakers.

Kjo broshurë shumëgjuhëshe paraqet një pjesë të një platforme gjithëpërfshirëse informuese mbi jetesën dhe punën në tetë vende të rajonit të Danubit e quajtur BUSULLA E DANUBIT (DANUBE COMPASS). Broshura ofron një pasqyrë të informacioneve bazë për një orientim më të lehtë brenda sistemit shëndetësor slloven. Është për përdoruesit që nuk e njohin sistemin shëndetësor slloven dhe përballen me pengesa gjuhësore, si dhe për profesionistët e kujdesit shëndetësor që dëshirojnë të përmirësojnë qasjen e informacioneve dhe të shërbimeve për ata persona që nuk e dinë gjuhën sllovene.
Этот многоязычный буклет представляет собой раздел комплексной информационной платформы по жизни и работе в восьми странах Дунайского региона под названием DANUBE COMPASS. В буклете представлен обзор базовой информации для упрощения ориентации в системе здравоохранения Словении. Он предназначен для пользователей, которые не знакомы со словенской системой здравоохранения и сталкиваются с языковым барьером, а также для профессионалов здравоохранения, которые хотят улучшить доступ к информации и услугам для лиц, не говорящих на словенском языке.More ...price


Keywords
employment
foreigners
Slovenia
work environment
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR