Viktorjev spodmol in Mala Triglavca. Prispevki k poznavanju mezolitskega obdobja v Sloveniji
Viktorjev spodmol and Mala Triglavca. Contributions to understanding the Mesolithic period in Slovenia


Uredil: Ivan Turk
Leto: 2004


V zborniku, prvem s področja mezolitika v Sloveniji, sta obravnavani dve izjemno bogati najdišči na Krasu v zahodni Sloveniji: Viktorjev spodmol in Mala Triglavca. Viktorjev spodmol je novo odkrito najdišče, kjer so se raziskave komaj začele, v Mali Triglavci pa potekajo že dalj časa. Po veliki gostoti najdb na volumensko enoto, med katerimi izstopajo kamniti artefakti in ostanki različnih živalskih vrst, se najdišči lahko primerjata z vsemi ključnimi mezolitskimi najdišči v Evropi. Podrobno je obdelan predvsem Viktorjev spodmol. Pomembna je primerjava rezultatov različnih terenskih in poterenskih metod, uporabljenih v Mali Triglavci in predvsem v Viktorjevem spodmolu.

V posameznih poglavjih so obdelana mikrolitska orodja, ki pripadajo sovterjensko-kastelnovjenskemu (sauveterrien-castelovien) kompleksu, njihova tipologija in odnosi z drugimi najdišči tega kompleksa s posebnim poudarkom na kronologiji in kronoloških povezavah mezolitskih najdišč v severni Italiji, vključno s Tržaškim krasom, in zahodni Sloveniji (I. Turk in M. Turk). V drugih poglavjih so sistematsko prikazani redki rastlinski ostanki (M. Culiberg), izjemno bogate favne mehkužcev (R. Slapnik, V. Mikuž), ektotermnih vretenčarjev (M. Paunović) in malih sesalcev (B. Toškan, B. Kryštufek) ter ostanki velikih sesalcev (B. Toškan). Samo v Viktorjevem spodmolu je bilo na površini dveh kvadratnih metrov v mezolitski plasti najdenih 58.000 ostankov slepca in 6.076 ostankov, ki pripadajo 103 živalskim vrstam. Na isti površini je bilo 72 tipološko opredeljivih mikrolitov, 104 makrolitska orodja in 12.708 kamnoseških odpadkov.

Enako bogata je Mala Triglavca, ki je v zborniku obdelana samo sumarno s poudarkom na mezolitskih artefaktih. Med temi je treba posebej omeniti številne trapeze. Med neobičajne najdbe spadata vsaj ena koščena žvižgavka in piščal.

V holocenski favni obeh najdišč je nekaj redkih in zato posebej zanimivih vrst kot so: podgana, sivi hrček, dinarska voluharica, bober, pes in los.

Omeniti je treba tudi redke človeške ostanke iz obeh najdišč, ki so sumarno obravnavani v posebnem poglavju (I. Štamfelj, I. Turk) in podrobno v dodatku (I. Štamfelj s sodelavci). V drugem dodatku (I. Turk) so obravnavani 14C datumi za obe najdišči in vprašanje kronometrije kot metode za opredeljevanje in povezovanje mezolitskih najdišč.

Zbornik zaključuje 20 tabel, na katerih je prikazano najdeno mezolitsko gradivo v naravni velikosti in povečavi.Kazalo vsebine

1. del / Part 1: Viktorjev spodmol

 • Uvod / Introduction (Ivan Turk)
 • Kratka zgodovina raziskav mezolitika v Sloveniji / Brief histroy of research of the Mesolithic in Slovenia (Ivan Turk)
 • Topografija Vikorjevega spodmola / Topography of Viktorjev spodmol (Ivan Turk)
 • Metodologija arheološkega dela / Methodology of the archaeological work (Ivan Turk)
 • Stratigrafija in sedimentologija Vikorjevega spodmola / Stratigraphy and sedimentology of Vikorjev spodmol (Ivan Turk)
 • Različne arheološke metode − različni rezultati pri raziskavah Vikorjevega spodmola / Different archaeological methods − different results in investigation of Vikorjev spodmol (Ivan Turk)
 • Razlaga orodnih tipov in armatur ter postopkov pri izdelavi orodij in armatur, nadenih v Vikorjevem spodmolu / Interpretation of types of tool and armature and technology of productrion of tools and armatures found in Vikorjev spodmol (Ivan Turk, Matija Turk)
 • Primerjave mezolitskih najdb v Viktorjevem spodmolu z izbranimi najdišči / Comparison of Mesolithic finds in Vikorjev spodmol with selected sites (Ivan Turk)
 • Opredelitev najdb iz Viktorjevega spodmola / Classification of Vikorjev spodmol (Ivan Turk)
 • Vprašanje izvora in nadaljevanje slovenskega mezolitika / The question of origin and continuation of Slovene Mesolithic (Ivan Turk)
 • Najdbe keramike / Finds of pottery (Ivan Turk, Anton Velušček)
 • Makroskopski rastlinski ostanki / Plant macroscopic-remains (Metka Culiberg)
 • Holocenski kopenski in sladkovodni polži (Gastropoda v Viktorjevem spodmolu / Holocene land and freshwater molluscs (Gastropoda) in Viktorjev spodmol (Rajko Slapnik)
  Dodatek: Morski polži in školjke v Viktorjevem spodmolu / Appendix: Marine gastropods and bivalves in Viktorjev spodmol (Vasja Mikuž)
 • Ostanki ektotermnih vretenčarjev v Viktorjevem spodmolu / Remains of ectothermic vertebrates in Viktorjev spodmol (Maja Paunović ♰)
 • Ostanki malih sesalcev v Viktorjevem spodmolu / Small mammals in Viktorjev spodmol (Borut Toškan, Boris Kryštufek)
 • Ostanki velikih sesalcev v Viktorjevem spodmolu / Remains of large mammals in Viktorjev spodmol (Borut Toškan, Janez Dirjec)
 • Človeški ostanki v Viktorjevem spodmolu / Human remains in Viktorjev spodmol (Iztok Štamfelj, Ivan Turk)
 • Namesto sklepa / Instead of conclusion (Ivan Turk)

2. del / Part 2: Mala Triglavca

 • Uvod / Introduction (Ivan Turk)
 • Arheološke najdbe / Archaeological remains ( Matija Turk, Ivan Turk)
 • Malakofavna / Malacofauna (Vasja Mikuž, Ivan Turk)
 • Uvod / Introduction (Ivan Turk)
 • Ostanki ekotermnih vretenčarjev / Remains of ecothermic vertebrates (Borut Toškan, Janez Dirjec, Ivan Turk)
 • Sesalska fauna / Mammalian fauna (Ivan Turk)

3. del / Part 3: Sklep / Conclusion (Ivan Turk)

4. del / Part 4: Literatura / Bibliograšhy (Ivan Turk)

Dodatek 1 / Appendix 1
Identifikacija dveh človeških mlečnih sekalcev iz arheoloških najdoišč Mala Triglavca in Viktorjev spodmol / Identification of two human milk incisors from the archaeological sites Mala Triglavca and Viktorjev spodmol (Iztok Štamfelj, Erika Cvetko, Maja Bitenc Ovsenik, Dominik Gašperšič)

Dodatek 2 / Appendix 2
14C datacije Viktorjevega spodmola in Male Triglavce / 14C dating of Viktorjev spodmol and Mala Triglavca (Ivan Turk)

Table / Plates


Ključne besede
arheološka najdišča
arheološke najdbe
kraške jame
mezolitik
Slovenija
srednja kamena doba
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR