Veznik v slovenščini. Jezikoslovni spisi III

Avtorica: Breda Pogorelec
Leto: 2021


Veznik v slovenščini je doktorska disertacija pokojne jezikoslovke Brede Pogorelec, ki je bila doslej dostopna le redkim, opombe pa so veljale za izgubljene. Tokrat je prvič objavljena v knjižni obliki. Delo v slovenskem jezikoslovju ni le pionirsko, pač pa zaradi izčrpnega in inovativnega pristopa k analizi vseh zaznanih vezniških sredstev ostaja še do danes nepreseženo in kot tako smernica vsem sodobnim raziskavam skladnje slovenskega jezika. Njegova objava po skoraj šestih desetletjih dokazuje, da v vseh teh letih ni izgubilo relevantnosti in inovativnosti.

Delo je bilo v času nastanka (1963) in je še sedaj najizčrpnejša sinhronična monografija o veznih sredstvih kakega slovanskega jezika. Zajema pojave zloženega stavka v najširšem smislu: ne samo paratakso in hipotakso (vzeto formalno), ampak tudi asindeton.  Raziskava natančno analizira vse podredne veznike (skupno število vseh podrednih vezniških sredstev je 60), vključno s tako imenovanimi mejnimi primeri, priredne veznike (prirednih veznikov in drugih povezovalnih sredstev je 54) in primere asindetona. K analizi je avtorica pristopila s takrat najsodobnejšo metodo, ki vrednosti skladenjskih elementov raziskuje po principu komutacije in z uporabo testa katalize. Klasifikacija vseh vezniških sredstev je predstavljena s skico S. O. Korcevskega, ki je zasnovana na pomenskem razlikovanju odprtih, zaprtih in nevtralnih struktur. Podrobno je predstavljena tudi razlika med veznimi prislovi in členki ter konjunkcijami: prislovom oz. členkom je determinativna funkcija primarna, vezniška sekundarna, medtem ko je pri veznikih ravno nasprotno. V luči ugotavljanja primarnega in sekundarnega funkcijskega udejanjanja analiziranih povezovalnih sredstev so poglobljeno predstavljeni tudi različni odtenki vezniških konstrukcij.Kazalo vsebine

Breda Pogorelec – gimnazijka in študentka
Breda Pogorelec – doktorantka
O poteku in načelih izdaje tipkopisa doktorske disertacije

I Vezna sredstva v hipotaksi
1 Veznik da
2 Veznik če
3 Dopustni vezniki z začetnim elementom če-
4 Veznik ko
5 Veznik ako
6 Veznik kadar
7 Veznik preden
8 Veznik dokler, dokler ne
9 Vezni adverb komaj
10 Veznik odkar
11 Veznik nakar
12 Veznik dočim
13 Veznik ker
14 Vezni adverb kakor (kot, ko)
15 Veznik nego
16 Vezniška zveza čim – tem
17 Vsebinski odvisniki, ki jih uvajajo vprašalnice
18 Relativni veznik, zaimek, prislov

II Vezna sredstva v parataksi
1 Veznik in
2 Veznik pa
3 Veznik ter
4 Veznik a
5 Veznik ali
6 Veznik toda
7 Veznik in vezni adverb vendar
8 Skupina veznikov z istim pomenom: ampak, temveč, marveč, pač pa
9 Veznik sicer
10 Nikalnica ne v vezniški funkciji
11 Adverb niti
12 Veznik saj
13 Veznik kajti
14 Veznik zakaj
15 Vezni adverb namreč
16 Vezni adverb zato
17 Vezni adverb torej
18 Vezni adverb tudi
19 Vezni adverb le
20 Vezni adverb samo
21 Vezni adverb celo
22 Vezni adverb zlasti
23 Vezni adverb posebno
24 Vezni adverb vsaj
25 Vezni adverb še
26 Vezni adverb že
27 Časovni adverbi v vezniški funkciji
28 Skupina raznih adverbov, ki učinkujejo v posebni poziciji tudi kot vezni adverbi

III Asidenton
1 Stavki v asindetonu so v prirednem odnosu
2 Asindetični vrivki v stavčne zveze
3 Stavki, ki si sledijo v asindetonu, so po pomenu v razmerju podrednosti
4 Asindeton veže izraze
5 Nekateri posebni primeri asindetona

Seznam kratic iz literature za gradivo
Navedena literatura
FotografijeŠe ...Redna cena
27,00 €

Spletna cena
24,30 €


Ključne besede
Pogorelec, Breda
slovenščina
veznik
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR