Skip to main content
Vegetacijska karta gozdnih združb Slovenije (s komentarjem). Merilo 1:400.000.
The Vegetation Map of Forest Communities of Slovenia (with comentary). Scale 1:400.000.


Uredili: Andraž Čarni, Marjan Jarnjak, Petra Košir, Lojze Marinček, Aleksander Marinšek, Urban Šilc, Igor Zelnik
Leto: 2002


V komentarju je vsaka gozdna združba oziroma tip gozda predstavljen na posebnem listu v slovenščini in angleščini. Združbe so poimenovane po binomskem principu na floristični osnovi v skladu s Kodeksom poimenovanja rastlinskih združb (Barkman, Moravec & Rauschert 1986). Združba je označena s slovenskim in strokovnim, latinskim imenom. V imenu združbe je prvobitna vegetacija ločena od sekundarne oziroma drugotne, tako da so gozdne združbe, ki so nastale pod vplivom človeka in njegovih živalskih spremljevalcev, tudi poimenovane kot drugotne. Na kratko so opisane ekološke lastnosti združb, njihova razširjenost v Sloveniji, razpon nadmorskih višin, relief, klimatske razmere in edafske lastnosti. Opisana je tudi biotska stabilnost gozdne združbe in njena razvojna dinamika. Podana je prevladujoča gojitvena oblika gozdov in njihov gospodarski oziroma naravovarstveni pomen.

Ključne besede
drevesne vrste
fitocenologija
gozdne združbe
gozdovi
komentarji
rastlinske združbe
Slovenija
vegetacijske karte
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR