Skip to main content
Tinje nad Loko pri Žusmu. Poznoantična in zgodnjesrednjeveška naselbina.
Tinje oberhalb von Loka pri Žusmu. Spätantike und frühmittelalterliche Siedlung.


Avtor: Slavko Ciglenečki
Leto: 2000


V knjigi je predstavljeno eno od najpomembnejših in največjih poznoantičnih najdišč v vzhodnoalpskem prostoru. Dveletna zaščitna izkopavanja so osvetlila izgled gosto poseljene naselbine, ki je bila morda le z manjšimi presledki poseljena vse od 4. do 9. stoletja n. š. Sedem delno uničenih lesenih hiš, v celoti ohranjen zidan kultni objekt in del poznoantičnega otroškega grobišča omogočajo ob upoštevanju starejših najdb zanesljivo rekonstrukcijo življenja v naselbini. Del stanovanjskih stavb na Tinju je mogoče pripisati času 7.–9. stoletja. Raziskave na Tinju so zato v veliki meri načele osrednji problem slovenske etnogeneze: stik romaniziranega staroselskega prebivalstva s priseljenimi Slovani.

Med drobnim gradivom prevladuje groba keramika, ki je zato v knjigi podrobneje predstavljena. V komparativno analizo je bilo pritegnjeno gradivo vseh pomembnejših poznoantičnih naselbin iz vzhodnoalpskega območja in predstavlja tako uvod v študij tega najpogosteje najdenega in zelo izpovednega gradiva. Tinje nad Loko pri Žusmu se s prikazanimi izsledki potrjuje kot arheološko najdišče najvišje kategorije, ki je ključnega pomena za razumevanje etnogeneze Slovencev.Kazalo vsebine

 • Predgovor / Vorwort
 • Zgodovina raziskav / Forschungsgcschichte
 • Zaščitna izkopavanja v letih 1980, 1981 in 1991 ter topografska drobca / Rettungsgrabungen in den Jahren 1980, 1981 und 1991 sowie topographische Erganzungen
 • Najdbe / Die Funde
 • Groba keramika / Grobkeramik
 • Interpretacija naselbinskih ostalin in vpetost v sočasno poselitveno sliko / Interpretation der Siedlungsreste und deren Beziehung zum zeitgenössischen Besiedlungsbild
 • Povzetek / Zusammenfassung
 • Seznam literature / Literaturverzeichnis
 • Favna / Ticrknochen (Ivan Turk)
 • Katalog / Katalog (Zvezdana Modrijan in Andreja Dolenc Vičič)
 • Pregled drobnega gradiva po najdiščnih sklopih / Übersicht über die Kleinfunde nach Fundkomplexen
 • Table / Tafeln


  Še ...

  Ladstätter Sabine, Slavko Ciglenečki: Tinje nad Loko pri Žusmu. Poznoantična in zgodnjesrednjeveška naselbina, 2000, Arheološki vestnik 54, 2003, 483-485.  Cena
  razprodano


  Ključne besede
  4.-6. st.
  arheologija
  brunarice
  Langobardi
  lesene hiše
  lončenina
  poselitev
  Slovani
  Slovenija
  Tinje (Loka pri Žusmu)
  zemljanke
  Možnosti

  Dodaj med priljubljene

  Natisni

  Pošlji po mailu

  QR