Skip to main content
Slovenski tehniški slovar A – B


Avtorji: Andrej Paulin, Anton Stušek, Andrej Šmalc
Leto: 2007


Prvi zvezek Slovenskega tehniškega slovarja (črki A in B) obsega okoli 4100 eno- in večbesednih iztočnic iz več kot 40 tehniških strok. Namenjen je tehniškim strokovnjakom pri iskanju ustreznih izrazov za pravilno in razumljivo strokovno izražanje ter poenotenju uporabe posameznih izrazov med strokami. Pojasnjuje pomen posameznega izraza, usmerja k njegovi pravilni uporabi in prikaže, na katerem področju se največ uporablja. Vsebuje tudi izraze, npr. za naprave ali postopke, ki se izgubljajo zaradi hitrega tehnološkega razvoja, pa tudi take, ki se sproti pojavljajo prav zaradi njega.

Slovenski tehniški slovar predstavlja nadaljevanje prizadevanj za razvoj tehniškega jezika, izkazanih v dveh izdajah Splošnega tehniškega slovarja v dveh delih (1962, 1964 in 1978, 1981), ki sta prinesli bogato zbirko tehniških izrazov, prevzetih iz različnih virov. Vendar se je pozneje izkazalo, da bi bilo treba gradivo posodobiti in strokovnim izrazom dodati razlage. Zato se je leta 1988 skupina strokovnjakov, od katerih so nekateri sodelovali že pri nastajanju omenjenih publikacij, v okviru Tehniške sekcije tedanje Terminološke komisije Inštituta za slovenski jezik ZRC SAZU odločila opraviti to nalogo v novem tehniškem slovarju, in s tem poskrbeti, da bi strokovnjaki posameznih strok tako obširnega področja, kot je tehnika, usklajeno in poenoteno uporabljali strokovne izraze, da bi upoštevali v standardih ISO predlagano izrazje in dajali prednost slovenskemu izrazju pred tujim. Slovar naj bi enako nalogo opravljal pri študentih in dijakih tehniških strok, pa tudi pri nestrokovnjakih, ki se srečujejo s tehniko v vsakdanjem življenju. Razlage strokovnih izrazov uporabnikom omogočajo razumeti strokovno in poljudnostrokovno literaturo, kazalke in označevalniki pa usmerjajo na bolj uporabljane, bolj priporočljive ali nezaželene strokovne izraze.

Nastajajoči slovar zajema naslednje stroke: agrotehnika, elektrotehnika, fizika, matematika, astronomija, geodezija, gozdarstvo, gradbeništvo, arhitektura, grafična tehnika, tiskarstvo, kemija, kemijska tehnologija, lesarstvo, letalstvo, metalurgija, rudarstvo, geologija, papirništvo, promet, strojništvo, tekstilstvo. Strokovni izrazi so razvrščeni po abecedi, prvi zvezek obsega eno- ali večbesedne iztočnice črk A in B po načelu, da je vsaka beseda v večbesednem strokovnem izrazu tudi samostojna iztočnica, praviloma s svojo razlago. Med iztočnice so uvrščene tudi pomembnejše kratice, okrajšave, simboli in znaki ter imena osebnosti, po katerih se imenujejo naprave, postopki, zakoni, teorije.

SEZNAM PISCEV SLOVARSKIH ČLANKOV IN SVETOVALCEV PO PODROČJIH:

agrotehnika: prof. dr. France Adamič, prof. dr. Jože Spanring

elektrotehnika: France Mlakar, univ. dipl. inž., prof. dr. Albin Wedam, Franc Spiller-Muys, univ. dipl. inž., Jože Unk, univ. dipl. inž.

fizika, astronomija, matematika: prof. dr. Andrej Čadež

geodezija: prof. dr. Florijan Vodopivec

gozdarstvo: prof. dr. Marko Kmecl, prof. dr. Niko Torelli

gradbeništvo, arhitektura: prof. dr. Srdjan Turk, Peter Černigoj, univ. dipl. inž.

grafična tehnika, tiskarstvo: Leon Čelik, univ. dipl. inž.

kemija in kemijska tehnologija: prof. dr. Peter Glavič, dr. Andrej Šmalc, Leon Čelik, univ. dipl. inž.

lesarstvo: prof. dr. Igor Smolej

letalstvo: prof. dr. Dominik Gregl, Franc Spiller-Muys, univ. dipl. inž.

metalurgija, rudarstvo, geologija: prof. dr. Andrej Paulin

papirništvo: Stane Bonač, univ. dipl. inž., Božo Iglič, univ. dipl. inž.

promet: dr. Vlasto Zemljič, Jože Unk, univ. dipl. inž.

strojništvo: prof. dr. Jože Puhar, mag. Anton Stušek, prof. dr. Matija Tuma

tekstilstvo: prof. dr. Alojz Gregorič, prof. dr. Sonja MalejKazalo vsebine

Uvod

Vsebina in ureditev slovarja

Krajšave in oznake

Krajšave označevalnikov strok

Viri

Slovar

A

B


Ključne besede
slovarji
slovenščina
tehnika
terminologija
terminološki slovarji
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR