Skip to main content
Slovenski odnosi z Dunajem skozi čas


Uredil: Vincenc Rajšp
Leto: 2013


V monografiji je objavljenih 23 razprav in prispevkov, ki osvetljujejo slovenske odnose z Dunajem z vidika Slovenije, koroških Slovencev ter na Dunaju živečih Slovencev od časa pred prvo svetovno vojno do danes. Prispevki so bili predstavljeni na istoimenskem simpoziju SZI na Dunaju v letu 2009, povod zanj pa je bil 90-letni jubilej p. Ivana Tomažiča, ustanovitelja, graditelja in do leta 1986 vodje študentskega doma Korotan, hkrati pa tudi avtorja prvega, avtobiografskega prispevka. Nadalnje razprave osvetljujejo skupni slovenski kulturni prostor, vlogo dunajskih Slovencev, življenje in aktivnosti slovenskih študentov in izobražencev na Dunaju. Dva prispevka sta posvečena slovenski politiki, slovenskim politikom in diplomatom na cesarskem Dunaju in delovanju koroških Slovencev v dunajskem parlamentu. Nadaljnji razpravi osvetljujeta nemško-slovensko literarno vzajemnost na Dunaju in njen odziv v širšem prostoru, povezanost slovenske glasbe z Dunajem, dve razpravi pa sta posvečeni ustanovitelju zbora Dunajskih dečkov Juriju Slatkonji. Gospodarsko sodelovanje Avstrije s Slovenijo ponazarja prispevek o turizmu, znanosti pa sta posvečena zadnja dva prispevka.Kazalo vsebine

Uvod

Kazalo
Ivan Tomažič, Moja življenska pot do Dunaja / Mein Lebensweg bis Wien
Feliks J. Bister, Skupni slovenski kulturni prostor / Die slowenische kulturelle Gemeinsamkeit
Jernej Zupančič, Dunajski Slovenci v perspektivi skupnega slovenskega kulturnega prostora / Slovenes of Vienna in the light of Slovenian common cultural space
Jožko Strauss, Nujnost mednarodnega sodelovanja / Necessity of international Cooperation
Lev Detela, Nemško-slovenska literarna vzajemnost na Dunaju in njen odziv v širšem nadregionalnem in internacionalnem prostoru / Die deutsch-slowenischen literarischen Wechselbeziehungen in Wien und ihr Echo im breiteren übernationalen und internationalen Raum
Igor Grdina, Dunaj – domovina ali tujina? / Vienna – a native or foreign land?
Peter Vodopivec, Mladi slovenski izobraženci in Dunaj pred prvo svetovno vojno / Junge slowenische Intellektuelle vor dem Ersten Weltkrieg in Wien
Andrej Rahten, Slovenski politiki in diplomati na cesarskem Dunaju / Slovenian politicians and diplomats in imperial Vienna
Matjaž Klemenčič, Koroški Slovenci v dunajskem parlamentu po drugi svetovni vojni / Carinthian Slovenes in the Austrian Parliament in Vienna after World War II
Tomaž Svete, Glasbeni Dunaj in Slovenci / Das musikalische Wien und die Slowenen
Alojz Cindrič, Študentke s Kranjske na dunajski univerzi 1897–1918 /  Studentinnen aus Krain an der Universität Wien in den Jahren 1897-1918
Štefan Alojzij Ferenčak, Duhovna oskrba Slovencev na Dunaju v 20. in 21. stoletju / Slowenenseelsorge in Wien im 20. und 21. Jahrhundert
Štefka Vavti, »S trebuhom za kruhom«, »poročne zgodbe« in psihosocialni ter politični dejavniki. Razmišljanja o privlačnosti Dunaja za mlade koroške Slovenke in Slovence / Jobgeschichten, Heiratssachen und psychosoziale Faktoren -- Warum ist Wien für slowenische Jugendliche so attraktiv?
Milan Obid, »Narod, ki zatira druge narode, sam ne more biti svoboden.«  Klub slovenskih študentov na Dunaju v boju za pravice koroških Slovencev na začetku sedemdesetih let / Ein Volk, das andere unterdrückt, kann selbst nicht frei sein“. Der Klub slowenischer Studenten in Wien im Kampf für die Rechte der Kärntner Slowenen in den 1970er Jahren
Jan Ciglenečki, Slovenija in Avstrija z vidika turizma. 
Predstavništvo Slovenske turistične organizacije v Avstriji, sodelovanje z avstrijskimi turističnimi organizacijami,  potovanja Avstrijcev v Slovenijo / Slowenien und Österreich aus der Sicht des Tourismus.
Die Vertretung der Slowenischen Tourismuszentrale in Österreich, Kooperation/Zusammenarbeit mit den österreichischen Tourismusorganisationen und die Reisen der Österreicher nach Slowenien
Tina Bahovec, Naloge in možnosti Univerze Alpe-Jadran v Celovcu / Aufgaben und Möglichkeiten der Alpen-Adria-Universität in Klagenfurt
Lilijana Žnidaršič Golec in Metoda Kokole, Jurij Slatkonja (1456–1522), cerkveni dostojanstvenik in glasbenik med rodno Kranjsko in Dunajem / Georg Slatkonia (1456–1522), Church Dignitary and Musician 
Between his Native Carniola and Vienna
Mija Oter Gorenčič, Epitaf Jurija Slatkonje v stolni cerkvi sv. Štefana na Dunaju / Epitaph des Georg Slatkonja in der Domkirche St. Stephan in Wien 
Slike
 Cena
razprodano


Ključne besede
Dunaj
kulturna zgodovina
Slovenci
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR