Naslov:
Slovenski glagol [nemška]. Oblikoslovni priročnik in slovar slovenskih glagolov
Das slowenische Verb. Morphologisches Hand- und Wörterbuch der slowenischen Verben
Avtorica:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

V priročniku so zbrani in urejeni konkretni primeri najosnovnejših oblikoslovnih značilnosti slovenskega glagola. Tu najdemo glagolske oblike, ki jih tuji uporabniki ne morejo dobiti v razpoložljivih dvojezičnih slovarjih. V uvodnem teoretičnem delu priročnika so predstavljene oblikoslovne značilnosti glagolov. V drugem delu je seznam več kot 2600 najpogostejših glagolov: vsi so opremljeni z osnovnimi oblikoslovnimi podatki in naglasom, pri vsakem glagolu je zapisana tudi dovršna ali nedovršna oblika. Dodan je seznam glagolov, kjer je najprej izpisana oblika v sedanjiku in šele potem v nedoločniku, sledi mu seznam nepravilnih deležnikov na -l, na koncu pa je izpisanih še 405 najpogostejših glagolov. V vsakem seznamu so nedoločniki prevedeni v nemščino. Priročnik je namenjen predvsem nemško govorečim tujcem, ki se učijo slovenskega jezika.

Kazalo vsebine

Uvod

Einleitung

Glagoli glede na končaje v sedanjiku in velelniku

Einteilung der Verben entsprechend ihrer Endungen im Präsens und im Imperativ

Razvrstitev glagolov po skupinah

Einteilung der Verben in Gruppen

Vzorci spregatev

Konjugationsmuster

SEZNAM GLAGOLOV

AUFLISTUNG DER VERBEN

Legenda simbolov

Symbolerklärung

Nedoločnik, sedanjik, velelnik, deležnik na -l

Infinitiv, Präsens, Imperativ, Partizip auf -l

Sedanjik, nedoločnik

Präsens, Infinitiv

Nepravilni deležnik, nedoločnik

Unregelmässiges Partizip, Infinitiv

Najpogostejši glagoli

Die am häufstigsten gebrauchten Verben

Viri in literatura

Quellen und Literatu

Založnik

Založba ZRC

Izdajatelj

Založba ZRC

ISBN

961-6568-25-6

Specifikacija

mehka vezava • 14 × 21 cm • 260 strani

Cena

17,00 EUR (redna)
14,00 EUR (klubska)