Skip to main content
Slovenski glagol [angleška; prva izdaja]. Oblikoslovni priročnik in slovar slovenskih glagolov.
Slovene Verb [1st edition]. A morphological manual and dictionary of Slovene verbs.


Avtorica: Rada Lečič
Leto: 2004


Priročnik je nastal na pobudo slušateljev slovenščine kot drugega/tujega jezika, ki so si želeli na enem mestu zbrane in urejene konkretne primere najosnovnejših oblikoslovnih značilnosti slovenskega glagola. Tu najdemo glagolske oblike, ki jih tuji uporabniki ne morejo dobiti v razpoložljivih dvojezičnih slovarjih, zato jim bo priročnik skrajšal in olajšal pot do nujno potrebnih slovničnih informacij pri študijskem ali prevajalskem delu. Predstavitve so kratke in jasne, tako da omogočajo čim hitrejši in sistematični dostop do želenega slovničnega podatka.

Priročnik je sestavljen iz dveh delov. V uvodnem teoretičnem delu so predstavljene oblikoslovne značilnosti glagolov. V drugem delu je seznam najpogostejših 2610 slovenskih glagolov. Vsi glagoli so opremljeni z osnovnimi oblikoslovnimi podatki in naglasom. Dodan je seznam glagolov, kjer je najprej izpisana oblika v sedanjiku in šele potem v nedoločniku, sledi mu seznam nepravilnih deležnikov na -l (teh je 191), na koncu pa je izpisanih še 405 najpogostejših glagolov. V vsakem seznamu so nedoločniki prevedeni v angleščino.

Priročnik je namenjen predvsem angleško govorečim tujcem (študentom, ki na tujih univerzah študirajo slovenščino, prevajalcem, udeležencem tečajev slovenskega jezika v Sloveniji, kandidatom, ki opravljajo izpite iz znanja slovenščine, potomcem Slovencev po svetu …), ciljne skupine pa so gotovo tudi učitelji slovenščine kot drugega/tujega jezika v Sloveniji, učitelji v osnovnih in srednjih šolah in dijaki srednjih šol in gimnazij, skratka rojeni govorci slovenskega jezika, saj so na enem mestu zbrane informacije o najpogostejših slovenskih glagolih.Kazalo vsebine

Uvod

Introduction

Glagoli glede na končaje v sedanjiku in velelniku

Verbs according to endings in the present tense and the imperative

Razvrstitev glagolov po skupinah

Verb classification

Vzorci spregatev

Conjugation patterns

SEZNAM GLAGOLOV

LIST OF VERBS

Legenda simbolov

Legend of symbols

Nedoločnik, sedanjik, velelnik, deležnik na -l

The infinitive, the present tense, the imperative, the -l participle

Sedanjik, nedoločnik

The present tense, the infinitive

Nepravilni deležnik, nedoločnik

The irregular participle, the infinitive

Najpogostejši glagoli

Most frequent verbs

Viri in literatura

Sources and literature
Cena
razprodano


Ključne besede
angleščina
glagol
slovarji
slovenščina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR