Skip to main content
Sermin. Prazgodovinska in zgodnjerimska naselbina v severozahodni Istri / A prehistoric and Early Roman settlement in Northwestern Istria.


Avtorica: Jana Horvat
Leto: 1997


V knjigi so predstavljeni rezultati sondiranj v Serminu pri Kopru iz leta 1987: obseg poselitve najdišča, stratigrafija, ostanki bronastodobne hiše in rimskodobno izravnalno nasutje. Podrobno so analizirani kovinski, stekleni in koščeni predmeti ter prazgodovinska in rimska keramika. Ugotovljena je bila dolgotrajna, verjetno kontinuirana poseljenost od srednjega neolitika do sredine 1. stoletja po Kr. Po večjih količinah gradiva izstopajo srednja in pozna bronasta ter zgodnja rimska doba. Naselje v Serminu je bilo ves čas vpeto v trgovske in kulturne tokove med Italijo, Balkanom in sredozemskim prostorom. Gradivo kaže tudi na izjemen pomen naselbine v obdobju najzgodnejše romanizacije. Arheološka poglavja dopolnjujejo kemične in mineraloške raziskave keramike amfor, ki dokazujejo močno proizvodnjo vina in amfor na italijanski obali Jadranskega morja že sredi 2. stoletja pr. Kr. Na koncu so predstavljene paleovegetacijske razmere v Koprskem primorju. V dodatku je še orisan razvoj poselitve na ozemlju severozahodne Istre od prazgodovine do zgodnjega srednjega veka.Kazalo vsebine

 • PREDGOVOR / PREFACE
 • GEOGRAFSKA PODOBA SERMINA / SITE LOCATION (Marko Stokin)
 • ZAŠČITNA RAZISKOVANJA / THE RESCUE EXCAVATIONS
  • Uvod / Introduction (Marko Stokin, Draško Josipović)
  • Sonde / Trenches (Draško Josipović, Marko Stokin, Jana Horvat)
  • DROBNE NAJDBE / SMALL FINDS
  • Najdbe iz kovine, jantarja in roževine / Metal, amber, and horn finds (Vesna Svetličič)
  • Prazgodovinska keramika / Prehistoric pottery (Vesna Svetlčič)
  • Helenistična in rimska keramika / Hellenistic and Roman pottery
  • Pokrovčki za amfore / Amphora lids (Jana Horvat)
  • Kemične in mineraloške raziskave keramike amfor / The chemical and mineralogical analyses of the amphorae (Nina Zupančič, Meta Bole)
  • Fina namizna in navadna keramika / Fine table ware and coarse pottery (Jana Horvat)
 • ZAKLJUČEK / CONCLUSION
  • Prazgodovina / Prehistory Vesna Svetličič)
  • Rimska doba / The Roman period (Jana Horvat)
 • DODATEK / ADDENDUM
  • Paleovegetacijske razmere v Koprskem primorju / The paleovegetational conditions in the coastal region of Koper (Metka Culiberg)
  • Razširjenost arheoloških najdišč v zaledju Sermina / The distribution of archaeological sites in the hinterland of Sermin (Marko Stokin)
 • LITERATURA / BIBLIOGRAPHY
 • KATALOG / CATALOGUE
 • TABLE / PLATES


Še ...

Šoberl Lucija, Jana Horvat: Sermin. Prazgodovinska in zgodnjerimska naselbina v severozahodni Istri / Sermin. A Prehistoric and Early Roman Settlement in Northwestern Istria, 1997, Arheološki vestnik 53, 2002, 430-431.

Ključne besede
arheološke najdbe
prazgodovinske arheološke ostaline
rimske arheološke ostaline
Sermin
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR