Razvojni izzivi Slovenije

Uredila: Janez Nared, Drago Perko
Leto: 2009


Knjiga obravnava temeljna razvojna vprašanja Slovenije. Osvetljuje osrednje dileme Strategije razvoja Slovenije, vrednoti njena izhodišča in neposredne učinke posameznih razvojnih ukrepov. Avtorji so odpirali pereča razvojna vprašanja ter iskali možne odgovore, nove spodbude, potenciale in priložnosti. Izhajali so iz predpostavke, da je njihova naloga iskanje rešitev za gospodarsko uspešno, socialno pravično, okolju prijazno in etično odgovorno družbo, k tem ciljem pa morajo stremeti tudi razvojna prizadevanja. Strategija razvoja Slovenije, čeprav je bila sprejeta šele pred tremi leti, skladno s prej napisanimi izhodišči in spremenjenimi makroekonomskimi razmerami potrebuje popravke, ki bodo slovensko razvojno pot preusmerile v trajnostno sprejemljivejšo smer in h kakovostnemu razvoju, pravičnemu za vse državljanke in državljane ter prijaznemu do okolja.Kazalo vsebine

Predgovora

Janez Nared

Uvodnik

Ana Murn

Načrtovanje, spremljanje in vrednotenje razvoja in razvojnih politik

Marjan Senjur

Strategija razvoja Slovenije in gospodarska recesija

Marko Jaklič, Aljaž Hribernik

Slovenija: izziv »omogočajočega« razvoja

Marko Peterlin, Ana Kosi

Kam so šla evropska sredstva za regionalni razvoj v prejšnjem programskem obdobju?

Tomaž Miklavčič, Janez Nared

Vloga transnacionalnih programov pri doseganju razvojnih ciljev Slovenije

Andrej A. Lukšič, Maja Bahor

Konceptualna refleksija Strategije razvoja Slovenije

Matjaž Hribar, Mateja Šmid Hribar

Realizacija smernic Kjotskega protokola in Nature 2000 v Strategiji razvoja Slovenije

Irena Rejec Brancelj

Vključevanje okoljevarstvenih meril v sektorske politike

Aleš Smrekar, Vesna Kolar Planinšič

Vloga celovite presoje vplivov na okolje za zagotavljanje trajnostnega razvoja

na primeru Kobilarne Lipica

Štefan Čelan

Paradoks lizbonske in slovenske razvojne strategije

Marjan Ravbar

En prostor – en načrt (priložnost za učinkovitejše regionalno načrtovanje)

Srna Mandič

Prebivalstveni in stanovanjski vidiki razvoja slovenskih regij

Anka Lisec, Samo Drobne, Marija Bogataj

Vpliv migracij na potrebe po stavbnih zemljiščih v slovenskih regijah

Matija Zorn, Blaž Komac, Karel Natek

Naravne nesreče kot omejitveni dejavnik razvoja

Jani Kozina

Vloga prometne dostopnosti v strateških prostorskih dokumentih Slovenije

Dušan Luin, Massimo Manzin

Urejanje razvoja igralništva v funkciji razvojne politike države

Jaka Vadnjal, Dejan Jelovac, Janez Damjan

Odnos srednješolcev do podjetništva

Nada Stropnik, Nataša Kump

Spremembe v obsegu in globini relativne revščine, subjektivni percepciji revščine

in dohodkovni neenakosti v Sloveniji v obdobju 1997–2007

Matjaž Hanžek, Janja Pečar

Razlike v umrljivosti v Sloveniji

Bojan Mevlja

Razvoj nevladnih organizacij in Strategija razvoja Slovenije

Armand Faganel

Nacionalni razvojni projekti in prepoznavnost države

Mateja Šmid Hribar, Saša Petejan, Renata Šolar

Prost dostop do slovenske e-dediščine in njena vloga pri izgradnji

nacionalne identitete

Slavko Dolinšek, Urška Konečnik

Analiza prilagajanja in ustreznosti prioritetnih področij znanstvenoraziskovalnih

dejavnosti

Borut Kodrič

Statistika cen nepremičnin v luči merjenja kapitala

Jože Gričar

Uporaba e-tehnologij za razvijanje čezmejnih e-regij

Andrej Škraba, Bogomir Filipič

Z informacijsko tehnologijo podprta izvedba sestankov regionalnih razvojnih

odborov v fazi zbiranja idej

Dušan Vodeb, Davorin Rogina

Vrednotenje regionalnih razvojnih programov z vidika doseganja skladnosti

regionalnega razvoja in uresničevanja lizbonskih kriterijev

Katja Vintar Mally

(Ne)sonaravnost razvoja slovenskih regij

Drago Perko

Tipi naravne pokrajine kot dejavnik regionalnega razvoja in regionalnih

razlik v Sloveniji

Samo Drobne, Marija Bogataj

Razvojna ogroženost regij in stalne selitve

Vera Djurić Drozdek, Štefan Bojnec

Ob~ine kot nosilke regionalnega razvoja

Miha Staut, Janez Berdavs

Učinkovitost politike skladnega regionalnega razvoja v obmejnih območjih


Ključne besede
regionalna geografija
regionalna politika
regionalni razvoj
Slovenija
trajnostni razvoj
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR