Primerjalna književnost na prelomu tisočletja. Kritični pregled

Avtor: Tomo Virk
Leto: 2007


Primerjalna književnost je bila v 20. stoletju osrednja literarnovedna disciplina: združevala je literarno teorijo, zgodovino, kritiko in interpretacijo, po drugi strani pa vzpostavljala komunikacijo z drugimi umetnostmi in humanističnimi ter družboslovnimi znanostmi. Zaradi svoje univerzalnosti je bila v drugi polovici 20. stoletja ena od osrednjih humanističnih ved, iz nje so nastale nove discipline, na primer prevodoslovje, velik del kulturnih in postkolonijalnih študij, teorije večkulturnosti ipd. Proti koncu 20. stoletja pa so te nove discipline na nekaterih področjih (zlasti v Združenih državah, delno tudi v Evropi) začele spodrivati primerjalno književnost, ki se je znašla v nekakšni krizi in si zato prizadeva za svojo vnovično utemeljitev in upravičenje. Knjiga analizira opisano dogajanje, skuša reflektirati vzroke zanj, predstavlja novejše poskuse legitimacije literarne vede nasploh in posebej primerjalne književnosti.

Knjiga si poleg tega prizadeva premisliti pojav »smrti literarne teorije« in aktualno usmerjenost v »kontekstualizacijo« literature; predstavlja najvitalnejše poskuse prenove primerjalne književnosti (sistemske in empirične študije, primerjalne kulturne študije, smer »literarni darvinizem«, koncept interliterarnosti idr.), skuša ugotoviti aktualno stanje v stroki (z vidika teorije in institucionalizacije) in začrtati vizijo primerjalne književnosti na začetku tretjega tisočletja.Kazalo vsebine

Namesto uvoda

I.

Primerjalna književnost danes

Obrisi povojnega razvoja

»Kriza«

Kulturološki obrat in nihljaj v kontekstualizacijo

Bernheimerjevo poročilo: poskus zlitja primerjalne književnosti in kulturnih študij

Avtodestruktivna težnja ameriške in kanadske komparativistike devetdesetih let

Prelom v novo tisočletje: Smrt discipline in nova primerjalna književnost

Primerjalna književnost v dobi globalizacije

Legitimizacija primerjalne književnosti danes

Univerzalnost

II.

Težave z literarno teorijo

Literarnost

Drugost

Prevod

Literarna zgodovina

Linearnost, kontinuiteta, teleologija

Velike zgodbe/pripovedi, narativnost

Za literarne zgodovine

Svetovna književnost

Namesto sklepa

Literatura

Imensko kazalo

Summary


Ključne besede
21. st.
komparativistika
literarna teorija
literarna veda
literarna zgodovina
primerjalna književnost
slovenska literarna veda
svetovna književnost
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR