Skip to main content
Pravopisne kategorije ePravopisa 2018


Uredili: Helena Dobrovoljc, Aleksandra Bizjak Končar
Leto: 2019


Pravopisne kategorije ePravopisa 2018 so nabor opisov pravopisnih kategorij, ki omogoča uporabnikom vpogled v proces prenove pravopisnih pravil in pravopisnega slovarja. Medtem ko v ePravopisu 2018 najdemo slovarske sestavke s konkretnimi podatki o zapisu, izgovoru, besedilni rabi ter oblikoslovnem vedenju in besedotvornih možnostih besede, pa je uporabnik posredno – s povezavo na Pravopisne kategorije – obveščen tudi o tem, v kateri problemski okvir slovenskega knjižnega jezika se izbrana iztočnica uvršča, katere besede še sodijo v ta okvir in kako se problem rešuje na višji ravni, torej v pravopisnih pravilih.

Gre torej za komentar problemsko in pogosto tudi pomensko zaokroženega sklopa slovarskih redakcij v specializiranem pravopisnem slovarju, zaradi povezave s slovarjem pa je uporabniku omogočeno tudi, da pregleduje konkretne rešitve.

Pravopisne kategorije ePravopisa 2018 predstavljajo tudi evidentiranje odklonov od obstoječega kodifikacijskega priročnika, tj. Slovenskega pravopisa 2001. Normativno veljavnost ubeseditve v pravopisnih pravilih na rednih srečanjih potrjuje Pravopisna komisija, ki deluje pri SAZU in ZRC SAZU, slovarski sestavki pa do potrditve v tem delovnem telesu nosijo oznako »predlog«. Mikrostrukturno najobširnejši problemski sklop se navezuje na poglavje o pisnih znamenjih v pripravljajočem se predlogu novih pravopisnih pravil. V sklopu »Pisna znamenja« smo obravnavali ločila in različna znamenja z dveh vidikov, in sicer kot lekseme v skladenjski vlogi in kot znamenja v posebnih položajih (ob števkah, v tehničnih besedilih ipd.). Med obsežnejše problemske sklope, ki zaokrožajo problematiko, se uvrščajo tudi »Poimenovanja praznikov, posebnih datumov, dnevov v tednu in mesecev«, »Nazivi in naslovi ob imenu«, »Imena pokrajin in otokov«, z njimi povezana prebivalska imena in pridevniki na -ski ter iz vseh sklopov izhajajoči svojilni pridevniki.Ključne besede
elektronske knjige
lastna imena
normativnost
pravopis
pravopisna pravila
pravopisni slovarji
priročniki
raba začetnic
slovenščina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR