Skip to main content
Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu. Najdbe.
Late Antique fortified settlement Tonovcov grad near Kobarid. Finds.


Avtorici: Tina Milavec, Zvezdana Modrijan
Leto: 2011


V drugi knjigi o Tonovcovem gradu so seznami in študije vsega najdenega gradiva, to je drobnih predmetov vsakdanje rabe, keramičnih in steklenih posod, novcev in človeških in živalskih kostnih ostankov. Izjemno število najdb v povezavi z rezultati terenskih raziskav predstavlja osnovo za širše študije posameznih sklopov gradiva, nam pa govori o življenju romanskega ter tudi germanskega prebivalstva prostora jugovzhodnih Alp v času tik pred prihodom Slovanov.

Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu. Naselbinski ostanki in interpretacija. / Late Antique fortified settlement Tonovcov grad near Kobarid. Settlement remains and interpretation.

***

Oba zvezka sta prejela Zoisovo priznanje za pomemben znanstveni dosežek v arheologiji (2012).Kazalo vsebine

 • Predgovor / Foreword (Zvezdana MODRIJAN, Tina MILAVEC)
 • 1. Uvod / Introduction (Zvezdana MODRIJAN)
 • 2. Kovinske najdbe / Metal finds (Tina MILAVEC)
 • 3. Steklene najdbe / Glass finds (Tina MILAVEC)
 • 4. Keramika / Pottery (Zvezdana MODRIJAN)
 • 5. Novčne najdbe / Coin finds (Peter KOS)
 • 6. Prazgodovinske najdbe s Tonovcovega gradu in železnodobna kultna mesta v Posočju / Prehistoric finds from Tonovcov grad and iron age cult places in the Posoečje area (Dragan BOŽIČ)
 • 7. Antropološka analiza poznoantičnih skeletov / Anthropological analysis of the skeletons (Petra LEBEN SELJAK)
 • 8. Sesalska makrofavna / Mammalian macrofauna (Borut TOŠKAN, Janez DIRJEC)
 • 9. Kratke ugotovitve o ptičjih ostankih / Short considerations on the bird remains (Francesco BOSCHIN)
 • 10. Rezultati mikroskopske analize grobe keramike / Results of microscopic compositional analysis on coarse-ware ceramics (K. Patrick FAZIOLI)
 • 11. Katalog / Catalogue (Zvezdana MODRIJAN, Tina MILAVEC)
 • Table / Plates
 • Seznam avtorjev / List of contributors

Ključne besede
antika
arheološka najdišča
arheološke najdbe
Kobarid
pozna antika
Slovenija
Tonovcov grad
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR