Skip to main content
Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu. Naselbinski ostanki in interpretacija.
Late Antique fortified settlement Tonovcov grad near Kobarid. Settlement remains and interpretation.


Avtorji: Slavko Ciglenečki, Tina Milavec, Zvezdana Modrijan
Leto: 2011


V knjigi so predstavljeni rezultati terenskih raziskav poznoantične naselbine Tonovcov grad pri Kobaridu, ki spada med najbolje ohranjene poznoantične naselbine v Sloveniji in na širšem območju vzhodnih Alp. Najprej je predstavljena lega same naselbine in njen današnji izgled, nato pa arheološka podoba Posočja v pozni antiki in mreža poti v tem obdobju.

Terenske raziskave, ki so s presledki trajale od leta 1993 do 2005, so do sedaj odkrile ostanke treh poznoantičnih cerkva, več bivalnih zgradb in cisterne za vodo. V knjigi je v tekstu, z načrti in fotografijami predstavljena stratigrafska situacija na vseh izkopnih poljih (stavba 1, stavbi 2 in 3, sklop cerkva, cisterna), faze poselitve na posameznih izkopnih poljih in njihova časovna uvrstitev. Prvi razcvet poznoantične naselbine se je začel sredi 4. stoletja in trajal do prvih desetletij 5. stoletja. Objekti iz tega časa so bili sicer slabo ohranjeni zaradi močne gradbene dejavnosti v začetku 6. stoletja, najdeno pa je bilo bogato drobno gradivo. Življenje na naselbini je svoj vrh doseglo v začetku 6. stoletja. V tem času so bile na novo postavljene bivalne zgradbe ter kompleks treh, med seboj povezanih zgodnjekrščanskih cerkva. Kvaliteta ohranjenosti le-teh je omogočila širšo študijo o zgodnjekrščanski arhitekturi v jugovzhodnoalpskem in jadranskem območju.

Naselbina je nato postavljena v širši okvir zahodne Sloveniji in Furlanije v pozni antiki. V času druge polovice 4. stoletja je predstavljala pomemben člen v obrambi ozemlja Italije pred vpadi s severa in z vzhoda, v 6. stoletju pa verski in upravni center staroselskega prebivalstva zgornjega Posočja. Njen zadnji višek sodi v sredino 6. stoletja, ko je imela pomembno vlogo v utrjevanju bizantinske oblasti po bizantinsko-gotskih vojnah. Propad naselbine lahko postavimo v začetek 7. stoletja.

Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu. Najdbe. / Late Antique Fortified Settlement Tonovcov grad pri Kobaridu. Finds

***

Oba zvezka sta prejela Zoisovo priznanje za pomemben znanstveni dosežek v arheologiji (2012).Kazalo vsebine

  • Predgovor / Foreword (Slavko CIGLENEČKI, Zvezdana MODRIJAN, Tina MILAVEC)
  • 1. Uvod / Introduction (Slavko CIGLENEČKI)
  • 2. Terenski izvid / Field report (Zvezdana MODRIJAN, Slavko CIGLENEČKI, Tina MILAVEC)
  • 3. Stavbni razvoj in kronologija / Building development and chronology (Zvezdana MODRIJAN in Tina MILAVEC)
  • 4. Primerjave / Comparisons (Slavko CIGLENEČKI)
  • 5. Vloga in pomen naselbine Tonovcov grad / The role and importance of the settlement Tonovcev grad (Slavko CIGLENEČKI)
  • 6. Sklep / Conclusion (Slavko CIGLENEČKI, Zvezdana MODRIJAN, Tina MILAVEC)
  • 7. Literatura / Bibliography (Zvezdana MODRIJAN)
  • Priloge

Ključne besede
antika
arheološka najdišča
arheološke najdbe
Kobarid
pozna antika
Slovenija
Tonovcov grad
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR