Skip to main content
Poslušajte štimo mojo [prvi natis]. Potujoči pevci na Slovenskem.


Avtorica: Marija Klobčar
Leto: 2020


Monografija v časovni razdalji od nekdanjih igrcev do pojava radia obravnava različne skupine potujočih pevcev na Slovenskem, analizira njihovo ustvarjalnost in opazuje spreminjanje njihovih družbenih vlog. Z upoštevanjem primarnih virov, z naslanjanjem na neznana ali prezrta pričevanja in s kritičnim premislekom omogoča nov pogled ne le na pesemsko ustvarjalnost, temveč tudi na družbo, v kateri je ta nastajala. Ob obravnavi nosilcev viteške kulture prinaša nova spoznanja o pomenu slovenskega jezika in pesemske ustvarjalnosti v srednjem veku, s pregledom obveščanja v času tiska pa osvetljuje vlogo slovenskih dežel v širšem evropskem prostoru. Z razkrivanjem pojava in dejavnosti sejmarskih pevcev razčlenjuje doslej na Slovenskem večinoma neznano raznoliko skupino posredovalcev med visoko kulturo in kulturo preprostih ljudi, vse do prosjakov. Ob tem osvetljuje zgodovinsko ozadje in družbeno vlogo nekaterih pripovednih pesmi, vlogo pesemskih letakov, pojav časopisnega obveščanja in vpliv spreminjanja prometa in komunikacij na to ustvarjalnost. Z opazovanjem ponarodevanja pesmi potujočih pevcev monografija spreminja tudi razumevanje ustvarjalcev oziroma nosilcev ljudskega izročila.Kazalo vsebine

Zahvala

Uvod – Kako so se izrisovala vprašanja o potujočih pevcih
»Pevec, o katerem so pripovedovali, da nosi slavca v prsih …« – Od igrcev do viteške ustvarjalnosti
»Péte novine« – Vloga pesemskega obveščanja ob uveljavitvi tiska
»En eksempel čem povedat« – Petje in pesmi kot kateheza
»Kaišen strah ceu sveit prehaje« – Pesemsko obveščanje in odnos do oblasti
»Na novo je izšlo veliko podob« – Vloga letakov in drugih drobnih tiskov pri širjenju pesemskih sporočil
»Le berite, berite, lubi Slovenci!« – Časopisi in spreminjanje prometa in komunikacij
»O poslušajte eno grozovitno zgodbo« – Ohranjanje obveščanja s pesmijo v času tiska
»Zdaj smo mi perrajžali« – Nosilci pesemskega sporočanja in njihovi prostori
                Sejmarski pevci
                Potujoči obrtniki in prodajalci kot sejmarski pevci
                Od igrcev do bukovnikov
                Godci
                Berači, slepi pevci
                Romi
»Koderkol bom stau in hodu, tam bom zmirej Arje peu« – Študentje in šolmoštri med potujočimi pevci
»[N]obeniga ni bilo, ki bi bil te pesme zbiral, olikal in potomcom izročil« – Značilnosti izročila potujočih pevcev v zapisih
»Poslušajte ta aparat« – Radijsko obveščanje in izročilo potujočih pevcev
»A njegova pesem se je stopila z narodno in živi še danes« – Zaključek

Literatura
Viri
Kratice

Listen to My Voice: Itinerant Singers in SloveniaŠe ...

Monika Deželak Trojar: Ocene in poročila; Jezik in slovstvo 3-4/2020, str. 339-342

Marko Terseglav: Knjižne ocene in poročila; Glasnik Slovenskega etnološkega društva 60, 2/2020, str. 115-116

Matej Krajnc: Recenzija; Glasna 3/2020, str. 40

Simona Moličnik: Poslušajte štimo mojo. Dr. Marija Klobčar znanstveno dokazuje obstoj in pomen potujočih pevcev na slovenskih tleh; Slovenska zemlja v pesmi in besedi, RTV SLO, Radio prvi, 8. 9 2020

Ingrid Mager: Pevcem so novice plačevali (intervju); Dnevnik, 21. 7. 2020Cena
razprodano


Ključne besede
etnomuzikologija
ljudska glasba
ljudski pevci
Slovenija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR