Skip to main content
Ormož. Utrjeno naselje iz pozne bronaste in starejše železne dobe / Befestigte Siedlung aus der späten Bronze- und der älteren Eisenzeit.


Avtorja: Janez Dular, Marjana Tomanič-Jevremov
Leto: 2010


Ormož sodi med najpomembnejša arheološka najdišča v Sloveniji. Utrjeno naselje iz pozne bronaste in starejše železne dobe se je raztezalo na območju, kjer stoji danes mesto. Zraslo je na visoki terasi na levem bregu Drave, ki dela prav pod njegovim vznožjem širok zavoj. Prostor je bil premišljeno izbran, saj ga je proti reki varovala strma ježa, na vzhodu in zahodu pa razmeroma globoka naravna jarka. V pričujoči monografiji so predstavljeni rezultati izkopavanj, ki so v Ormožu potekala med letoma 1974 in 1981: fortifikacijski sistemi, predvsem mogočen okop, ki je na severni strani varoval naselje ter objekti v notranjosti (ognjišča, kurišča, vodnjake in shrambne jame, okoli katerih se je v prazgodovini odvijalo življenje).

V posebnem poglavju je obdelano živalsko kostno gradivo, ki omogoča vpogled v prehrambene navade takratnih ljudi. Zelo pomembna je tudi rekonstrukcija stavb ter rekonstrukcija rastra naselja. Drugi del monografije zavzema katalog gradiva, ki je predstavljeno na 171 tabelah.Kazalo vsebine

 • 1. Uvod / Einleitung
 • 2. Terenski izvidi / Forschungsverlauf
 • 3. Najdbe / Funde
 • 4. Časovna opredelitev naselja / Datierung der Siedlung
 • 5. Prazgodovinski Ormož / Das vorgeschichtliche Ormož
 • 6. Ekonomska specializacija in socialna diferenciacija v poznobronastodobnem in zgodnježeleznodobnem Ormožu: arheozoološki pogled / Economic Specialization and Social Differentiation of the Late Bronze and Early Iron Age Ormož (NE Slovenia): an archaeozoological perspective (Borut Toškan in Janez Dirjec)
 • 7. Katalog najdb / Katalog der Funde
 • 8. Seznam literature / Literaturverzeichnis
 • 9. Prevod
 • Table 1-171 / Tafeln 1-171
 • Prilogi 1 in 2 / Beilagen 1-2

  Ključne besede
  arheološke najdbe
  bronasta doba
  halštatska doba
  mlajša bronasta doba
  prazgodovinske arheološke ostaline
  starejša železna doba
  utrjene naselbine
  Možnosti

  Dodaj med priljubljene

  Natisni

  Pošlji po mailu

  QR