Okoljsko poročilo z dodatkom za širitev igrišča za golf v Lipici

Uredil: Aleš Smrekar
Leto: 2009


Načrt prostorskih ureditev obravnava 80 hektarjev severozahodnega dela Kobilarne Lipica, kjer sta obstoječe igrišče za golf in območje njegove predvidene razširitve. Ugotavljali, ovrednotili in opisali smo pomembne vplive izvedbe načrta, pri čemer smo po različnih segmentih okolja upoštevali okoljske cilje in značilnosti območja. Ob razširitvi igrišča bi bil opaznejši vpliv le na potencialno posebno ohranitveno območje Kras, in sicer na skupino hroščev, med katerimi je kot kvalifikacijska vrsta Nature 2000 izpostavljen bukov kozliček (Morimus funereus). Zato smo iz nadaljnjih posegov predlagali izločitev območja, velikega 17 ha. Popravljen predlog upošteva izločitev območja na zahodu obravnavanega območja, kjer je habitat bukovega kozlička, s to spremembo pa bi zavarovali tudi nahajališča fosilov in lepo ohranjene javorove gozdove.

Ključne besede
igrišča za golf
Kras
Lipica
poročila
presoja vplivov na okolje
prostorsko planiranje
Slovenija
varstvo narave
varstvo okolja
zaščitena območja
zavarovana območja
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR