Odzadnji slovar slovenskega jezika po Slovarju slovenskega knjžinega jezika

Avtorja: Milena Hajnšek-Holz, Primož Jakopin
Leto: 1996


Odzadnji ali obrnjeni, retrogradni, a tergo slovar je slovar, urejen po abecedi od konca besede. V slovarju je 115.355 iztočnic, narejenih po Slovarju slovenskega knjižnega jezika. Kot iztočnice so upoštevana slovarska gesla in njihove dvojnice, navadna podgesla z dvojnicami, skrajšana podgesla in podgesla, navedena kot posebne oblike v zaglavju glagolov.

Pri posamezni iztočnici, ki ima zaznamovano naglasno mesto, so še podatki o drugi osnovni obliki in izgovoru, besednovrstna oznaka in tonemski naglas. Slovarskemu delu je dodanih 40 preglednic in 7 slik, ki osvetljujejo statistična razmerja med besednimi vrstami, med oblikoslovnimi in naglasnimi pojavi, govorijo o pogostosti zadnjih črk (1–10) in podobnem. Odzadnji slovar je nujno potreben pri izdelavi besedotvornih in oblikoslovnih del, pa tudi za tipološke in druge študije sorodnih in nesorodnih jezikov. Slovar je bil izdelan s posebnim, v ta namen pripravljenim računalniškim orodjem, namenjen pa je jezikoslovcem, učiteljem slovenskega jezika in drugim strokovnjakom, ki jih zanima slovenski jezik. Od leta 2000 je prosto dostopen tudi prek svetovnega spleta.Redna cena
16,20 €

Spletna cena
14,60 €


Ključne besede
jezikoslovje
leksikografija
odzadnji slovarji
slovarji
slovaropisje
slovenščina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR