Skip to main content
Ne tu, ne tam. Srbi v Beli krajini in njihova jezikovna ideologija v procesu zamenjave jezika.


Avtorica: Tanja Petrović
Leto: 2006


Srbi v Beli krajini predstavljajo eno izmed številnih lokalnih etnolingvističnih skupnosti, ki so se znašle v procesu zamenjave jezika pod vplivom pomembnih sprememb v načinu življenja, nastalih kot posledica industrializacije in modernizacije ter sprememb v širših odnosih moči. Delo izpostavlja pomen in implikacije procesa zamenjave jezika tako v konkretnem družbenem, zgodovinskem in geografskem kontekstu kot v okviru širših družbenih procesov, obenem pa kaže, kako v procesu zamenjave jezika nastopa cela vrsta jezikovnih sredstev, s katerimi govorci zagovarjajo svoje poglede in stališča.

Avtorica problematiko zamenjave jezika pri Srbih v Beli krajini obravnava zlasti s stališča jezikovne ideologije, saj jezik sodi med temeljne dejavnike individualne in skupne identitete. Ta problem je poskušala obravnavati z različnih zornih kotov, in sicer glede na »objektivne« sociolingvistične parametre, glede na različne oblike diskurza, glede na različne ravni jezikovne strukture in oblike jezikovne rabe. Ti različni zorni koti pokažejo logiko, s pomočjo katere skupnosti, kot je obravnavana, obstajajo in se preoblikujejo, njihovi člani pa razumejo in pojasnjujejo procese, s katerimi se soočajo, in zagovarjajo posamezne vloge znotraj skupnosti.Kazalo vsebine

PREDGOVOR

1 JEZIKOVNA PROBLEMATIKA MAJHNIH ETNIČNIH SKUPIN NA PROSTORU JUGOVZHODNE EVROPE

Problem določanja pojma manjšina

Zamenjava jezika in kulturno-jezikovna identiteta manjšinskih skupnosti

Dosedanje jezikoslovne obravnave majhnih etničnih skupnosti na območju jugovzhodne Evrope

Nove metodološke paradigme

Srbi v Beli krajini: socio-kulturna in sociolingvistična situacija

Nekaj terminoloških opomb

Zgodovina naselitve Srbov v Beli krajini

Zemljepisna lega in pomen meje

Etnične skupine v Beli krajini – stališča in odnosi

»Drugi narod«: predstave in stereotipi o Uskokih

2 ETNOLINGVISTIČNA VITALNOST SRBOV V BELI KRAJINI

Etnolingvistična vitalnost in idiomi majhnih etničnih skupnosti

Etnolingvistična vitalnost: teoretični koncept

Status

Demografija

Institucionalna podpora

Socialne mreže in etnolingvistična vitalnost

3 JEZIKOVNA PRAKSA SRBOV V BELI KRAJINI

Jezikovna praksa in proces zamenjave jezika

Alternacija kodov: definicije in razmejitve

Alternacija kodov in proces zamenjave jezika

Omejitve pri analizi rabe jezika pri Srbih v Beli krajini

Alternacija kodov in starostna stratifikacija

Leksikalna izposoja

Leksika tradicionalne kulture in proces zamenjave jezika

Besedišče novejšega datuma

Strukturalne interference

Nestabilnost jezikovne norme

Diglosija in proces zamenjave jezika

4 TEORIJA JEZIKOVNE IDEOLOGIJE

Jezikovna ideologija: teoretični koncept

Mesto ideologije v preučevanju jezika kot družbenega fenomena

Analiza diskurza in rekonstrukcija družbene resničnosti

Jezikovna ideologija: definicije

Jezikovna ideologija in analiza diskurza

Metapragmatična zavest

Ideološka jedra

5 ZAMIŠLJANJE SKUPNOSTI NA PROSTORIH BIVŠE JUGOSLAVIJE IN SRBI V BELI KRAJINI

Zamenjava jezika in proces oblikovanja nacij

»Zunanja« oblikovanja identitete Srbov v Beli krajini

Diskurzivno oblikovanje Balkana

Diskurzivno oblikovanje nacije

Diskurzivno oblikovanje manjšine

Diskurzivno oblikovanje zamejstva

»Strokovni diskurz« o procesu zamenjave jezika in njegovo ideološko ozadje

Etična dimenzija raziskovanja majhnih etničnih skupnosti

Ideološka oblikovanja avtentičnosti

6 JEZIKOVNA IDEOLOGIJA V DISKURZU SRBOV V BELI KRAJINI: IDEOLOŠKA JEDRA

Čistost jezika

Nacionalni jezik in materni idiom

Diskurz nostalgije

Jezikovna ideologija kot »večglasje«

7 JEZIKOVNA IDEOLOGIJA IN METAPRAGRAMATIČNA ZAVEST

Metapragmatični diskurz

Eksplicitna metapragmatika

Izgovor

Besedišče

Implicitna metapragmatika

Alternacija kodov in jezikovna ideologija

8 IDEOLOŠKE FUNKCIJE PREMEGA GOVORA V DISKURZU SRBOV V BELI KRAJINI

Premi govor in jezikovna ideologija

Premi govor in pozicija avtorja diskurza

Preklapljanje kodov pri navajanju premega govora

Metapragmatika premega govora: oblike in funkcije

Razmerje med premim in odvisnim govorom v narativnem diskurzu Srbov v Beli krajini

9 JEZIKOVNA IDEOLOGIJA IN ODNOS MED SOGOVORCI

Dialog raziskovalec – informator: stik in spopad med ideologijami

Avtoriteta in razmerje med sogovorci

Avtoriteta standardnega jezika

Avtoriteta starosti in lokalnega znanja

Vpliv jezikovne pripadnosti raziskovalca na diskurz Srbov v Beli krajini

Skupno znanje in odnos med sogovorci

10 ZAKLJUČNA RAZMIŠLJANJA

CITIRANA LITERATURA

'NEITHER HERE NOR THERE': THE SERBS OF BELA KRAJINA AND THEIR LANGUAGE IDEOLOGY IN THE PROCESS OF LANGUAGE SHIFT (Summary)

KAZALO POJMOV, OSEBNIH IN ZEMLJEPISNIH IMEN


Ključne besede
Bela krajina
družbene spremembe
etnolingvistika
Jugoslavija
sociolingvistika
srbščina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR