Natura 2000 v Sloveniji, rastline

Uredil: Boško Čušin
Leto: 2004


Knjiga je nastala v okviru evropskega projekta Natura 2000. V uvodnih poglavjih so opisana evropska prizadevanja za vzpostavitev ekološkega omrežja, razloženi so osnovni pojmi evropske naravovarstvene zakonodaje ter potek projekta v Sloveniji. Glavni del besedila je posvečen opisu 26 evropsko pomembnih rastlinskih vrst in predlogom za njihovo ohranitev. Opis vsake vrste vsebuje štiri poglavja (Morfološki opis in ekologija vrste, Razširjenost vrste, Predlogi varstvenih območij in Naravovarstvo). Za vsako rastlino je izdelana karto njene razširjenosti v Sloveniji, na kateri hkrati vidimo, kje so predlogi ohranitvenih območij.

Knjiga je namenjena širokemu krogu bralcev, predvsem kot koristen priročnik za naravovarstvene službe, načrtovalce posegov v okolje ter učitelje v osnovnih in srednjih šolah. Po njej bodo radi segali tudi vsi ljubitelji narave, zlasti botaniki.Kazalo vsebine

Predgovor

Knjigi na pot

Beseda urednika

Avtorji prispevkov

UVOD

Kaj je Natura 2000?

Potek projekta v Sloveniji

Porazdelitev predlogov na varstvena območja

OPIS VRST IN PREDLOGOV VARSTVENIH OBMOČIJ

Adenophora liliifolia – navadna obročnica

Apium repens – plazeča zelena

Aquilegia bertolonii – Bertolonijeva orlica

Arabis scopoliana – Scopolijev repnjak

Asplenium adulterinum – nepravi sršaj

Botrychium simplex – enostavna mladomesečina

Bromus grossus – mnogocvetna stoklasa

Campanula zoysii – Zoisova zvončica

Cerastium dinaricum – dinarska smiljka

Cypripedium calceolus – lepi čeveljc

Eleocharis carniolica – kranjska sita

Eryngium alpinum – alpska možina

Euphrasia marchesettii – Marchesettijeva smetlika

Genista holopetala – primorska košeničica

Gladiolus palustris – močvirski meček

Himantoglossum adriaticum – jadranska smrdljiva kukavica

Hladnikia pastinacifolia – rebrinčevolistna hladnikija

Liparis loeselii – Loeselova grezovka

Marsilea quadrifolia – štiriperesna marzilka

Moehringia tommasinii – Tommasinijeva popkoresa

Moehringia villosa – kratkodlakava popkoresa

Primula carniolica – kranjski jeglič

Pulsatilla grandis – velikonočnica

Rhododendron luteum – rumeni sleč

Scilla litardierei – travniška morska čebulica

Serratula lycopifolia – raznolistna mačina

VIRI

SEZNAM SINTAKSONOV
Cena
razprodano


Ključne besede
Evropa
habitati
naravna dediščina
rastišča
rastline
Slovenija
varstvo narave
zaščita
zaščitena območja
zavarovana območja
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR