Napotenidelavci.si. E-priročnik za delavce, delodajalce in pristojne javne uslužbence

Avtorji: Jernej Mlekuž, Nataša Rogelja, Kristina Toplak
Leto: 2016


Priročnik želi povečati dostopnost, preglednost in koherentnost informacij o napotitvah delavcev za različne ciljne skupine: delavce, delodajalce in pristojne javne uslužbence. Prinaša tako splošne informacije o napotitvah delavcev v Slovenijo in iz Slovenije (oblike, splošni pogoji in pravila napotitev), vpogled v zakonodajo (mednarodno v okviru EU in slovensko s poudarkom na rabi Direktive 96/71/ES in Direktive 2014/67/EU s področja napotitve delavcev) in praktične napotke za delavce in delodajalce kot tudi za pristojne javne uslužbence. Gre za prvi takšen ciljno in tematsko široko zastavljen priročnik v slovenskem prostoru, ki pa še zdaleč ne more zajeti in podati vseh aspektov napotitev delavcev. Priročnik je nastajal na osnovi javno dostopnih virov (zakonodaja, poročila, študije, spletne strani, medijski prispevki idr.) in številnega drugega gradiva, sugestij, priporočil, ki smo jih pridobili od sodelavcev, vključenih v evropski projekt Posting of workers: Sharing experiences, promoting best practices and improving access to information/Napotitev delavcev: izmenjava izkušenj, promocija dobrih praks in izboljšanje dostopa do informacij.Kazalo vsebine

1. Uvod
1.1. Splošni opis situacije
1.2. O čem govori ta priročnik?
1.3. Komu je namenjen ta priročnik?
1.4. Kako uporabljati ta priročnik?
2. Splošne informacije
2.1. Kdo so napoteni delavci?
2.2. Katere oblike napotitve delavcev obstajajo?
2.3. Kateri so splošni pogoji za napotitev delavca v tujino?
2.4. Katera pravila morajo biti upoštevana pri napotovanju delavcev?
3. Pravne podlage
3.1. Zakonodaja EU
Direktiva 96/71/eS
Direktiva 2014/67/eu
Uredba 883/2004/es
Uredba 987/2009/es
Uredba 1231/2010/eu

3.2. Nacionalne pravne podlage
Zakon o delovnih razmerjih
Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev
Zakon o varnosti in zdravju pri delu
Kolektivne pogodbe in drugi predpisi, ki se nanašajo na določbe direktive 96/71/ES

4. Praktični napotki
4.1. Napotovanje v Slovenijo
Ali poznate svoje pravice in obveznosti?
Delavci: dobro je vedeti
Delodajalci: dobro je vedeti
4.2. Napotovanje iz Slovenije
Ali poznate svoje pravice in obveznosti?
Delavci: dobro je vedeti
Delodajalci: dobro je vedeti
4.3. Pristojne institucije in interesna združenja
Pristojne institucije
Možnost izmenjave informacij med pristojnimi institucijami: IMI sistem
nteresna združenja
4.4. Najpogostejše kršitve
Ključne besede
elektronske knjige
Evropska unija
napoteni delavci
pravice
pravna ureditev
priročniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR