Magdalenska gora. Družbena struktura in grobni rituali železnodobne skupnosti
Social structure and burial rites of the Iron Age community


Avtorica: Sneža Tecco Hvala
Založnik: Založba ZRC
Leto: 2012


Magdalenska gora pri Šmarju-Sapu na Dolenjskem predstavlja eno najpomembnejših arheoloških najdišč iz starejše železne dobe v jugovzhodnih Alpah. Najdbe in grobni sestavi iz tamkajšnjih gomilnih grobišč, ki jih hranijo muzeji v raznih državah (Narodni muzej Slovenije, Naturhistorisches Museum na Dunaju, Peabody Museum pri Harvardski univerzi v Cambridgeu v ZDA), ponujajo dober uvid v kulturne in družbene procese tistega časa. Skupaj s podatki o kontekstih so dragoceni vir za ugotavljanje družbene strukture in diferenciacije ter kulturne identitete.

V knjigi so podrobneje razčlenjeni zasnova in širjenje grobišč, sestav pokopov v gomilah, oprave pokojnikov in grobni pridatki, ki govorijo o spremembah noše in grobnih ritualov v petstoletnem obdobju, o prežitkih starejše lokalne tradicije, o stiki z drugimi skupnostmi, o vpetosti v blagovno-menjalne tokove med Apeninskim polotokom, Alpami in zahodno Panonijo.

V zaključnih poglavjih so orisani nastanek in dinamika razvoja te skupnosti, njen položaj in vloga v dolenjski poselitveni mreži in osvetljena vprašanja družbene organiziranosti, rodovne in vojaške hierarhije ter kultno-religiozne sfere.Kazalo vsebine

Predgovor / Preface

Pojasnila k rabi oznak / Marks and abbreviations

1 Viri in metodološki pristop / Sources and methodological approach

 • 1.1 Viri / Sources
  • 1.1.1 Najdbe / Finds
  • 1.1.2 Dokumentacija o izkopavanjih / Documentation of the excavations
  • 1.1.3 Analize kostnih ostankov / Analyses of bone remains
 • 1.2 Metodološki pristop / Methodological approach

2 Kulturno-kronološki okvir / Cultural and chronological outline

3 Pogrebni običaji / Funerary customs

 • 3.1 Lega in struktura grobišč / Cemetery layout and structure
 • 3.2 Način pokopa / Burial rite
  • 3.2.1 Žgani pokopi / Cremation burials
  • 3.2.2 Skeletni grobovi / Inhumation burials
  • 3.2.3 Skupni pokopi / Multiple burials
  • 3.2.4 Živalski ostanki v grobnem kultu / Animal remains in the funerary cult
 • 3.3 Grobni pridatki / Grave goods
  • 3.3.1 Grobovi brez pridatkov / Graves without grave goods
  • 3.3.2 Grobovi s keramiko brez drugih pridatkov / Graves with pottery as the only grave good
  • 3.3.3 Grobovi z orožjem in nakitom Graves with weapons and jewellery

4 Oprave / Outfit

 • 4.1. Orožje / Weapons
  • 4.1.1 Sekire Axes
  • 4.1.2 Sulice, kopja in puščice / Spears, javelins and arrows
  • 4.1.3 Bodala in meči / Daggers and swords
  • 4.1.4 Noži in britve Knives and razors
 • 4.2 Čelade / Helmets
 • 4.3 Konjska oprema, ostroge in dereze / Horse gear, spurs and crampons
  • 4.3.1 Konjske brzde in jermensko okrasje/ Bridle-bits and strap decoration
  • 4.3.2 Ostroge / Spurs
  • 4.3.3 Dereze / Crampons
 • 4.4 Pasne spone elt clasps
  • 4.4.1 Železne rombične in pravokotne spone Iron rhombic and rectangular clasps
  • 4.4.2 Bronaste pravokotne spone / Bronze rectangular clasps
  • 4.4.3. Kavljaste in predrte pasne spone / Hook and openwork belt clasps
 • 4.5 Žezla in ražnji / Maces and spits
  • 4.5.1 Žezla / Maces
  • 4.5.2 Ražnji ali oboloi / Spits or oboloi
 • 4.6. Igle / Pins
 • 4.7 Fibule / Fibulae
  • 4.7.1 Enozankaste fibule / Single-looped fibulae
  • 4.7.2 Dvozankaste fibule / Two-looped fibulae
  • 4.7.3 Čolničaste fibule / Boat fibulae
  • 4.7.4 Dvo- ali trortaste fibule / Two- or three-knobbed fibulae
  • 4.7.5 Fibule z oblogo / ibulae with a bow overlay
  • 4.7.6 Kačaste fibule / Serpentine fibulae
  • 4.7.7 Trakaste, dolgonožne in drobne ločne fibule / B and, long-footed and small bow fibulae
  • 4.7.8 Certoške fibule / Certosa fibulae
  • 4.7.9 Figuralne in samostrelne fibule / Figural and various crossbow fibulae
  • 4.7.10 Zaključek / Conclusion
 • 4.8 Ovratnice in ogrlice / Torques and necklaces
  • 4.8.1 Ovratnice / Torques
  • 4.8.2 Ogrlice / Necklaces
 • 4.9 Zapestnice, narokvice in nanožnice / Bracelets, armlets and anklets
  • 4.9.1 Železne zapestnice / Iron bracelets
  • 4.9.2 Bronaste zapestnice, narokvice in nanožnice / Bronze bracelets, armlets and anklets
  • 4.9.3 Svinčene narokvice / Lead armlets
  • 4.9.4 Zaključek / Conclusion
 • 4.10 Uhani in lasni obročki / Ear- and hair-rings
  • 4.10.1 Žičnati uhani ali lasni obročki / Wire ear- or hair-rings
  • 4.10.2 Trakasti uhani ali lasni obročki / Band ear- or hair-rings
  • 4.10.3 Valjasti uhani ali lasni obročki / Cylindrical ear- or hair-rings
 • 4.11 Sceptri, diadem in zlat nakit / Sceptres, diadems and gold jewellery
  • 4.11.1 Sceptri / Sceptres
  • 4.11.2 Diadem in zlat nakit / Diadems and gold jewellery
 • 4.12 Drugi pridatki / Other grave goods

5 Nastanek in razvoj magdalenskogorske skupnosti / Beginning and development of the Magdalenska gora community

 • Faza I / Phase I
 • Faza II / Phase II
 • Faza III / Phase III
 • Faza IV/ Phase IV
 • Faza V / Phase V
 • Faza VI / Phase VI

6 Družbeni in kulturni procesi v starejši železni dobi / Social and cultural processes in the Early Iron Age

 • Teritorialna organizacija / Territorial organisation
 • Družbena struktura in diferenciacija / Social structure and differentiation
 • Kultno-religiozna sfera / Cult and religious sphere

7 Literatura / Bibliography

8 Indeks grobov / Index of graves
Cena (redna)
57.00€

Cena (klubska)
45.00€
Knjižni klub Založbe ZRC


Ključne besede
arheološka najdišča
arheološke najdbe
družbena struktura
grobišča
Magdalenska gora
pogrebni obredi
prazgodovinske arheološke ostaline
Slovenija
železna doba
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR