Lirski subjekt. Rekonceptualizacija

Avtor: Varja Balžalorsky Antić
Leto: 2019


Lirski subjekt si na ozadju literarnoteoretskega vprašanja o lirskem subjektu zastavlja vprašanje o subjektu v pesmi. Za kakšen subjekt gre? V kakšnem odnosu je z drugimi oblikami subjektivacije, ki jo človek doživlja v svojih raznolikih življenjskih praksah? Zaradi njenega izhodišča je študijo mogoče brati dvojno: po eni strani kot razvijanje rekonceptualizacije osnovnega pojma teorije lirike, lirskega subjekta, po drugi strani pa kot sprehod po temeljnih poglavjih teorije literature in, širše, teorij, ki utegnejo biti plodovite za rekonstrukcijo teorije lirike. Knjiga tako prinaša pomembne ugotovitve o načinu izražanja subjekta v pesmi in zastavlja začetek snovanja sodobne teorije lirike v slovenskem prostoru. Razgrne in uporabi pri nas še neznan instrumentarij za raziskave poezije, ki je tudi v mednarodnem pogledu še v začetku razvoja.Kazalo vsebine

Uvod

Predgovor

Zahvale

Prve objave

 

I. Preliminarna vprašanja

Vprašanje o diskurzu: na poti k literarnemu diskurzu

Izjavljanje, semantični in semiotični red

Ekskurz: nastavki za teorijo diskurza v Schleiermacherjevi hermenevtiki

Vprašanje o subjektu v filozofiji in družboslovnih znanostih

Subjekt v filozofiji

Subjekt v družboslovnih znanostih

Vprašanje o liriki

Premiki v sodobni genologiji

Žanri kot realnost diskurza

Lirika

Lirski subjekt v genološki luči

II. Lirski subekt, subjekt v pesmi

Terminologija

Zgodovinski drobci: dve tendenci

Charles Batteux: Les Beaux-Arts réduits à un même principe

Hegel o liriki

Renesansa in furor divinus        

T. i. romantična paradigma

Nietzschejevo Rojstvo tragedije iz duha glasbe

Rojstvo pojma lyrisches Ich

Metapoetološki pogledi

Moderne literarne teorije lirskega subjekta

Lirski subjekt v Die Logik der Dichtung Käte Hamburger (ponovno branje)

Izjavni sistem jezika

Sistem literature v odnosu do izjavnega sistem jezika

Lirika in lirski subjekt

Sklep

Kratek prelet prispevkov k teoriji lirskega subjekta v sedemdesetih, osemdesetih in devetdesetih letih 20. stoletja na nemškem govornem področju

Karlheinz Stierle: identiteta diskurza, transgresivnost lirike in njen subjekt

Identiteta in diskurz

Lirska transgresija

Lirski subjekt kot stičiščnica in bežiščnica

Poetry as Discourse Anthonyja Easthopa

Zborniki o lirskem subjektu na francoskem govornem področju po letu 1995

Transgenerični naratološki pristopi na nemškem in angleškem govornem področju

Lirski subjekt v literarni teoriji Janka Kosa

Moderni pogledi na subjekt v pesmi

Fenomenologije afektivnega: pesemski subjekt kot afektivni-patični subjekt

Emil Staiger

Antonio Rodriguez: sinteza fenomenologij afektivnega

Semanaliza Julie Kristeve: proces označevanja, proces subjekta

Od znaka k tekstu kot dejavnosti pomenjanja/označevanja

Kateri subjekt v procesu: razpočenje enostnega subjekta

Semiotična chora, semiotično, tetično, simbolno

Genotekst, fenotekst

Komentar

III. Subjekt v procesu pesmi, subjekt pesmi v procesu

Proces teksta in subjektivacija (uvodni zaris)

Ricoeurjeva dialektika ipse in idem v lirski personi

Intermezzo: avtorska funkcija (Foucault), gledišče (Lotman)

Ponovno branje Bahtinovih tez o poeziji

Ducrotova polifonična teorija izjavljanja

Benveniste: subjektiviranje v govorici

Benvenistovi zapiski o Baudelairu kot nastavki za teorizacijo pesniške govorice

Meschonnicova poetika diskurza

Reference poetike diskurza

Kritika jezikovnega znaka: signifiance, mnoštveni pomenjevalec, recitativ, kontinuiteta, zgodovinskost

Rekonceptualizacija ritma

Subjekt v poetiki diskurza

Transsubjekt kot prostor individualne in kolektivne dialoške subjektivacije

Sklep

Neegološke teorije individua

Individuum

Neposredna zavest

Frankovo tolmačenje Sartrovega predrefleksijskega cogita

Novalis

Vzporednice med Benvenistovo lingvistiko diskurza in Meschonnicovo poetiko diskurza ter neegološkimi teorijami individua in samozavedanja

Schleiermacherjev stil in predrefleksijska zavest

Predrefleksija in refleksija v (pesemskem) diskurzu

IV. Pesemski subjekt in subjektna konfiguracija pesmi

Študija primera 1: trubadurski pesemski subjekt

Referenčni pogledi na subjekt pri trubadurjih

Elementi subjektivacije v srednjeveški filozofiji

Lirska persona in intertekstualnost

Ravni izjavljanja in izjave; metapesem, performativ    

Orkestracija gledišč in glasov

Pomenjanje v izjavljanju: oblika – pomen – telo – subjekt

Splet pesmi in glasbe: melodični subjekt, kolektivni subjekt

Sklep

Študija primera 2: analiza pesemskega subjekta v pesmi Henrija Michauxa Upočasnjena

Matrica Michauxeve »ženske lirike«

Polnina, praznina ega

Pretočnost, zlitost, razdruženost: subjekti izjave in gledišča

Izjavljanje

Zaokroženost: izotopije

Recitativ v Upočasnjeni

Ritem in semantična prozodija

Akcentuacijski ritem

Semantična prozodija

Sklep

Rekapitulacija in sistematizacija ravni subjektne konfiguracije

Raven organiziranosti besedila

Raven izjavljanja kot posredovalna raven zgodbenega sveta

Raven zgodbe in izjave

Perspektivizacija in fokalizacija

Dodatni parametri pri vzpostavitvi in obravnavi subjektne konfiguracije

 

Dodatki

Dodatek I: Henri Michaux: La Ralentie (Upočasnjena)

Dodatek II: Osnovna skica subjektne konfiguracije

Povzetek pogledov na subjekt v liriki

Jezikoslovni pogledi na strukturiranost diskurza

Subjektna konfiguracija v pesmi

Gledišča in fokalizacije

Bibliografija

Imensko kazalo

Summary
Redna cena
21,00 €

Spletna cena
18,90 €


Ključne besede
lirika
lirski subjekt
literarna teorija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR