Skip to main content
Le collezioni uniscono. Collezioni etnologiche, tradizione orale e turismo culturale fra Alpi e il Carso.
Zbirke povezujejo. Etnološke zbirke, ustno izročilo in kulturni turizem med Alpami in Krasom.


Uredili: Roberto Dapit, Barbara Ivančič Kutin, Špela Ledinek Lozej
Leto: 2015


Knjiga prinaša izbor razširjenih in dopolnjenih prispevkov, ki so bili predstavljeni na mednarodnem posvetu »Etnološke zbirke, ustno izročilo in kulturni turizem med Alpami in Krasom« v Vidmu, 29. maja 2014. Srečanje je organizirala Univerza v Vidmu v sodelovanju z Znanstvenoraziskovalnim centrom SAZU v okviru projekta ZBORZBIRK, ki je bil financiran v programu čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013. V publikaciji je objavljenih 16 člankov. Prvi, spod peresa Mojce Ravnik, oriše zgodovino projekta, zato je v celoti objavljen v italijanskem in slovenskem jeziku. Drugi članki so razporejeni v tri tematske razdelke, ki obravnavajo glavne cilje in aktivnosti projekta.

V prvem sklopu se avtorji posvetijo problematiki raziskovanja, varstva in promocije kulturne dediščine v povezavi s turizmom. Prepletanje turističnih in dediščinskih praks je velik izziv sodobnemu etnološkemu in antropološkemu raziskovanju. V drugem sklopu je pozornost namenjena nesnovni dediščini, v prvi vrsti ustnemu in jezikovnemu izročilu, ki bogati pričevalnost gmotnih prvin v zbirkah na obravnavanem območju. Tretji sklop prinaša prispevke o snovni kulturi na projektnem območju. Z osvetlitvijo muzejskih praks in drugih oblik varstva kulturne dediščine javnih ali zasebnih institucij oziroma posameznikov so izpostavljene različne problematike, ki zahtevajo skupne metodološke rešitve.

Članki so objavljeni v slovenskem jeziku z italijanskim povzetkom oz. v italijanskem jeziku s slovenskim povzetkom.Kazalo vsebine

Vsebina

Mojca Ravnik
ŽIVA TRADICIJA IN ZGODOVINSKI SPOMIN V DOLINI IDRIJE - IZHODIŠČE PROJEKTA KULTURNA DEDIŠČINA V ZBIRKAH MED ALPAMI IN KRASOM (ZBORZBIRK)
TRADIZIONE VIVENTE E MEMORIA STORICA NELLA VALLE DELLO JUDRIO – PRESUPPOSTO DEL PROGETTO L'EREDITÀ CULTURALE NELLE COLLEZIONI FRA ALPI E CARSO (ZBORZBIRK)

Gian Paolo Gri
PATRIMONIO ETNOANTROPOLOGICO E TURISMO: OPORTUNITÀ E TRANELLI
ETNOANTROPOLOŠKA DEDIŠČINA IN TURIZEM: PRILOŽNOSTI IN PASTI

Sandro Quaglia
TURISMO CULTURALE IN VAL RESIA: L'ESPERIENZA DEL LABORATORIO SPOZNATI REZIJO / CONOSCERE RESIA
KULTURNI TURIZEM V DOLINI REZIJE: IZKUŠNJE DELAVNICE Z NASLOVOM SPOZNATI REZIJO / CONOSERE RESIA

Saša Poljak Istenič
KULTURNI TURIZEM IN ČEZMEJNI PROJEKTI
RAZUMEVANJE TURISTIČNIH POTENCIALOV KULTURNE DEDIŠČINE V PROJEKTIH ČEZMEJNEGA SODELOVANJA MED SLOVENIJO IN ITALIJO

IL TURISMO CULTURALE E I PROGETTI TRANSFRONTELIERI LA COMPRESIONE DEL POTENZIALE TURISTICO DELL' EREDITÀ CULTURALE NEI PROGETTI DI COOPERAZIONE  TRANSFRONTALIERA TRA SLOVENIA E ITALIA

Inga Miklavčič-Brezigar
DEDIŠČINA MED TEORIJO IN PRAKSO KULTURNEGA TURIZMA:
O POMENU INTERPRETACIJE DEDIŠČINE IN KOMUNIKACIJE MED MUZEJSKIMI STROKOVNJAKI IN ZBIRATELJI

PATRIMONIO TRA TEORIA E PRASSI DEL TURISMO CULTURALE: SUL SIGNIFICATO DELL’INTERPRETAZIONE DEL PATRIMONIO E DELLA COMUNICAZIONE TRA I PROFESSIONISTI MUSEALI E I COLLEZIONISTI

Tanja Rijavec
IZZIV TERENSKEGA DELA IN VZPOSTAVITVE STIKA Z INFORMATORJI PRI IZVEDBI POPISA
LA SFIDA DELLA RICERCA SUL CAMPO E DELL’INSTAURAZIONE DI UN CONTATTO CON GLI INFORMATORI NELL’ELABORAZIONE DELL’INVENTARIO

Barbara Ivančič Kutin
TERENSKO GRADIVO OB DOKUMENTIRANJU ZGODB O ZBIRKAH IN PREDMETIH
MATERIALI DI RICERCA SUL CAMPO NELLA DOCUMENTAZIONE DI STORIE DELLE COLLEZIONI E DEGLI OGGETTI

Monika Kropej Telban
USTNO IZROČILO OB SEVERNI SLOVENSKO-ITALIJANSKI MEJI
TRADIZONE ORALE LUNGO IL CONFINE SLOVENO-ITALIANO SETTENTRIONALE

Roberto Dapit
LA TRADIZIONE ORALE SLOVENA NELLA PROVINCIA DI UDINE: RICERCA E VALORIZZAZIONE
SLOVENSKO USTNO IZROČILO V VIDEMSKI POKRAJINI: RAZISKOVANJE IN VREDNOTENJE 

Danila Zuljan Kumar
NAREČJA ZAHODNEGA SLOVENSKEGA JEZIKOVNEGA PROSTORA
I DIALETTI DELLO SPAZIO SLOVENO OCCIDENTALE

Nataša Gliha Komac
VPOGLED V KULTURNO DEDIŠČINO KANALSKE DOLINE: LJUDSKA RELIGIOZNOST DOLINSKEGA PREBIVALSTVA KOT POMEMBEN ELEMENT VSAKDANJE STVARNOSTI
SGUARDO SULL‘EREDITÀ CULTURALE DELLA VAL CANALE: RELIGIOSITÀ POPOLARE DEGLI ABITANTI COME ELEMENTO IMPORTANTE DELLA REALTÀ QUOTIDIANA

Špela Ledinek Lozej
OGNJIŠČA V ZBIRKAH MED ALPAMI IN KRASOM
I FOCOLARI NELLE COLLEZIONI TRA LE ALPI E IL CARSO

Irena Lačen Benedičič
KULTURNA IN NARAVNA DEDIŠČINA RATEČ
PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE DI RATEČE

Zdenka Torkar Tahir
RATEČANI IN NJIHOVA ETNOLOŠKA DEDIŠČINA V MEJNEM KOTU TREH DEŽEL
GLI ABITANTI E L'EREDITÀ ETNOLOGICA DI RATEČE NEL PUNTO D'INCONTRO DI TRE PAESI

Karla Kofol
PRIVATNE ZBIRKE GORNJEGA POSOČJA TER NJIHOVO SODELOVANJE S POOBLAŠČENIMI MUZEJI IN PRISTOJNIMI INSTITUCIJAMI
LE COLLEZIONI PRIVATE DELL’ALTO ISONZO E LA COLLABORAZIONE CON I MUSEI AUTORIZZATI E LE ISTITUZIONI COMPETENTI

Tanja Gomiršek
SPREMEMBE V SESTAVU ŽENSKE BALE OD 1. POLOVICE 19. STOLETJA DO OBDOBJA PO 1. SVETOVNI VOJNI: VPRAŠANJA OB INTERPRETACIJI OHRANJENIH TEKSTILIJ V ETNOLOŠKI ZBIRKI DRUŽINE SIRK
MODIFICHE NELLA COMPOSIZIONE DELLA DOTE DELLE SPOSE DALLA PRIMA METÀ DEL XIX SECOLO AL PERIODO DOPO LA PRIMA GUERRA MONDIALE: QUESTIONI RELATIVE ALL’INTERPRETAZIONE DEI MANUFATTI TESSILI CONSERVATI NELLA COLLEZIONE ETNOLOGICA DELLA FAMIGLIA SIRK

 


Ključne besede
Beneška Slovenija
čezmejno območje
čezmejno sodelovanje
etnološke zbirke
Kanalska dolina
Kras
kulturna dediščina
kulturni turizem
muzeji
muzejske zbirke
Rezija
Slovenija
zbirateljstvo
zbirke
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR