Naslov:
Historična topografija Kranjske (do 1500) [prva izdaja]
Uredili:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

V prvi knjigi iz nove serije historično-topografskih priročnikov smo obdelali ozemlje dežele Kranjske do leta 1500. V obravnavo je zajetih 3608 kranjskih toponimov (vasi, zaselkov, trgov, mest, gradov, dvorcev, ledinskih in vodnih imen idr.) z nekdanjimi variantami njihovih imen, kot jih zasledimo v virih do leta 1500 (listine, urbarji, fevdne, računske, notarske, kopialne knjige ipd.). Gesla so urejena po abecednem zaporedju in vsak zapis starega imena je opremljen z datumom, navedbo vira, v katerem ga zasledimo, nahajališčem vira (arhiv, knjižnica ipd.) ter eventuelno objavo vira (publicirane zbirke). Celoten korpus zajema več kot 24.400 nekdanjih variant zemljepisnih imen Kranjske (paleonimov).

Priročnik s spremljajočo spletno aplikacijo, povezano z zemljevidom (http://topografija.zrc-sazu.si/), bo nadvomno zanimiv za strokovnjake različnih znanstvenih disciplin (zgodovinarje, geografe, arheologe, etnologe, jezikoslovce …), kot tudi za ljubiteljske zgodovinarje in domoznance.

Še ...

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-974-9

Specifikacija

internetna objava • pdf • 1411 strani