Skip to main content
Halštatske nekropole Dolenjske
Die hallstattzeitlichen Nekropolen in Dolenjsko


Avtor: Janez Dular
Leto: 2003


V knjigi je predstavljenih štiriinpetdeset halštatskih nekropol Dolenjske, ki so nadvse pomembne za proučevanje poselitvenih in družbenih struktur starejše železne dobe. Objavljeni so tako topografski viri kot celotno izkopano gradivo, med katerim so tudi unikatni kosi. Delo je pomembno tudi z vidika proučevanja naše kulturne dediščine, saj je postalo gradivo z objavo dostopno širši strokovni javnosti.

Knjiga je razdeljena na tri dele. V prvem je podan zgodovinski pregled raziskovanja halštatskih gomil od njegovih začetkov do prve svetovne vojne. Gre pravzaprav za temeljno študijo o zgodovini arheologije na Slovenskem, saj je v njej predstavljen tudi razvoj muzejstva, spomeniškovarstvene službe in strokovno-znanstvenih prizadevanj takratnih raziskovalcev. Tekst spremljajo številne slike doslej neobjavljenih dokumentov, ki jih hranijo v glavnem tuji muzeji in arhivi.

Drugi del je posvečen kronološkim problemom in kulturnohistoričnemu prikazu dolenjskih halštatskih nekropol, ki se lahko po svojem bogastvu in pomembnosti povsem enakovredno primerjajo s sočasnimi grobišči sosednjih dežel. Prav gradivo iz gomilnih grobišč je namreč tista osnova, na kateri je bil utemeljen pojem jugovzhodnoalpske halštatske kulture, ki je bila v prvem tisočletju pr. Kr. ena najbolj razvitih kultur takratne Evrope.

V tretjem delu knjige so predstavljene nekropole in sicer z natančnim opisom vsakega najdišča, kratko zgodovino raziskav ter katalogom izkopanega gradiva.Kazalo vsebine

Predgovor / Vorwort

Zgodovina raziskovanj železnodobnih nekropol na Dolenjskem / Geschichte der Erforschungen eisenzeitlicher Nekropolen in Dolenjsko

Pregled izkopavanj / Übersicht über die Ausgrabungen

lzkopavalci železnodobnih nekropol na Dolenjskem / Ausgräber der eisenzeitlichen Nekropolen in Dolenjsko

O metodi izkopavanj in zanesljivosti grobnih celot / Zu Grabungsmethode und Zuverlässigkeit der Grabeinheiten

 • Sacknova navodila / SackensAnweisungen
 • Način kopanja / Grabungsmethode
 • Prepoznavnost grobov in gomilnih struktur / Erkennen der Gräber und der Grabhügelstrukturen
 • Dokumentacija / Dokumentation
 • O zanesljivosti grobnih celot / Zur Zuverlässigkeit der Grabeinheiten

Kronologija dolenjske halštatske skupine / Chronologie der hallstattzeitliehen Gruppe von Dolenjsko

 • Začetek železne dobe v osrednji Sloveniji / Beginn der Eisenzeit in Zentralslowenien
 • Stopnja Podzemelj / Stufe Podzemelj
 • Stopnja Stčna / Stufe Stična
 • Stopnja kačaste fibule / Schlangenfibel-Stufe
 • Stopnja certoške fibule / Certosafibel-Stufe
 • Stopnja negovske čelade / Negauer-Helm-Stufe

Grobišča / Die Gräberfelder

Topografsko območje Ljubljana / Topographisches Gebiet Ljubljana

Topografsko območje Novo mesto / Topographisches Gebiet Novo mesto

Topografsko območje Krško / Topographisches Gebiet Krško

Topografsko območje Trbovlje / Topographisches Gebiet Trbovlje

Table 1-92 / Tafeln 1-92

***

Detajlno kazalo / Detailed contentsŠe ...

Majnarić Pandžić Nives, J. Dular: Halštatske nekropole Dolenjske (Opera Inst. Arch. Slov. 6, Lj. 2003), Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 20/2003, 2003, 165-166.

Ključne besede
arheološka izkopavanja
arheološka najdišča
arheološke najdbe
Dolenjska
grobišča
halštatska doba
Slovenija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR