Skip to main content
Grobišče Župna cerkev v Kranju. Dokumentacija o izkopavanjih v letu 1953.


Uredila: Mateja Belak, Benjamin Štular
Leto: 2012


V okviru temeljnega raziskovalnega projekta Grobišče Župna cerkev v Kranju, ki je namenjen objavi in raziskavam gradiva iz arheoloških izkopavanj istoimenskega grobišča, v digitalni obliki predstavljamo primarne arhivske vire. Gre za tisto dokumentacijo, ki je nastala bodisi ob izkopavanjih in se je ohranila, bodisi pozneje na podlagi terenske dokumentacije in najdb, ki se niso ohranile.
Grobišče Župna cerkev v Kranju ima preko 2500 arheološko raziskanih grobov iz časa od 7. st. do 18. st., zato se po velikosti in času trajanja neprekinjenega pokopavanja uvršča med največja srednjeveška grobišča v Evropi. Skoraj polovica teh grobov pripada zgodnjesrednjeveškemu obdobju. Gradivo obsega preko 1100 predmetov, za antropološko analizo je na voljo preko 700 okostij, ki jih hrani Gorenjski muzej v Kranju.
V prvem zvezku predstavljamo grobišče, terenske dnevnike, katalog grobov in dnevnik meritev z izkopavanj leta 1953.

Grobišče nudi enkratno možnost za kakovosten preskok v arheološkem poznavanju srednjeevropskega zgodnjega srednjega veka kot tudi mlajših stoletij, saj omogoča s pomočjo naravoslovnih metod vzpostaviti reprezentanačno absolutno kronologijo v jugovzhodnem alpskem prostoru, ki bo uporabna tudi za širši sosednji prostor, kjer obstaja sorodno arheološko gradivo.

Izjemen pomen tega gradiva tako za arheologijo kot vedo, kot tudi za srednjeveško zgodovino jugovzhodno­alpskega prostora, pa nam narekuje nekoliko drugačen pristop. V evropski arheologiji namreč še vedno prevladujejo t. i. “zaprte"" raziskave. Za te je značilno, da skupina strokovnjakov zbere podatke, jih analizira in interpretira ter v obliki tiskanih znanstvenih monografij in člankov objavi prvenstveno rezultate, mnogo manj in v bolj skromni obliki pa gradivo, ki so ga zbrali. V primeru grobišča Župna cerkev v Kranju pa smo se odločili, da bomo sledili načelom odprte znanosti. To še vedno pomeni, da bomo rezultate svojih analiz in svoje interpretacije posredovali preko običajnih znanstvenih objav. Vendar smo si zadali še dodatno nalogo, da omogočimo nadaljnje ali ponovne raziskave na isti osnovi čim širšemu krogu ljudi in jim hkrati prihranimo mukotrpno zbiranje in urejanje arhivskega gradiva. Nekateri veliki projekti so v zadnjih letih pokazali, da je najučinkovitejše sredstvo za skokovito povečanje količine in kakovosti raziskav prav brezplačna in neomejena dostopnost raziskovalnega gradiva na svetovnem spletu.

***

V elektornski zbirki gradiva je izšlo 7 zvezkov o grobišču Župna cerkev v Kranju:Kazalo vsebine

 • Predgovor
 • 1. Predstavitev grobišča Župna cerkev v Kranju (Andrej PLETERSKI in Benjamin ŠTULAR)
  • 1.1 Kratek oris zgodovine raziskav
  • 1.2 Pomen grobišča za zgodnjesrednjeveško arheologijo
  • 1.3 Literatura
 • 2. Terenski dnevniki izkopavanj leta 1953 (Rudolf BERCE, Jože KASTELIC, Vinko ŠRIBAR in Benjamin ŠTULAR)
  • 2.1 Komentar (Benjamin ŠTULAR)
  • 2.2 Zvezek 1
  • 2.3 Zvezek 2
  • 2.4 Zvezek 3
  • 2.5 Zvezek 4
 • 3. Staroslovensko grobišče ob Župni cerkvi v Kranju. Katalog grobov, izkopanih leta 1953 (Jože KASTELIC, Vinko ŠRIBAR in Benjamin ŠTULAR)
  • 3.1 Komentar (Benjamin ŠTULAR)
  • 3.2 Katalog grobov
 • 4. Meritve ob izkopavanjih leta 1953 (Rudolf BERCE in Mateja BELAK)
  • 4.1 Komentar (Mateja BELAK)
  • 4.2 Dnevnik meritev in delovni načrti
 • 5. Indeks (Mateja BELAK)Ključne besede
arheološka izkopavanja
arheološka najdišča
arheološke najdbe
arheološke raziskave
grobišča
Kranj
Slovenija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR