Geografski terminološki slovar

Uredili: Milan Orožen Adamič, Drago Kladnik, Franc Lovrenčak
Leto: 2005


Geografski terminološki slovar je temeljno znanstveno delo slovenske geografije. V njem je pomensko in terminološko natančno obdelano skoraj 9000 strokovnih izrazov s področij fizične, družbene in regionalne geografije ter geografiji najbližjih sorodnih ved. Z jasnimi definicijami geografskih pojmov in izrazov je nepogrešljiv pripomoček za učitelje in slušatelje geografije na vseh stopnjah izobraževanja, zaposlene v znanosti, prostorskem načrtovanju, državnih službah ter za različne druge strokovnjake, ki pri svojem delu uporabljajo geografsko strokovno izrazje ali potrebujejo natančne razlage geografskih pojavov, procesov in pokrajinskih sestavin. Zbrani in pomensko pojasnjeni so vsi bistveni strokovni in znanstveni geografski izrazi, pri čemer je v razlagah pogosto uporabljeno vzročno-posledično načelo, nepogrešljivo geografiji kot kompleksni vedi.

V Geografskem terminološkem slovarju so natančno opredeljena medsebojna razmerja izrazov, razvrščenih v posamezne discipline, kot so splošna geografija, matematična geografija, kartografija, geomorfologija, klimatogeografija, hidrogeografija, pedogeografija, biogeografija, demogeografija, agrarna geografija, industrijska geografija, geografija prometa, geografija turizma in rekreacije, geografija krasa, geografija naselij, pokrajinska ekologija in varstvo okolja.

Čeprav ima praviloma prednost domače ali podomačeno izrazje, so kot sopomenke sistematično obdelane tudi tujke in izvirni tuji izrazi. S tem je na enem mestu zbrana in pomensko pojasnjena vsa bistvena zbirka strokovnega in znanstvenega geografskega izrazja, pri čemer je v razlagah pogosto uporabljeno vzročno-posledično načelo, ki je nepogrešljivo v prizadevanju po kompleksnosti geografije.

Posebna vrednost je terminološko ustrezna jezikovna obdelava gradiva. To je tudi pomemben sestavni del sistematičnih preučitev slovenskega jezika in bo lahko nadgradil zdajšnje nepopolno, sem in tja tudi netočno gradivo, kot ga obravnavajo Slovar slovenskega knjižnega jezika in druge besedne zbirke, hkrati pa bo našel ustrezno umestitev v sistematični obdelavi drugih in sorodnih znanstvenih disciplin, za katere se v zadnjem času pospešeno pripravljajo terminološki slovarji.

Prvi slovenski geografski terminološki slovar je sad skoraj dvajsetletnega dela večine vodilnih slovenskih geografov in v zadnjem času tudi priznanih leksikografov. Nas geografe s preloma drugega v tretje tisočletje je doletela častna naloga, da v okviru stvarnih možnosti dokončamo to več kot stoletje želeno in pričakovano delo in z njim zapolnimo eno zadnjih pomembnejših vrzeli v slovenski geografiji.Cena
razprodano


Ključne besede
geografija
geografska terminologija
slovarji
slovenščina
terminologija
terminološki slovarji
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR