Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in 20. stoletjem

Uredil: Boris Golec
Leto: 2019


»Družbena mobilnost« je koncept, ki slovenskemu zgodovinopisju ni neznan, vendar je bil doslej razmeroma redko in parcialno uporabljen. Med problemsko izrazito zanemarjene vidike sodijo družbena mobilnost v času več generacij, razmerja med individualno in skupinsko mobilnostjo ter gibanje posameznikov in skupin po družbeni lestvici navzdol. Predmet pričujoče monografije so pojavi in procesi, ki spremljajo ali so sestavni del daljnosežnih družbenih premikov. V opredelitvi »družbena in identitetna mobilnost« so v grobem zajeti trije temeljni elementi: 1) mobilnost posameznikov, skupnosti in skupin na družbeni lestvici v krajšem in daljšem časovnem izseku, 2) spremembe v njihovi identiteti, ki so z družbeno mobilnostjo neposredno ali posredno povezane, in 3) mobilnost kolektivnih identitet, ugotovljiva skozi daljša časovna obdobja. Vse tri naštete elemente vključuje tudi t. i. konfesionalna mobilnost (spreminjanje konfesionalne pripadnosti), ki ima svoje specifičnosti, a je hkrati neredko tesno povezana z družbeno oziroma z identitetno mobilnostjo ter z vprašanjem konfesionalne identitete kot take.Kazalo vsebine

Monografiji na pot

Vzpon in zaton plemstva
Miha Kosi: Celjska klientela. Socialna in prostorska mobilnost plemstva v službi grofov Celjskih
Dušan Kos: Deželne imenjske knjige in socialna mobilnost plemstva do terezijanske davčne rektifikacije sredi 18. stoletja
Vanja Kočevar: Družbena in identitetna mobilnost kranjskih deželnih stanov kot posledica protireformacije in katoliške obnove
Miha Preinfalk: Habsburško plemstvo po letu 1918

Tržani, kosezi in svobodniki
Boris Golec: Novonastali zgodnjenovoveški trgi na Kranjskem in njihova identiteta
Željko Oset: Teharska koseška skupnost med tradicijo in modernostjo
Matjaž Bizjak: Izvor svobodnikov na Kranjskem
Miha Seručnik: Imenjska knjiga in kranjski svobodniki v 16. in 17. stoletju
Žiga Zwitter: Prispevek k poznavanju svobodnikov na Kranjskem od sredine 17. do sredine 18. stoletja

Izobrazba, konfesionalnost in narodna identiteta
Neva Makuc: Novoveška družbena mobilnost v luči šolstva notranjeavstrijskih dežel
Boris Golec: Integracija vzhodnih kristjanov in muslimanov v družbo na Slovenskem med 16. in 19. stoletjem
Lilijana Žnidaršič Golec: Konfesionalna mobilnost na Slovenskem v zgodnjem novem veku: katoličani, luterani, kalvinci, judje
Sebastjan Vörös: Prebujena Trnuljčica: (narodna) identiteta med kontinuiteto in kontingenco

Seznam avtorjevŠe ...Redna cena
32,00 €

Spletna cena
28,80 €


Ključne besede
14.-20.st.
družbena mobilnost
etnična identiteta
novi vek
pozni srednji vek
Slovenija
zborniki
zgodovina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR